Mitä mä vielä voisin delegoida muille? : työn kuormitus ja työn imu helsinkiläisillä päiväkodin johtajilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092212
Title: Mitä mä vielä voisin delegoida muille? : työn kuormitus ja työn imu helsinkiläisillä päiväkodin johtajilla
Author: Rantalaiho, Maarit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092212
http://hdl.handle.net/10138/163577
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In my study I researched work load and work engagement of day-care managers in Helsinki. This research is quantitative with 39 participants and query material was collected 2014. The work load was studied by means of questions, with the added bonus of two questions according to the Karasek job demands and control model of job demands and job opportunities for influence. Work engagement was studied by using work demand-work resources model translated in Finnish by Hakanen. Answers about open questions are elaborated with content analysis. In this study the biggest single work load factor was haste. It was reported the most often as a disadvantage factor for work load The research of the kindergarten managers job requirement factors, it can be said that when the job demands level increases, work engagement is reduced The higher the impact on the possibilities for the day-care center managers is, the higher they perceive the work engagement. Also open questions highlighted the haste, which forces to prioritize their work. It also reduces the leaders' possibilities to face the workers and to reduce the share of the pedagogical work. Prioritization also reflects the complexity of work experienced by managers and their limited opportunity to influence. One of the main reasons of this study was to find a day-care managers concrete tools to be able to cope with the work load. For the managers the most important way is the separation of work and leisure.Työssäni tutkin helsinkiläisten päiväkotien johtajien työn kuormitusta ja työn imua. Työni on kvantitatiivinen tutkimus, johon haastateltavani (n=39) vastasivat vuonna 2014. Kyselyssä työn kuormitusta tutkittiin kysymyspatteriston avulla, jossa lisänä oli kaksi Karasekin työn vaativuuden ja hallinnan mallin mukaista kysymystä työn vaativuudesta sekä työn vaikutusmahdollisuuksista. Työn imua tutkittiin Hakasen suomentaman työn vaatimusten - työn voimavarojen (TV-TV)-mallin mukaisesti. Työssäni olleet avoimet kysymykset käsittelin sisällönanalyysin avulla. Työni suurin yksittäinen kuormittava tekijä oli kiire. Vastauksissa kiire mainittiin kaikista useimmin työssäjaksamista haittaavana tekijänä. Tutkittaessa päiväkodin johtajien työn vaativuustekijöitä, voitiin todeta, että työn vaativuustason kasvaessa työn imu vähenee. Ja mitä korkeammat vaikutusmahdollisuudet päiväkodin johtajilla on, sitä korkeammaksi he kokevat työnimunsa. Myös avoimissa kysymyksissä korostui kiire, joka pakottaa priorisoimaan työtä ja vähentää johtajien kohdata työntekijöitä sekä pienentää pedagogisen työn osuutta. Priorisointi kuvastaa myös johtajien kokemaa työn vaativuutta ja vähäisiä vaikutusmahdollisuuksia. Yksi keskeinen lähtökohta oli löytää päiväkotien johtajille konkreettisia työkaluja, joilla olisi mahdollista selvitä työn kuormituksesta. Johtajilla tärkein keino on työn ja vapaa-ajan erottaminen.
Subject: työn kuormitus
JDC-malli
työn imu
positiivinen psykologia
työhyvinvointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maarit GRADU 21 4 16.pdf 795.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record