Y-Sukupolven merkitys yrityksen strategisessa henkilöstöjohtamisessa sitouttamisen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092327
Title: Y-Sukupolven merkitys yrityksen strategisessa henkilöstöjohtamisessa sitouttamisen näkökulmasta
Author: Partanen, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606092327
http://hdl.handle.net/10138/163736
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring
Marketing
Markkinointi
Abstract: Tavoitteet: Tämän Pro gradu-tutkielman tavoitteena oli selvittää, millä tavoin ”Y-Sukupolven” luonteenpiirteet ja työelämän odotukset huomioidaan yrityksen strategisessa henkilöstöjohtamisessa sitoutumisen näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, tiedostetaanko yrityksissä ”Y-Sukupolven” erityispiirteistä, minkälainen yhteys rekrytoinnilla ja henkilöstöjohtamisella on henkilöstön sitoutumiseen tässä kontekstissa sekä millä tavoin nämä linkittyvät strategiaan. Tutkimuksen toteutus: Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Empiirinen aineisto kerättiin neljästä eri teemahaastattelusta kevään 2016 aikana. Haastateltavat kohdeyritykset olivat kaupan- ja elintarvikealan yrityksiä. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu ”Y-Sukupolvea”, rekrytointia, henkilöstöjohtamista ja sitoutumista käsittelevästä kirjallisuudesta. Haastatteluista syntynyt empiirinen aineisto analysointiin teemoittelun avulla. Tulokset:Tutkimusaineiston perusteella kohdeyritysten rekrytoinnin ja henkilöstöjohtamisen toiminnot ovat suurelta osin linjassa ”Y-Sukupolven” odotuksien kanssa. Aikaisemman tutkimustiedon valossa ”Y-Sukupolven” sitoutumisen näkökulmasta tärkeitä painopistealueita ovat lähiesimiehen rooli, työyhteisö, joustavuuteen liitettävät tekijät, kouluttaminen ja kehittäminen sekä urapolkumahdollisuudet. Kyseiset painopisteet näkyivät myös kohdeyritysten henkilöstöjohtamisen tavoitteissa vahvasti, joista erityishuomion sai esimieskulttuurin kehittäminen osaksi yrityskulttuuria, johon liittyi myös henkilöstön kehittäminen. Haastateltavien käsitykset vastasivat niitä ”Y-Sukupolven” erityispiirteitä, jotka ovat merkityksellisiä sitoutumisen kannalta aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Strategisesta näkökulmasta ilmeni, että henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin toiminnot johdettiin liiketoimintastrategiasta, jolloin henkilöstöpolitiikka tukee osaltaan yritystä onnistumaan kokonaisstrategiassa määritellyissä tavoitteissaan. Tavoitteiden kulminaatiopisteinä ovat sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tästä huolimatta on epäselvää, kuinka suuri merkitys nimenomaan ”Y-Sukupolvella” on HR-toimintojen määrittelyssä, huomioiden yleiset muutokset myös ajankuvassa ja työelämänkuvassa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record