Metsänomistajien suhtautuminen hiilen sidonnan lisäämiseen omissa metsissään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092305
Title: Metsänomistajien suhtautuminen hiilen sidonnan lisäämiseen omissa metsissään
Author: Hänninen, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092305
http://hdl.handle.net/10138/163705
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: Ilmastonmuutoksen hillintään pyritään jatkuvasti löytämään ratkaisuja ja yhtenä varteenotettavana keinona voidaan pitää metsien hiilen sidonnan lisäämistä. Suomen metsien ilmastovaikutus on ollut positiivinen viimeisten yli kymmenen vuoden ajan, mutta hiilen sidontaa on mahdollista entisestään lisätä. Suomessa suurin osa metsistä on yksityisessä omistuksessa, joten hiilen sidonnan lisääminen edellyttää yksityismetsänomistajien metsien käsittelyn muuttamista hiilen sidontaa tukevaksi. Tutkimuksessa tarkastel-laan pääkaupunkiseudulla asuvien kaupunkilaismetsänomistajien suhtautumista hiilen sidonnan lisäämiseen omissa metsissään. Suhtautumista tarkastellaan metsänomistajien ilmastonmuutokseen liittyvien käsitysten, metsänomistuksen merkityksen ja erilaisten mahdollisten hiilen sidonnan lisäämiskeinojen hyväksyttävyyden näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin marras-joulukuussa 2015 teemahaastatteluin (15 kpl) Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n (PKMO) jäsenistöstä. Metsänomistajat suhtautuivat omien metsiensä hiilen sidonnan lisäämiseen myönteisesti, mutta tärkeimpänä edellytyksenä osallis-tumiselle on suurimman osan kohdalla korvauksen saaminen. Metsänomistajat voitiin ryhmitellä neljään metsänomistajatyyppiin, jotka suhtautuvat hiilen sidonnan lisäämiseen omissa metsissään eri tavalla ja jonkin verran eri lähtökohdista. Metsänomistajien osallistumishalukkuuteen havaittiin vaikuttavan tiedolliset edellytykset ilmastonmuutoksen ja metsien välisestä yhteydestä, omista-jaan itseensä ja hänen tilaansa sekä mahdollisiin politiikkakeinojen ja ohjelmien hyväksyttävyyteen liittyvät tekijät. Poliittisen ohjauksen kannalta on tärkeää, että voidaan tarjota joustavia ja kustannustehokkaita keinoja yksityismetsien hiilen sidon-nan lisäämiseksi. Ohjauskeinojen suunnitellussa tulee huomioida taloudellisen kannustimen ja tietoisuuden lisäämisen välinen mahdollinen yhteys. Lisäksi ohjauskeinoilla pyritään tavoittamaan ensisijaisesti potentiaaliset metsänomistajat, sillä edelläkävijät toteuttavat hiilen sidontaa oma-aloitteisesti. Kieltäytyjät voidaan saada osallistumaan hiilen sidontaan erilaisilla keinoilla lisätä hiilen sidontaa sekä korvauksella, joka vastaa menetettyjä puunmyyntituloja. Ongelmallisinta poliittisen ohjauksen näkökulmasta ovat epätietoiset metsänomistajat, joiden saavuttaminen hiilen sidonnan piiriin voi olla hyvinkin haastavaa.Solutions to mitigate climate change are continuously sought, and one of the most considerable way is to increase carbon seques-tration in forests. Climate impact of Finnish forests has been positive over the last ten years but carbon sequestration is possible to further increase. In Finland, most of the forests are privately owned, so the addition of carbon sequestration requires changes in forest management to support carbon sequestration. The study examines the Helsinki metropolitan area private forest owners’ attitude to increase carbon sequestration in their own forests. Attitude is considered from the perspective of forest owners’ percep-tions on climate change, the importance of forest ownership, and acceptability of the various possible ways to increase carbon sequestration. The data was collected between November and December 2015 by thematic interviews (n = 15) of the Pääkau-punkiseudun metsänomistajat ry (PKMO) members. Forest owners’ attitude to increase carbon sequestration in their own forests was favorable but the majority consider compensation as the most important condition for participation. Forest owners could be divided into four types concerning their views on storing carbon in their own forests. Forest owners’ willingness to participate is influenced by their knowledge of the link between climate change and forests, the factors related to owners and their parcels, as well as to acceptability of possible policy instruments and programs. In terms of political guidance, it is important to provide flexible and cost-effective ways to increase carbon sequestration in private forests. Designing political instruments, the potential link between economic incentives and increasing awareness should be taken into account. In addition, the aim of political instruments is to primarily reach potentials, because pioneers are already taking measures to sequester carbon in their forests. Deniers are able to get involved in carbon sequestration by offering various ways to increase carbon sequestration as well as compensation that is equivalent to the lost in timber sales revenue. From the perspective of political guidance, the most problematic forest owners to reach in carbon sequestration programs are indifferent owners.
Subject: hiilen sidonta
ilmastonmuutos
metsänomistajat
suhtautuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu - Maria Hänninen.pdf 827.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record