Livskrisens inverkan på arbetslivet : en kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092205
Title: Livskrisens inverkan på arbetslivet : en kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat
Alternative title: Life crises' impact on work–life : A qualitative study of individuals experiences to return to work after a life crises occurred
Author: Perret, Marie
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092205
http://hdl.handle.net/10138/163630
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Research in personal crises and their impact on an individual's life has largely focused on specific diseases and external tragedies. Studies on personal life crises have however, during the last decades shifted from a focus on psychiatric research to including socio-cultural and behavioural factors. Research in employment and work-life balance also shows a growing interest in incorporating the individual perspective, whereas these two disciplines have a lot to offer in studying individuals' relation to their occupation. Work impact on people's personal lives and vice versa is therefore an important topic to explore, emphasizing occupational health in relation to the individual's personal circumstances. The aim of this study is to illustrate how individuals who go through a personal life crises experience the return to work. The study is done by phenomenological research and consists of three in-depth interviews. The participants of the study were interviewed with a semi-structured interview guide and the interviews were transcribed and analysed through content analysis of life-world stories. The study results showed that the return to work was perceived as necessary for each participant as they went through their crises. Results also described that equality in role balance between family roles and the professional role was central to continue to work during the crisis time. One of the participants revealed that a non-open discussion in the organisational culture made it difficult for the individual to continue working through the crises, while the other two participants expressed that it felt more natural to address the personal difficulties in the workplace. Partly because of more flexible work conditions, partly because of more independent work–life. The study's findings propose further research in an overall perspective regarding wellbeing at the workplace and raise a further interest in researching work-life balance from the individuals' perspective. The study highlights some individuals experience in combining work life with personal life, but raises current questions about the employers' responsibility for the employees' well being as well as illustrates individuals' various social support networks.Forskning i personliga kriser och deras inverkan på individers övriga liv har till stor del fokuserat på specifika sjukdomar och yttre katastrofer. Vetenskapsområdet kring livskriser har dock skiftat i fokus från att enbart använda sig av psykiatriska forskningar till att ta in sociokulturella faktorer under de senaste decennierna. Den sociologiska arbetslivsforskningen visar också ett ökat intresse i att ta in det individuella perspektivet, varmed en koppling mellan dessa vetenskapsgrenar är på framfart. Arbetets inverkan på individens personliga liv och vice versa är därmed ett viktigt ämne att utforska, för att framhäva vikten av arbetsvälmåendet i relation till individens personliga förutsättningar. Syftet med denna studie är att belysa hur individer upplevt återgången till arbetet efter att en personlig livskris inträffat i deras liv. Studien är en fenomenologisk forskning och består av tre stycken djupintervjuer. Deltagarna i studien intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna transkriberades och analyserades genom meningskoncentration till enhetliga livsvärldsberättelser. Studiens resultat visade att återgången till arbetet upplevdes som nödvändig för respektive deltagare, för att klara av att genomgå krisen efter att den inträffat. Resultaten uppgav å andra sidan att en jämlik rollfördelning av de privata familjerollerna och den yrkesrelaterade rollen var central för att fortsätta arbeta under krisens gång. I en av deltagarnas delade upplevelse kom det fram att en icke-öppen diskussionskultur på arbetsplatsen gjort det svårt för individen att fortsätta arbeta, medan det för de två övriga varit mer naturligt att ta upp svårigheterna på arbetsplatsen, tack vare mer flexibla arbetsformer. Studiens resultat och teman som den gav upphov till, lämnar utrymme för fortsatt forskning inom ett helhetsperspektiv gällande arbetsvälmående och balans i arbetslivet. Studien belyser några individers erfarenheter i att kombinera arbete med ett livskrisdrabbat privatliv och lyfter därmed fram frågor angående arbetsgivarens ansvar för de anställdas välmående samt illustrerar individers olika sociala stödnätverk.
Subject: livskris
återgång till arbetet
socialt stöd
balans i arbetslivet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record