Differences in the interpretation of the EC-regulations of organic farming between Finland, Sweden and Austria

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092320
Title: Differences in the interpretation of the EC-regulations of organic farming between Finland, Sweden and Austria
Author: Öhman, Jenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092320
http://hdl.handle.net/10138/163701
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Luomutuotannon EY asetukset 834/2007 ja 889/2008 pätevät kaikissa EU-maissa, mutta silti sääntöjä toteutetaan erilailla eri maissa. Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on oma sertifiointielin ja -järjestelmä, ja tulkinta luomutuotannon EY asetuksista tehdään kansallisesti. Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärtäväisyyttä sitä kohtaan, miten luomutuotannon säännöt eriävät kolmen EU-maan välillä: Suomi, Ruotsi ja Itävalta. Työn tavoitteisiin kuuluu EY asetusten 834/2007 ja 889/2008 kansallisten tulkintojen merkityksen selvittäminen elintarvikeketjun eri vaiheissa. Suurin mielenkiinnon kohde on selvittää syitä, miksi eroja tulkinnoissa esiintyy, ja millaisia tulkintoja missäkin kohtaa elintarvikeketjua tehdään. Tutkimuskysymysten vastaamiseen on käytetty seuraavia metodeja: kirjallisuustarkastelu, asiaankuuluvien alan aiheiden keräystä varten haastattelututkimus kvalitatiivisella haastatteluilla, ja lopuksi vertailu EY asetusten 834/2007 ja 889/2008 ja kansallisten sääntöjen ja toimintaohjeiden välillä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. Tämä tutkimus osoittaa, että luomutuotannon EY asetuksissa 834/2007 ja 889/2008 on paljon kohtia, joissa on mahdollisuus monenlaisiin tulkintoihin. Näin ollen jäsenvaltioiden viranomaisille on epäselvää miten asetuksia tulkitaan. Tutkimuksen tärkein tulos on havainto, että osa tulkintojen eroavuuksista johtaa eriarvoisuuteen luomuviljelijöiden välillä eri jäsenvaltiossa. Myös selkeitä ja tarkkoja asetuksia tulkitaan eri lailla jäsenvaltioiden välillä. Työn tulosten perusteella voi todeta, että luomutuottajat hyötyisivät sääntöjen yhtenäistämisestä EU-tasolla koska näin eriarvoisuus maiden välillä pienenisi. Yksi keino saavuttaa tätä voisi olla laadullisten lausuntojen vähentämistä luomutuotannon EY asetuksissa.The EC regulations for organic farming (OF), No. 834/2007 and 889/2008, apply in all EU countries but still, different rules are being implemented. Every country in the EU has its own certification bodies and certification systems, and the interpretation of the EC regulations for organic farming is done nationally. The purpose of this research is to fill a gap in the understanding how rules of organic farming differ between three countries in Europe: Finland, Sweden and Austria. In particular, this study aims to examine the role of the national interpretations of the EC regulations for OF at different stages in the food supply chain. The main interest lies in why these differences in interpretation occur, and what interpretations are made at what stage in the system. The methods chosen for answering the research questions is a literature review, a survey with qualitative interviews for gathering relevant topics from the field and finally a comparison of the EC regulations for OF and the national legislations and guidelines in Finland, Sweden and Austria for these topics. This study shows that there are many topics in OF where the EC regulations for OF leave room for variable interpretations and hence, it is unclear to the implementing authorities in the member states how to interpret these. The most significant result is that some of the differences in interpretation lead to the organic farmers being unequal across the countries. Even for statements with clear reasoning and precise instructions there can be significant differences in interpretation between the countries. Based on the results of this research I can state that the farmers in OF would benefit from a more harmonized landscape of OF rules on EU-level, as this would lower the inequality between farmers in OF in the different countries. One mean of doing this would be to reduce the number of statements of qualitative character.EG förordningarna för ekologisk produktion nr. 834/2007 och 889/2008 (eko-förordningarna) tillämpas i alla EU-länder, men realiseras genom olika regler. Varje EU-land har sina egna certifierings-organ och -system, och tolkningen av eko-förordningarna görs nationellt. Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för olikheterna i reglerna för ekologisk produktion mellan Finland, Sverige och Österrike. Till undersökningens målsättning hör granskning av de nationella tolkningarnas betydelse av ekoförordningarna i olike skeden av livsmedelskedjan. Huvudintresset ligger i orsaken bakom uppkomsten av olikheterna i tolkningarna, hurudana tolkningar som görs och i vilket skede av systemet. Metoderna som använts för att besvara forskningsfrågorna är en litteraturstudie, intervjuundersökning med kvalitativa intervjuer och slutligen en jämförelse mellan eko-förordningarna och de nationella reglerna och riktlinjerna i Finland, Sverige och Österrike för dessa teman. Denna undersökning påvisar att det inom eko-förordningarna på många ställen finns sakframställningar där det lämnas rum för varierande tolkningar. Därmed är det oklart för medlemsstaternas förverkligande myndigheter hur tolkningen skall ske. Det viktigaste resultatet är att en del av olikheterna i tolkningen leder till ojämlikhet mellan producenterna inom ekologisk produktion i de olika medlemsstaterna. Även för sakframställningar med klart resonemang och exakta instruktioner kan det finnas olikheter i tolkningarna mellan medlemsstaterna. På basen av undersökningens resultat kan konstateras att producenterna inom ekologisk produktion skulle dra nytta av mer enhetliga regler på EU-nivå, eftersom ojämlikheten mellan länderna då skulle minska. En reducering av sakframställningar av kvalitativ typ skulle främja detta ändamål.
Subject: ekologisk produktion
ekologisk
eko
lantbruk
EG förordning
tolkning
certifiering
harmonisering
Finland
Sverige
Österrike
organic farming
organic
farming
EC regulation
interpretation
certification
EU
harmonization
Finland
Sweden
Austria
luomu
luomutuotanto
maatalous
EU
EY asetus
tulkinta
sertifiointi
yhtenäistäminen
Suomi
Ruotsi
Itävalta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record