Lasten tietoteknologiset taidot ja asenteet : Vanhempien ja muun lähipiirin tuen yhteydet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092182
Title: Lasten tietoteknologiset taidot ja asenteet : Vanhempien ja muun lähipiirin tuen yhteydet
Author: Puupponen, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092182
http://hdl.handle.net/10138/163593
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study concentrated on Finnish 6th grader's ICT skills and attitudes and the relations between those and the support that parents and other members of the children's social circle offers. In the modern digital society the ICT skills are of a critical value, and in the future the importance those skills only increases. The school has to be prepared for this challenge and thus it is important to understand what kind of factors are related to the formation of children's ICT skills and attitudes. In previous research it has been established that social support is an important aspect to consider when learning skills. This study was a part of a research project called Mind the Gap (2013 – 2017), which is a cooperation project between University of Helsinki, University of Jyväskylä and University of Turku, funded by the Academy of Finland. The participants were 6th grade students from the city of Helsinki. The children completed a questionnaire that was collected by research assistants. There were altogether 755 participants. First were reported the descriptive statistics of children's ICT skills and attitudes. The t-test was done to analyze the differences between genders. Linear regression analysis was done to research the relations with the support and ICT skills and attitudes. There were altogether 24 regression models formed. The results of this study shows that children's ICT skills and attitudes couldn't be explained with the support too well. The R-values were all under 5%. In the future it could be beneficial to research the topic with qualitative research methods in order to gain a deeper under-standing of these phenomena.Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin helsinkiläisten kuudesluokkalaisten lasten tietoteknologisia taitoja ja asenteita, sekä vanhempien ja muun lähipiirin tuen yhteyksiä tietoteknologisiin taitoihin ja asenteisiin. Digitalisoituneessa yhteiskunnassa tietoteknologiset taidot ovat ratkaisevan tärkeitä, ja tulevaisuudessa niiden merkitys korostuu. Koulun on vastattava tähän haasteeseen, ja siksi on tärkeää ymmärtää, minkälaiset tekijät ovat yhteydessä lasten tietoteknologisten taitojen karttumiseen ja asenteiden muovautumiseen. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu saadulla tuella olevan yhteyksiä taitojen oppimiseen. Tämä tutkimus oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyössä toteuttamaa Mind the Gap -tutkimushanketta (2013–2017). Tutkimukseen osallistui helsinkiläisiä kuudesluokkalaisia lapsia. Lapset vastasivat paperiseen kyselylomakkeeseen, jonka keräsivät tutkimusavustajat. Vastaajia oli yhteensä 755 henkilöä. Lasten tietoteknologisia taitoja ja asenteita tarkasteltiin aluksi kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen avulla. Sukupuolten välisiä eroja tutkittiin t-testillä. Vanhempien ja muun lähipiirin tuen yhteyksiä lasten tietoteknologisiin taitoihin ja asentteisiin analysoitiin lineaarisella regressioanalyysillä. Regressiomalleja muodostettiin yhteensä 24 kappaletta. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei vanhempien ja muun lähipiirin tuella voitu kovinkaan paljoa selittää helsinkiläisten kuudesluokkalaisten lasten tietoteknologisia taitoja tai asenteita. Regressiomallien selitysasteet jäivät alle viiden prosentin. Jatkossa on syytä tutkia aihetta esimerkiksi laadullisillaa tutkimusmenetelmillä, jotta saavutetaan syvällisempää ymmärrystä kyseisestä ilmiökentästä.
Subject: tietoteknologiset taidot
tietoteknologiaan liittyvät asenteet
tuki
vanhempien tuki
vertaistuki
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record