Design applications to support craft science studies : usability and effects to students' design processes : qualitative multi-method case study of five craft-design applications

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092225
Title: Design applications to support craft science studies : usability and effects to students' design processes : qualitative multi-method case study of five craft-design applications
Alternative title: Suunnitteluohjelmia käsityötieteen opiskelun tueksi : ohjelmien käytettävyys ja vaikutukset opiskelijoiden käsityön suunnitteluprosesseihin : viiden käsityön suunnitteluohjelman laadullinen monimenetelmäinen tapaustutkimus
Author: Riikonen, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092225
http://hdl.handle.net/10138/163629
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Rapid development of ICT has brought it into nearly all areas of everyday living, including craft. Therefore, to retain the unique nature of craft, deep understanding is needed on how use of ICT affects craft, especially craft-design that is the sole basis of craft. In addition, it's also vital to assess the quality of the digital design tools. Little is known about ICT usage's effects on the craft-design process nor about usability of digital design tools meant for craft design. This research had three main objectives: to study usability of applications, meant for craft-design and find the best suited applications for craft-science students to use in their studies, to analyze and describe how using the applications affect students' craft-design processes and to develop and evaluate the performance of a remote evaluation method to study the two previous aspects. This research is a qualitative case study. Five applications were tested by eight participants. To enable authentic real life working environment and style for the participants and to gather research data remotely a remote multi-method was designed for data gathering of this re-search that included questionnaire-, written- and screen events video data. The main data analysis followed the procedures of qualitative content analysis. Usability of the five applications varied from very bad to excellent. Based on the overall usability, the applications that are most advisable for craft-design studies, from the five applications evaluated in this research are iWeaveIt and StitchSketch. Analysis of effects of application usage to participants' craft-design processes revealed three factors that promote changes: usability of the applications, new possibilities and limitations compared to traditional design methods and technical expertise of a designer. Reinterpretations and further development of ideas during the design process was observed in this research, while the participants were using the applications that were evaluated as good or excellent in terms of usability that contradicts with the findings of previous studies. The remote multi-method developed for this research fulfilled the main goals set for it. It gave the participants a possibility to work in their natural working environment without time or place limitations and it still produced rich attitudinal and behavioral data.Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) nopea kehitys on tuonut sen osaksi lähes kaikkia elämän alueita, myös käsityötä. Jotta käsityön ainutlaatuisuus voidaan säilyttää, syvällinen ymmärrys ICT:n käytön vaikutuksista käsityöhön, erityisesti käsityön suunnitteluprosessiin, on välttämätöntä. Lisäksi on tärkeää tuntea saatavilla olevien digitaalisten suunnittelutyökalujen laadullisia tekijöitä. Tällä hetkellä näistä vaikutuksista ja suunnittelutyökalujen käytettävyydestä tiedetään hyvin vähän. Tällä tutkimuksella oli kolme päätavoitetta: Analysoida käsityön suunnitteluun tarkoitettujen ohjelman käytettävyyttä ja löytää sopivia ohjelmia käsityötiedettä opiskelevien käyttöön, analysoida ja kuvata käsityön suunnitteluun tarkoitettujen ohjelmien käytön vaikutuksia opiskelijoiden käsityön sunnitteluprosesseihin ja kehittää edellisten tutkimista varten etätiedonkeruumenetelmä sekä arvioida sen soveltuvuutta ohjelmien käytettävyyden ja käsityön suunnitteluprosessin tutkimiseen. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa kahdeksan opiskelijaa testasi viittä käsityön suunnitteluun tarkoitettua ohjelmaa. Jotta osallistujilla oli mahdollisuus työskennellä heille tavanomaisella tavalla ja tavanomaisessa ympäristössä ja jotta tutkimusaineisto voitiin kerätä internetin välityksellä, monimenetelmäinen etätiedonkeruumenetelmä kehitettiin tätä tutkimusta varten. Aineisto analysoitiin pääosin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Ohjelmien käytettävyys vaihteli huonosta erinomaiseen. Käytettävyysanalyysin perusteella sopivimmat ohjelmat käsityötieteen opiskelijoiden käyttöön olivat iWeaveIt ja StitchSketch. Analyysi ohjelmien käytön vaikutuksista käsityön suunnitteluprosessiin paljasti kolme tekijää, jotka tuottavat muutoksia suunnitteluprosessiin: ohjelmien käytettävyys, ohjelmien tuomat uudet mahdollisuudet ja rajoitukset sekä suunnittelijan tekninen taitotaso. Osallistujat kykenivät tekemään luonnoksistaan uusia tulkintoja ja edelleenkehittämään suunnitteluideioitaan, joka on ristiriidassa aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Tutkimusta varten kehitetty monimenetelmäinen etätiedonkeruumenetelmä täytti sille asetetut päätavoitteet. Menetelmä mahdollisti osallistujille työskentelyn heille tavanomaisella tavalla ja tavanomaisessa ympäristössä sekä tuotti rikasta aineistoa osallistujien asenteista ja toiminnasta.
Subject: craft-design process
usability
digital design tools
digital design
ICT
craft-design
käsityön suunnitteluprosessi
käytettävyys
digitaalinen suunnittelu
suunnitteluohjelma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sini_Riikonen_Masters_Thesis_April_2016.pdf 2.615Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record