Kuntosaliharrastajien urheiluvalmisteiden valintaan ja käyttöön vaikuttavat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092303
Title: Kuntosaliharrastajien urheiluvalmisteiden valintaan ja käyttöön vaikuttavat tekijät
Author: Hiltunen, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092303
http://hdl.handle.net/10138/163661
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat kuntosaliharrastajien urheiluvalmisteiden valintaan ja käyttöön. Erityisen mielenkiinnon kohteena tutkielmassa oli sosiaalisen identiteetin vaikutus urheiluvalmisteiden käyttöön. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä oli survey-tutkimus. Tutkimuksen perusjoukoksi määriteltiin suomalaiset kuntosaliharrastajat. Vastaukset kerättiin kuntosaliharjoitteluun keskittyviltä keskustelupalstoilta e-lomakkeen avulla, ja vastauksia saatiin yhteensä 250 kappaletta. Tutkielman teoriaosa rakentui urheiluvalmisteiden, kuluttajakäyttäytymisen ja sosiaalisen identiteetin ympärille. Urheiluvalmisteista käytiin läpi niihin liittyvää lainsäädäntöä ja niiden luokittelua sekä esiteltiin tutkielmaan valitut urheiluvalmisteet. Kuluttajakäyttäytymisen osalta käytiin läpi kuluttajan valintaan vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Lisäksi esiteltiin Shepherdin (1990) ruoan valinnan malli ja aiempaa tutkimusta urheiluvalmisteiden ja ruoan valintaan liittyen. Luvussa 4 esiteltiin sosiaalisen identiteetin käsite ja sen mittaamiseen kehitettyjä mittaustapoja, sekä tutkimuksen viitekehys, joka rakentui Shepherdin (1990) ruoan valinnan mallista ja sosiaalisen identiteetin käsitteestä. Aineiston analysointi suoritettiin IBM SPSS Statistics 23 –ohjelmalla. Aineistoa kuvattiin frekvenssien, ristiintaulukoinnin ja khiin neliötestin avulla. Urheiluvalmisteiden valintaan ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa muodostettiin summamuuttujat faktorianalyysin tulosten perusteella. Summamuuttujien ja urheiluvalmisteiden käytön yhteyttä tutkittiin varianssianalyysin avulla. Myös sosiaalisen identiteetin merkitystä tutkittaessa muodostettiin summamuuttuja, jonka saamia arvoja sitten vertailtiin urheiluvalmisteiden käyttöön varianssianalyysin avulla. Varianssianalyysin tulokset vahvistettiin vielä ei-parametrisellä Kruskall-Wallisin testillä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että käytetyin urheiluvalmiste oli proteiinilisä, jota käytti 88,8 % vastaajista. Vastaajista 84 % käytti useampaa kuin yhtä urheiluvalmistetta. Päivittäin urheiluvalmisteita käytti 58,2 % vastaajista. Urheiluvalmisteiden käyttöön vaikutti sukupuoli, miehet käyttivät valmisteita enemmän kuin naiset, mutta iällä ei ollut vaikutusta. Urheiluvalmisteiden käyttöön vaikutti myös kuntosaliharjoittelun intensiteetti, tavoitteellisuus sekä harjoittelun tyyppi. Vastaajat perustelivat urheiluvalmisteiden käyttöään vahvimmin käytön helppouteen ja suorituskykyyn liittyvillä syillä. Myös ulkonäköön liittyvillä syillä oli vaikutusta urheiluvalmisteiden käyttöön. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että kuntosaliharrastuksen kokeminen osana sosiaalista identiteettiä vaikutti urheiluvalmisteiden käyttöön. Vastaajat käyttivät sitä enemmän urheiluvalmisteita, mitä vahvemmin he kokivat kuntosaliharrastuksensa olevan osa heidän sosiaalista identiteettiään.
Subject: urheiluvalmisteet
ruoan valinta
sosiaalinen identiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record