"Tiiän vaan, että kaikki ihmiset on kuluttajia" : Yläkouluikäiset nuoret kuluttajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092242
Title: "Tiiän vaan, että kaikki ihmiset on kuluttajia" : Yläkouluikäiset nuoret kuluttajina
Author: Virtanen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092242
http://hdl.handle.net/10138/163638
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The objective of this study is to find out what teenagers consider consumership. The aim is to examine what kind of consumership is related to their everyday-life with different kind of methods. On addition teachers of home economics were interviewed about their teaching of consumer studies. Prior studies have indicated that consumership is a way to stand out and to build identity for oneself. Consumership as a part of societal behaviour coincided with the emergence of youth culture in the 1950s. This lead to the development of youth subcultures and the culture of differentiation with consumer behaviour. Prior studies have pointed out that adolescents, teens and young adults consume in different ways and they represent different consumer profiles. This study can give information on how to conduct consumer studies in the future. A combination of methods was used in data collection. The methods used include the method of empathy-based stories (MES) and collecting pictures of consumption from the pupils, and interviews from their teachers of home economics. The combination of these methods is known as triangulation, and it is used as a way to strengthen the hypothesis. The data is collected from 2 middle schools and 161 pupils. The teacher interview was conducted in a half-structured manner, and the interview situation was conducted in pairs. The analysis of data was conducted with the types of data differences in mind. The results of the data analysis implicated differences in youth consumer behaviour. For example consumer behaviour varied notably between genders. The views that the pupils had of their own consumership were very narrow, as they viewed consumership only as consumption of goods. Some pupils also understood the connection of consumption of goods and the environment.Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä yläkouluikäiset nuoret ymmärtävät kuluttamisella, ja minkälaisia he ovat kuluttajina. Tutkimuksessa tarkasteltiin eri tavoin nuorten omia käsityksiä siitä, mitä kuluttaminen on, sekä haastateltiin kotitalousopettajia kuluttaja-asioiden käsittelystä kotitalouden oppitunneilla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuluttamisella halutaan erottautua ja toisaalta identifioitua. Nuorisokulttuurin syntyessä 1950-luvulla myös kulutusyhteiskunta oli kehittymässä, ja siitä lähtivät kehittymään niin eri alakulttuurit kuin niihin liittyvä erottautuminen kuluttamisen avulla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoret edustavat erilaisia kuluttajatyyppejä. Tämän tutkimuksen avulla voidaan löytää uusia tapoja kuluttaja-asioiden opettamiseen kotitalousopetuksessa. Tässä tutkimuksessa aineiston keräämisessä käytettiin useampaa menetelmää eli triangulaatiota. Useampaa menetelmää käyttämällä haluttiin vahvistaa asetettuja olettamuksia. Aineiston keruussa käytettiin nuorten kanssa eläytymismenetelmää sekä valokuva-aineistoa. Aineistoa kerättiin kahdesta yläkoulusta, ja tutkimukseen osallistui yhteensä 161 nuorta ja neljä kotitalousopettajaa. Näiden kahden yläkoulun kotitalousopettajia haastateltiin pareittain, ja haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Aineiston eri osat analysoitiin kaikki sisällönanalyysilla, mutta aineiston erityispiirteet analyysissa huomioiden. Tulokset olivat hyvin moninaisia. Aineiston perusteella oli havaittavissa eroja sukupuolten välillä. Nuorten käsitykset kuluttamisesta olivat suhteellisen kapeita, sillä kuluttaminen ymmärrettiin usein vain kulutushyödykkeiden ostamisena. Toisaalta osa nuorista käsitti, että omalla kuluttamisella ja kuluttajavalinnoilla on merkitystä esimerkiksi ympäristön kannalta.
Subject: nuori kuluttaja
kuluttajuus
kotitalousopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record