Monikulttuurinen ruokakoulu : Kulttuurien vuoropuhelu perheiden hyvinvoinnin edistäjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092207
Title: Monikulttuurinen ruokakoulu : Kulttuurien vuoropuhelu perheiden hyvinvoinnin edistäjänä
Author: Tuovinen, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092207
http://hdl.handle.net/10138/163607
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Purpose. The purpose of this study is to develop a multicultural version of the food education project Ruokakoulu – Matskolan from the perspective of the families and the children. The multicultural version has been developed in cooperation with the Ruokakoulu – Matskolan project in parallel already existing food school format. The aim of this study was to define key concepts for the new multicultural version. One aim was also to investigate what kind of concrete courses of action would promote multicultural education during the camp. The research questions of the study are the following: 1. How do the different cultures and food cultures show in the families? 2. What kind of concrete courses of action or assignments will help with carrying out the multicultural food education project taking into consideration also the perspective of the families? 3. What kind of possibilities eating together is offering for multicultural education? Methodology. The data was collected in two different ways. The first stage was the open questions questionnaire that the research families filled in. The second stage was the focus groups for children at the camp. The questionnaire and the focus groups had both the same questions. Eight families took part of the first stage and all children who attended at the camp participated to the focus groups. The data was analysed using content analysis by categorizing data into themes and then classifying into bigger unities. Results and conclusions. Culture and food culture seems to be difficult concepts for both families and for children. The food culture in the families was described varying. The multi-culturality came up when doing ethnic food choices at home and in restaurants. Eating together was an important moment from perspective of both families and children. When eating together, the whole picture was important: every step from cooking to cleaning up was done together. From the perspective of food education camp, it is important to notice that eating together is a familiar moment to learn for children.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on monikulttuurisen ruokakoulun perhelähtöinen kehittäminen. Monikulttuurinen ruokakoulu kehitettiin yhteistyössä Ruokakoulu – Matskolan -hankkeen kanssa jo olemassa olevan ruokakoulun formaatin rinnalle. Tämän työn tavoitteena oli määritellä monikulttuurisen ruokakoulun taustaksi keskeiset käsitteet sekä tutkia, millainen toteutus monikulttuurisessa ruokakoulussa tukisi paitsi aitoa monikulttuurisuuden ilmenemistä myös ruokakoululeirin toteutumista perheiden arjen näkökulmaa palvelevalla tavalla. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millä tavoin eri kulttuurit ja ruokakulttuurit näyttäytyvät perheissä? 2. Millaiset konkreettiset toimintatavat ja tehtävät tukisivat monikulttuurisen ruokakoulun tavoitteiden perhelähtöistä toteutumista ruokakoululeirillä? 3. Millaisia mahdollisuuksia yhdessä syöminen tarjoaa monikulttuurisuuskasvatukselle? Menetelmät. Aineistonkeruu oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusruokakouluun osallistuneet perheet täyttivät kirjallisen ennakkotehtävän avoimen kyselylomakkeen muodossa. Toinen vaihe oli lasten ryhmäkeskustelut ruokakoululeirillä. Ryhmäkeskusteluissa lapset vastasivat samoihin kysymyksiin kuin joihin he olivat perheensä kanssa vastanneet aiemmin. Ennakkotehtävään osallistui kahdeksan perhettä ja ryhmäkeskusteluihin kaikki ruokakoululeirille osallistuneet neljätoista lasta. Saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin luokittelemalla aineisto ensin alateemoiksi, joista muodostettiin laajempia kokonaisuuksia, teemoja. Tulokset ja johtopäätökset. Kulttuuri ja monikulttuurisuus olivat käsitteinä haastavia sekä aikuisille että lapsille. Ruokakulttuuri perheissä kuvattiin vaihtelevaksi ja monikulttuurisuus näkyi perheiden ruokailussa etnisinä ruokavalintoina sekä kotona että ravintoloissa. Yhdessä syöminen oli perheissä tärkeä hetki sekä lasten että perheiden näkökulmasta. Yhteisten ruokailutilanteiden ympärillä korostui koko ruokailutilanne ruoanvalmistuksesta jälkitöihin ja koko perheen osallistuminen kaikkiin vaiheisiin. Tämä on ruokakoululeirin toiminnan kannalta osoitus siitä, että yhteinen ruokailutilanne toimii lapsille oppimistilanteena.
Subject: monikulttuurisuuskasvatus
ruokakasvatus
yhdessä syöminen
perhe
ruokakulttuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record