Pahaa piilossa : Lapsiin kohdistuva paha luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092217
Title: Pahaa piilossa : Lapsiin kohdistuva paha luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa
Author: Salonen, Hannes
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092217
http://hdl.handle.net/10138/163570
Thesis level: master's thesis
Abstract: Evil towards children means maltreatment and suffering caused by this. In Finland this concerned phenomenon is appeared as a wide and serious problem. The topic is significant also in teachers profession and it is noticed also in teacher education discourse, such are legislative texts and researches that discourses what teachers should possess. Nevertheless it is observed such a progression where, as an outcome, class teacher education has been detached from school reality. This shows up as a decontextualization and disciplinization of class teacher education. Side by this progression the professionalization and scientification has been confirmed and attached to these particular processes. The theoretic framework and concept of this master's thesis is based by Hannu Simolas (1995) doctoral thesis and researches after it, where he examined finnish teachership in educational state discourse. The ambition of this master's thesis was to find out how the content that discourses the evil towards children are externalized in class teacher educations curriculums. Material of this thesis was class teacher educations curriculums for years 2014 – 2015. Analysis of the material was made by using content analysis. The curriculums of class teacher educations nearly say nothing about the evil towards children. For this part the class teacher education has been decontextualized. It means it has detached from the context of evil that children faces. In the light of the teacher education discourse that appears in this thesis, can be proposed that class teacher educations can not answer the demands that perceives the knowing and understanding the evil towards children prominent for the contention of teachers profession.Lapsiin kohdistuvalla pahalla tarkoitetaan lasten kaltoinkohtelua, ja tästä aiheutuvaa kärsimystä. Kyseinen ilmiö näkyy Suomessa vakavana ja laajana. Asia on merkittävä opettajan ammatin kannalta, ja tämä on havaittu myös opettajankoulutuspuheessa, eli lakiteksteissä ja tutkimuksissa, joissa käsitellään, mitä opettajan tulee osata. Kuitenkin on havaittavissa kehityskulku, jonka tuloksena luokanopettajakoulutus on irtaantunut koulutodellisuudesta. Tämä näkyy luokanopettajakoulutuksen dekontekstualisoitumisena ja tieteenalaistumisena, joiden rinnalla luokanopettajakoulutuksen professionalisoituminen ja tieteellistyminen ovat vahvistaneet ja kiinnittyneet kyseisiin kehityskulkuihin. Tämän pro gradu -tutkielman teoreettinen viitekehys ja käsitteistö perustuvat Hannu Simolan (1995) väitöskirjatutkimukseen ja sen jälkeisiin tutkimuksiin, joissa hän tutki suomalaista opettajuutta valtiollisessa kouludiskursissa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten lapsiin kohdistuvaa pahaa käsittelevät sisällöt ilmenevät luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa. Tutkielman aineistona oli kymmenen luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmat, jotka koskivat lukuvuotta 2014 – 2015. Aineiston analyysi toteutettiin käyttäen sisällönanalyysiä. Luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmat lähestulkoon vaikenevat lapsiin kohdistuvasta pahasta. Luokanopettajakoulutus on tältä osin dekontekstualisoitunut, eli irti lapsiin kohdistuvan pahan kontekstista. Tutkielmassa esitetyn opettajankoulutuspuheen valossa voidaan myös esittää, että luokanopettajakoulutukset eivät vastaa siihen vaatimukseen, jossa lapsiin kohdistuvan pahan tunteminen nähdään merkittävänä luokanopettajan työn kannalta.
Subject: luokanopettajakoulutus
opetussuunnitelma
koulukonteksti
dekontekstualisoituminen
kaltoinkohtelu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record