"...et se kaikki on kuitenki kiinni musta itestäni" Toipumisen konstruktiot ja diskurssianalyyttinen tarkastelu toimijuuden rakentumisesta psykoterapian seurantahaastatteluissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16357
Title: "...et se kaikki on kuitenki kiinni musta itestäni" Toipumisen konstruktiot ja diskurssianalyyttinen tarkastelu toimijuuden rakentumisesta psykoterapian seurantahaastatteluissa
Author: Holm, Nina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2009-05-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16357
Thesis level: master's thesis
Abstract: Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat mittavaa kärsimystä yksilöllisellä sekä taloudellista huolta yhteiskunnallisella tasolla. Eräs mielenterveyden hoitomuoto ovat erilaiset psykoterapiat. Muun muassa erilaisten psykoterapioiden vaikuttavuutta tutkii Helsingin Psykoterapiaprojekti, jonka seurantahaastatteluaineistoa olen saanut työssäni hyödyntää. Aineistoni haastatellut ovat masennus-diagnoosin saaneita eri-ikäisiä naisia. Haastattelut ovat kolmelta eri ajanjaksolta: seitsemän kuukautta, yhden ja kolmen vuoden kuluttua lyhyen psykodynaamisen psykoterapian alkamisesta. Tarkastelen työssäni haastateltavien toipumispuhetta ja siinä esiintyvää toimijuutta. Tutkin ensinnäkin sitä, millaiseksi koettu voinnin koheneminen haastateltavien puheissa rakentuu. Toisekseen tutkin tulkintarepertuaareja puheessa voinnin muutokseen vaikuttaneista tekijöistä sekä repertuaarien tarjoamia subjektipositioita. Viimeinen tutkimuskysymykseni liittyy positioiden sekä toimijuuden rakentumisen vaihteluun eri ajankohtien haastatteluissa. Tutkimusmenetelmäni on diskursiivinen; analysoin toipumispuhetta sekä sisällön- että diskurssianalyyttisellä otteella. Taustalla vaikuttaa konstruktionistinen viitekehys. Toipumista kuvailtiin haastateltavien puheessa sairausoireiden vähenemisenä, ystävyyssuhteen syntymisenä itseä kohtaan, sosiaalisten suhteiden kohentumisena sekä tunne-elämässä tapahtuneina positiivisina muutoksina. Identifioin yhteensä 4 tulkintarepertuaaria ja 11 alarepertuaaria. Nämä olivat medikalistinen (lääketieteen vaikutus vointiin), fatalistinen (kohtalonomaisuus), kollektivistinen (sosiaalisen ympäristön vaikutus vointiin) ja individualistinen (oman toiminnan vaikutus) tulkintarepertuaari. Sekä kollektivistisen että individualistisen repertuaarin jaottelin sen mukaan, puhuttiinko voinnista kohentuneena vai heikentyneenä. Sen lisäksi kollektivistinen repertuaari jakautui vielä mikro- (ystävät, perhe yms.) ja makrososiaaliseen (yhteiskunta, kulttuuri) sekä terapiaan ja terapeuttiin liittyvään puheeseen. Tuloksistani löytyi paljon yhtäläisyyksiä aiemman tutkimuksen kanssa. Toimijuutta edistäviä tulkintarepertuaareja esiintyi kaksi. Nämä olivat selviytyjän position tarjoava individualistinen repertuaari sekä vuorovaikuttajan position tarjoava kollektivistinen repertuaari. Kyseiset repertuaarit esiintyivät puheessa voimakkaina, vaikka niiden lukumäärä ei ollut suhteessa suuri muihin repertuaareihin nähden. Tulkintarepertuaareja käytettiin haastattelupuheessa monipuolisesti ja taitavasti esimerkiksi kiistämään, torjumaan, ottamaan vastaan ja edistämään toimijuutta (ja sen myötä erityisesti vastuuta). Toimijuus itsessään todentui jo tulkintarepertuaarien valinnassa. Toimijuus-neuvottelujen analyysi kytkeytyi tulkinnassani pitkälti vastuuneuvotteluihin voinnin kohenemiseen liittyvistä tekijöistä. Moraaliset vastuukysymykset ovatkin osa sosiaalista todellisuuttamme, joka on yhteisön jäsenten jatkuvan neuvottelun ja konstruoinnin alaisena. Työssäni käytin lähteinä pääasiassa Potterin ja Wetherellin (1987), Ehrlingin (2006), Valkosen (2007), Kurrin (2005) sekä Jokisen, Juhilan ja Suonisen (2004; 2006) kirjallisuutta ja tutkimuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.950Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record