"Det gör inget med små motgångar eller utmaningar så länge arbetet i stort flyter" : en studie om engagemang, motivation och socialt kapital bland arbetstagare

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092200
Title: "Det gör inget med små motgångar eller utmaningar så länge arbetet i stort flyter" : en studie om engagemang, motivation och socialt kapital bland arbetstagare
Alternative title: "Small setbacks or challenges don't matter as long as work flows on" : A study about engagement, motivation and social capital among employees
Author: Wasström-Måsabacka, Linn
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092200
http://hdl.handle.net/10138/163618
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Studies about wellbeing on the workplace have shown that engagement, motivation and social capital affects and have significance for work satisfaction. The aim of the present study is to analyze the engagement on a bilingual (fi, swe) workplace, and to further explore the aspects that can be associated with it. The specific questions are how engaged, how internally motivated and how high the workers social capital is and also whether the intrinsic motivation and the social capital predict the engagement. The research questions are analyzed regarding to the sociodemographic variables: age, gender and educational level and other background variables: work experience, department, department language and position. Central theories in the present study are Self determination theory by R. Ryan and E. Deci and Herzberg's two-factor theory. The study was analyzed statistically and data was collected through an electronic survey in spring 2016. The survey consisted of questions from the Utrecht Work Engagement Scale (UWES), Basic Psychological Needs Scale (BPNS), a Finnish measurement about the social capital and also some self formed questions based on the theories about social capital. The respondents also answered questions about their background and where given a chance to express their engagement. A total of 252 workers (33 %) answered the survey. The Software program IBM SPSS Statistics 22 was used for the analysis of the respondent's answers. The results of this study show that the employees experienced a high engagement, a high intrinsic motivation and a high social capital. Significant correlations and differences were found e.g. a higher engagement and a higher intrinsic motivation was experienced by the Finnish speaking workers. The age correlated positively and significantly with the experience of engagement and intrinsic motivation. In addition, the supervisors experienced a higher social capital. Furthermore the intrinsic motivation and the department language predicted the engagement. A correlation between the social capital and engagement was found, but the social capital didn't predict the engagement. The results were mostly in line with previous research on the field.Studier om välmående på arbetsplatser har visat att engagemang, motivation och socialt kapital inverkar på och har betydelse för arbetstillfredsställelsen. Syftet med den här studien är att kartlägga engagemanget på en tvåspråkig (fi, sve) arbetsplats samt att granska vilka faktorer som har ett samband med engagemanget. De specifika forskningsfrågorna är hur engagerade arbetstagarna upplever sig vara, hur internt motiverade arbetstagarna är, hur högt socialt kapital arbetstagarna har samt huruvida den inre motivationen och det sociala kapitalet förklarar engagemanget. Forskningsfrågorna analyseras med avseende på de sociodemografiska variablerna: ålder, kön och utbildningsnivå samt övriga bakgrundsvariabler: arbetserfarenhet, avdelning, avdelningsspråk och position. Centrala teorier i studien är Self determination theory av R. Ryan och E. Deci och Herzbergs tvåfaktorteori. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och materialet samlades in genom en webbenkät under våren 2016. Enkäten bestod av frågor ur Utrecht Work Engagement Scale (UWES), Psychological Needs Scale (BPNS), ett finländskt mätinstrument samt ytterligare några frågor formulerade utifrån de teoretiska referensramarna beträffande det sociala kapitalet. Vidare besvarade respondenterna frågor om sin bakgrund och gavs också möjlighet att beskriva situationer då engagemang förekommer. Sammanlagt besvarade 252 arbetstagare (33 %) enkäten. Mjukvaruprogrammet IBM SPSS Statistics 22 användes för att analysera respondenternas svar. Resultaten i studien visar att arbetstagarna upplevde ett högt engagemang, en hög inre motivation och ett högt socialt kapital. Skillnader mellan olika grupper förekom, bl.a. upplevde arbetstagarna på den finskspråkiga avdelningen ett högre engagemang och en högre inre motivation. Åldern hade ett positivt statistiskt signifikant samband med upplevelsen av engagemang och inre motivation. Vidare upplevde cheferna ett högre socialt kapital. Den inre motivationen liksom även avdelningsspråket förklarar engagemanget. Det sociala kapitalet hade ett samband med engagemanget, men var trots det inte en signifikant prediktor. Resultaten överensstämmer till stor del med tidigare forskning på området.
Subject: engagemang
inre motivation
socialt kapital
Self-determination theory
Herzbergs tvåfaktorteori


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record