Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden opiskeluinto ja toiveet koulun fyysiseltä ja sosiaaliselta ympäristöltä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092260
Title: Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden opiskeluinto ja toiveet koulun fyysiseltä ja sosiaaliselta ympäristöltä
Author: Latvasto, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092260
http://hdl.handle.net/10138/163566
Thesis level: master's thesis
Abstract: This research is a part of a wider research in the metropolitan area. Junior high school and high school students (n=700) participated in a research about a meaningful and happy school in 2015. The goal is to chart what a meaningful and happy school is like and to get some concrete information about students to improve studying to be more up to date. The purpose of this research is to study the students motivation for studying in the metropolitan area and the needs for social and physical environment. One of the baselines used in this research is Ryan's & Decin's self-determination theory (2000). The research focuses on the answers (n=322) of the students concerning studying motivation, and the social and physical environments in three different junior high schools. The materials were collected through web inquiries. This is a quantitative partial taken from all material, which is analyzed by the Kruskall-Wallis test and variance analysis tests. The students' answers were separated into the students who need general, intensified and special support. The answers are used to find out if the students who need special support want the same matters as the students who need general and intensified support. And to study what kind of differences there are between the students who need special support and those who need general and intensified support. The results show that 86 % of the students, especially students who need special support, want areas to school for relaxing with possibilities to use computers. The students hope to have small rooms for studying by themselves privately. This was also suggested mostly by the students who need special support. At 82 % of students want to use gyms at playtime during the school day. The students who need general support pointed out that school is an important place for meeting friends. From the results we can see that students who need general and intensified support are more motivated to study than the students who need special support. We can affect to the students motivation for studying with support and early stage prevention. Schools can take advantage of the results of this study and they have chances to have an effect on the studying motivation and improving the environment for their students. Motivation and physical and social environment can be used for making school a better place for students.Tämä tutkimus on osa laajempaa pääkaupunkiseudulla tehtyä tutkimuskokonaisuutta. Mielekäs, onnellinen koulu tutkimukseen osallistui 700 yläkoulu- ja lukioikäistä oppilasta vuonna 2015. Tutkimus kartoittaa, millainen on mielekäs ja onnellinen koulu oppilaiden mielestä. Tutkimuksen tavoitteena on saada konkreettisia keinoja opiskelun uudistamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pääkaupunkiseudun nuorten opiskeluintoa sekä koulun sosiaaliseen sekä fyysiseen ympäristöön liittyviä tarpeita. Tutkimuksen tärkeimpänä teoreettisena viitekehyksenä toimii Ryan & Decin (2000) itseohjautuvuusteoria. Tutkimuksessa on keskitytty kolmen eri yläkoulun oppilaiden (n=322) vastauksiin koskien opiskeluintoa, koulun sosiaalista sekä fyysistä ympäristöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä. Kyseessä on määrällinen tutkimusote, joka on analysoitu yksisuuntaisen varianssianalyysin sekä Kruskal-Wallis – testin avulla. Oppilaiden vastausten perusteella heidät on tyypitelty yleisen, tehostetun sekä erityisen tuen vastaajiin. Vastauksien avulla kartoitetaan, haluavatko erityisen tuen oppilaat samoja asioita kuin tehostetun ja yleisen tuen oppilaat. Vertailussa näyttäytyy erityisesti se, millainen erityisen tuen oppilaiden opiskeluinto on tehostetun ja yleisen tuen oppilaisiin verrattuna. Tulosten mukaan 86 % oppilaista, etenkin erityisen tuen oppilaista, haluavat kouluun rentoja, tietokoneilla varustettuja opiskelutiloja. Kouluihin toivotaan erilaisia pienryhmätiloja itsenäistä opiskelua varten. Vahvimmin tätä mieltä olivat erityisen tuen oppilaat. Oppilaista 82 % toivoo mahdollisuutta käyttää koulun liikuntatiloja välitunneilla. Koulun merkitys ystävien tapaamispaikkana korostui yleisen tuen oppilaiden vastauksissa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että yleisen ja tehostetun tuen oppilaat ovat merkitsevästi opiskeluintoisempia kuin erityisen tuen oppilaat. Opiskeluinnottomuus on ennaltaehkäistävissä varhaisella puuttumisella ja tukitoimilla. Tämän tutkimuksen tutkimustuloksia hyödyntämällä kouluilla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden opiskeluintoon sekä kouluviihtyvyyteen. Oppilaiden opiskeluintoa voi kohentaa motivaation avulla ja tekemällä koulusta oppilaille mielekkäämpi paikka koulun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suhteen.
Subject: opiskeluinto
koulun fyysinen ja sosiaalinen ympäristö
erityinen tuki
kouluviihtyvyys
Subject (yso): erityislapsi
särskilt stöd
skoltrivsel
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Riitta_Latvasto_2016.pdf 1.175Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record