Ihmisoikeudet yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin oppikirjassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092231
Title: Ihmisoikeudet yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin oppikirjassa
Author: Karlsson, Jasmine
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092231
http://hdl.handle.net/10138/163610
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to determine what kinds of representations of human rights are presented in a ninth grade social studies textbook, Forum 9. The results are interpreted from the viewpoint of human rights education. By means of the qualitative analysis of the textbook, the aim of this study is to indirectly enhance the education of human rights in social studies. The research material in this study consisted of a ninth grade social studies textbook, Forum 9, and its sections of texts. This study was based on qualitative research methods and the main research method can be defined as discourse analysis. I used three different approaches to examine how human rights appear in the Forum 9 textbook. In the first approach, I examined how the articles of The United Nations Universal Declaration of Human Rights appeared in the textbook. In the second approach, I compared those contents in Forum 9 textbook that were related to human rights, to the contents and objectives of teaching social studies required in the national curriculum. In the third approach, I identified the rhetorical methods used in the arguments related to human rights and interpreted their possible ideological consequences with the help of rhetorical discourse analysis. The results indicate that the aims of human rights education do not seem to be achieved in the best possible way with the use of Forum 9. The presentation of some of the human rights were inadequate. Forum 9 primarily meets the requirements of the national curriculum. However, some flaws occurred in the presentation of human rights and international agreements on human rights, as well as in presenting the universal significance and the tenets of human rights. The argumentation related to human rights was based on versatile rhetorical methods. However, the social effects of the used argumentation may cause some unclarity. At the same time when the textbook underlines the importance of human rights, it produces images of a good state of human rights in Finland. It would be more important to represent the true global state of human rights. In addition, it is crucial to teach students critical thinking and reasoning. Given the fact that textbooks often play an important role in Finnish schools, these results give teachers reason to consider teaching human rights with a broader scope.Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää miten ihmisoikeudet ilmenevät yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin Forum 9 -oppikirjassa. Tulosten tarkastelussa kiinnitin erityistä huomiota ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmaan. Tutkielman tavoitteena on oppikirjan laadun selvittämisen avulla välillisesti edesauttaa ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamista yhteiskuntaopin oppiaineessa. Tutkielmani aineistona toimivat yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin Forum 9 -oppikirjan tekstiosiot. Tutkielmani mukailee laadullisen tutkimuksen perinteitä, sillä käyttämäni tutkimusmenetelmät olivat luonteeltaan diskurssianalyyttisiä. Tarkastelin ihmisoikeuksien ilmenemistä kolmesta erilaisesta lähestymistavasta käsin. Ensimmäisessä lähestymistavassa tarkastelin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ihmisoikeusartiklojen esiintymistä aineistossa. Toisessa lähestymistavassa vertailin Forum 9 -oppikirjan ihmisoikeuksiin liittyviä sisältöjä vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden yhteiskuntaopin oppiaineeseen sisältyviin ihmisoikeustavoitteisiin. Kolmannessa lähestymistavassa analysoin retorisen diskurssianalyysin keinoin oppikirjan ihmisoikeuksiin liittyvissä argumenteissa käytettyjä retorisia keinoja sekä niiden mahdollisia ideologisia seurauksia. Tutkimustulokset osoittivat, että Forum 9 -oppikirja ei parhaalla mahdollisella tavalla tue ihmisoikeuskasvatusta. Kaikkia ihmisoikeusartikloja ei käsitelty riittävästi. Pääosin Forum 9 -oppikirja vastasi 2014 opetussuunnitelman sisältövaatimuksia ja yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteita ihmisoikeuksien osalta. Puutteita ilmeni muun muassa ihmisoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten esittelyssä. Lisäksi ihmisoikeusperiaatteiden ja niiden yleismaailmallisen merkityksen käsittelyn tulisi olla kattavampaa. Ihmisoikeuksiin liittyvä argumentaatio perustui monipuoliseen retoristen keinojen käyttöön. Ihmisoikeuksien tärkeyden korostamisen yhteydessä tuotettiin oppilaille mielikuvaa siitä miten hyvin ihmisoikeusasiat Suomessa ovat. Tärkeämpää kuitenkin olisi kuvata ihmisoikeuksien todellista tilaa ja kannustaa oppilaita kriittisyyteen sekä omaan pohdintaan. Oppikirjat ovat tärkeässä roolissa suomalaisessa koulussa, joten tutkimustulokset antavat opettajille aihetta pohtia ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamista aiempaa laajemmasta näkökulmasta.
Subject: ihmisoikeudet
ihmisoikeuskasvatus
yhteiskuntaoppi
oppikirjat
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record