"Usein saan safkainspiksen nimenomaan blogista." : Tarkastelussa kolmen ruokablogin lukijat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092247
Title: "Usein saan safkainspiksen nimenomaan blogista." : Tarkastelussa kolmen ruokablogin lukijat
Author: Raitakari, Jasmin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092247
http://hdl.handle.net/10138/163586
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Goals. The goal of this thesis is to find out the motives for following three different food blogs. The research focuses on readers of the blogs 52 weeks of deliciousness, Lunni leipoo and Perinneruokaa prkl, all of which are located at the website maku.fi. The selection of the research subject was influenced partly by the fact that blog readers and their following motives have yet been researched only little. Blogs are associated with communality and therefore it's interesting to know whether readers participate in commenting the blog posts and how do they do it. Methods. The data was acquired with an online questionnaire that contained open and multiple-choice questions. The online questionnaire was an appropriate method for reaching the target group. The theoretic focus was on qualitative methods, but quantitative methods were utilized as well. The results of the questionnaire were processed using both qualitative and quantitative methods. Multiple-choice questions were presented graphically, open questions in turn were analysed by defining types and themes. At first every blog was examined individually, after which the whole material was subjected to analysis in order to define different reader types. Results and conclusions. The questionnaire gathered answers from 132 readers. Blog 52 weeks of deliciousness was interesting due to recipes, food ideas and the atmosphere created by the blogger. The blog was also a source for daily inspiration and restaurant tips. Blog Lunni leipoo was followed particularly for its visuality, but the entirety, recipes and stories were also felt important. The readers of blog Perinneruokaa prkl were interested in the blog's theme of traditional food. Although the blog was mainly a source for recipes, the funny and narrative writing style was part of the blog's charm. The reader types defined from the material were information seekers, inspiration hunters and self-entertainers. These types were divided into two types by purposes of use: blogs are either idea banks or entertainment platforms. As an idea bank the blog functions as a source for ideas and information. The information seeker values accessibility and searches the blog for recipes or cooking-related information. The inspiration hunter seeks inspiration, which is basically related to all aspects of the blog, such as the recipes, pictures and the blogger's persona. Both inspiration hunter and self-entertainer use the food blog as an entertainment platform. The self-entertainer is after the blog's atmosphere, looking for fun or just passing time. The blog's visuality, stories and attitude gratify the reader. Commenting in the blogs was scarce. The readers didn't comment, because they didn't find their own thoughts important enough, they didn't feel commenting was appropriate for their behaviour, they felt comments had to have value to other readers and the blogger or they wanted to preserve their anonymity. The readers felt that reasons good enough for commenting were asking a question, sharing an own experience, praising, a particularly interesting or emotive post, testing the recipe at hand and asking for advice.Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena on selvittää kolmen ruokablogin seuraamisen syitä. Tutkimuksen kohteena ovat maku.fi-sivustolla päivittyvien 52 weeks of deliciousness, Lunni leipoo ja Perinneruokaa prkl -blogien lukijat. Tutkielman aiheen valintaan vaikutti se, että blogien lukijoita ja heidän seuraamismotiivejaan on toistaiseksi tutkittu vähän. Koska blogeihin liittyy myös yhteisöllisyys, kiinnostuksen kohteena on, kommentoivatko lukijat ja miten he kommentoivat. Menetelmät. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin sekä avoimia että monivalintakysymyksiä sisältävä verkkokyselylomake. Verkkolomake oli luonteva valinta kohderyhmän tavoittamiseen. Tutkielmassa pääpaino oli laadullisessa tutkimuksessa, mutta mukana oli myös määrällisen tutkimuksen elementtejä. Lomakkeen tulokset käsiteltiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä käyttäen. Monivalintakysymykset esitettiin graafisessa muodossa ja avoimet kysymykset käytiin läpi sisällönanalyysilla tyypitellen ja teemoitellen. Aluksi jokainen blogi tarkasteltiin erikseen ja lopuksi koko aineisto käytiin läpi tyypitellen sisällönanalyysin avulla etsien aineistosta lukijatyyppejä. Tulokset ja johtopäätökset. Lomakkeeseen vastasi 132 lukijaa. 52 weeks of deliciousness -blogissa kiinnostivat reseptit, ruokaideat ja bloggaajan luoma tunnelma. Blogista etsittiin inspiraatiota arkeen ja ravintolavinkkejä. Lunni leipoo -blogia seurattiin erityisesti visuaalisuuden takia, mutta bloggaajan luoma kokonaisuus, reseptit ja tarinat koettiin tärkeiksi. Perinneruokaa prkl -blogin lukijoita kiinnosti blogin aihepiiri eli perinneruoat. Blogista etsittiin reseptejä, mutta blogissa viehätti myös hauska ja tarinoiva tyyli. Aineistosta löytyneitä lukijatyyppejä olivat tiedon etsijät, innoituksen metsästäjät ja itsensä viihdyttäjät. Nämä lukijatyypit jaettiin kahteen ryhmään käyttötarkoituksen mukaan: blogit toimivat ideapankkina ja viihdealustana. Kun blogia käytetään ideapankkina, sieltä etsitään innoitusta ja tietoa. Tiedon etsijä arvostaa helppokäyttöisyyttä ja voi käyttää blogia reseptikirjan tavoin tai etsiä blogista ruoanvalmistukseen liittyvää tietoa ja ohjeita. Innoituksen metsästäjä etsii blogista inspiraatiota. Inspiroivaksi koettiin niin reseptit, kauniit kuvat kuin blogin tekstit ja bloggaajakin. Inspiraatio liittyy lähes kaikkeen blogin toimintaan. Inspiraation metsästäjät ja itsensä viihdyttäjät käyttävät ruokablogia viihdealustana. Itsensä viihdyttäjät etsivät ruokablogista tunnelmaa, ajankulua tai hauskuutta. Blogin visuaalisuus, kertomukset ja blogista välittyvä asenne tuottavat lukijalle mielihyvää. Kommentointi blogeissa oli vähäistä. Lukijat eivät kommentoineet, koska omia ajatuksia ei koettu riittävän tärkeiksi, kommentointia ei koettu omaan tyyliin sopivaksi, kommentilla haluttiin olevan arvoa muille lukijoille tai bloggaajalle ja oma anonymiteetti haluttiin säilyttää. Kysymyksen esittäminen, oma kokemus, kehuminen, erityisesti mielenkiintoa tai tunteita herättänyt juttu, reseptin testaaminen ja neuvon pyytäminen olivat vastaajien mielestä tarpeeksi hyviä syitä kommentoimiseen.
Subject: blog
food blog
blog readers
following blogs
motivation
triangulation
blogi
ruokablogi
blogien lukijat
blogien seuraaminen
motivaatio
triangulaatio
Subject (yso): blogit
kotitaloustiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
graduraitakari.pdf 720.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record