Masennuksen itseymmärrys: masennuskertomuksen rakenne ja sisältö

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16365
Title: Masennuksen itseymmärrys: masennuskertomuksen rakenne ja sisältö
Author: Huumonen, Soile
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-05-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16365
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen tutkimuksessani masennusta kokijanäkökulmasta. Tutkimukseni paikantuu masennusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pääteemanani ovat masennukseen sairastuneiden itsensä antamat tulkinnat ja merkityksenannot masennuksesta. Lähestyn masennusta kertomusten avulla. Tutkimukseni keskeisin kysymys on, millaisia kertomuksia (narratiiveja) masentuneet kertovat? Tarkennan tätä tutkimuskysymystä pohtimalla, millaisena masentuneen sosiaalinen maailma näyttäytyy kertomuksissa? Tutkin paitsi kokemuksia ja teemoja myös sitä, miten kertomukset rakentuvat. Vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla 17 masennuskertomusta, jotka on julkaistu vuonna 2003 "Sairauteni nimi on masennus" -kirjassa. Arkiset terveys- ja sairauskäsitykset kietoutuvat toisiinsa. Mielenterveyden maallikkonäkemyksiä tutkimalla saadaan tietoa yhteiskunnassa vallitsevista arvostuksista ja normeista sekä niiden muutoksista. Tarkastelen masennusta sosiaalisena ilmiönä. Tulkintaani ohjaavat sosiaalinen konstruktionismi, kerronnallisuus ja sairauden kokemuksen tutkimus. Sairauden kokemuksen liitän paitsi sairastuneiden itsensä antamiin masennusselityksiin, myös kriittiseen näkökulmaan masennuksesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkin masennuskertomusten rakennetta ja sisältöä kerronnallisen tutkimusotteen ja laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Rakenteeltaan useimmat aineistoni masennuskertomukset noudattivat Labovin ja Waletskyn mallin mukaista kertomuksen rakennetta tiivistelmineen, orientaatioineen ja arvioinnin sisältävine lopetuksineen. Yhteenvetona voidaan todeta, että masennuskertomuksissa haluttiin ensinnäkin reflektoida omaa itseä yksilötasolla: kertomuksella haluttiin pohtia sairastumisen syitä, vaikutuksia, omia tulevaisuudenodotuksia ja toiveita terveydentilasta. Toiseksi kertomuksissa esiintyi yleisemmällä tasolla kritiikkiä mielenterveyspotilaiden kohtelusta ja terveyden ja sairauden määrittämisestä yhteiskunnassa. Kolmanneksi masennuskertomuksissa haluttiin tarjota lukijalle vertaistukea. Toipumiskuvauksissa saatettiin korostaa selviytymistä ja oppimiskokemuksia. Kertomusten ydinepisodeissa kuvailtiin usein ongelmallisia, käänteentekeviä elämänkokemuksia, kuten omia sairastumiskokemuksia, vanhemman kuolemaa, perheväkivallan uhriksi joutumista, omaisten sairastumista tai kirjoittajan avioeroa. Masennuskertomuksissa korostuivat erilaiset selitykset omasta sairastumisesta. Tutkimustulokseni ovat yhteneväisiä aiempien maallikoiden sairausselityksiä tutkineiden tutkimusten kanssa: masennuksen arkiselitykset liittyivät menneisyyteen tai perimään, luonteeseen, aivojen toiminnan häiriintymiseen ja elämänolosuhteisiin. Masennuskertomuksiin liittyviä teemoja olivat häpeän ja kyvyttömyyden tunteet, syyllisyys, omien valintojen ja aloitteellisuuden korostaminen, oman elämän arvioiminen suorituksena ja itsetutkiskelu. Tärkeimpiä havaintojani oli, että masentuneen odotetaan kontrolloivan sairauttaan ja siksi masennuskertomuksissa esiintyi kritiikkiä omia valintoja kohtaan. Esimerkiksi omaa elämäntapaa tarkasteltiin kriittisesti. Tärkeimmät lähteet: Ehrenberg, Alain (2007) Itseksi tulemiseen uupuminen. Yhteiskunnallis-historiallinen näkökulma masennukseen. Tiede & edistys 32 (2), 89 102, Frank, Arthur W. (1997, alkup. 1995) The Wounded Storyteller. Body, Illness and Ethics, Kangas, Ilka (1999) Maallikoiden masennuskertomukset ja -käsitykset. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 36 (4), 345 355, Rose, Nikolas (1999, alkup. 1989) Governing the Soul. The Shaping of The Private Self, Tontti, Jukka (2000) Masennuksen arkea. Selityksiä surusta ilman syytä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.360Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record