Keskustelua imagosta, brändistä ja Helsingin markkinoinnista uuden vuosituhannen ensivuosikymmenellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273476
Title: Keskustelua imagosta, brändistä ja Helsingin markkinoinnista uuden vuosituhannen ensivuosikymmenellä
Author: Ekholm, Matti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273476
http://hdl.handle.net/10138/163849
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Public Policy
Yhteiskuntapolitiikka
Samhällspolitik
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan miten kaupunkeja ja alueita markkinoidaan. Tavoitteena on selvittää, mitä kaupunkien ja alueiden markkinointi on, miksi sitä tehdään, kenelle sitä suunnataan, ja mitkä organisaatiot sitä tekevät. Tutkielmassa pohditaan myös mitä kaupunkien imagolla, brändillä ja brändäämisellä tarkoitetaan. Lisäksi tarkastellaan miten kaupunkien markkinointi eroaa muiden asioiden markkinoimisesta, ja että voiko kaupunkia pitää tuotteena. Tutkielmassa selvitetään myös kilpailevatko kaupungit keskenään. Kaupunkien markkinointia on tutkittu paljon. Näissä tutkimuksissa on havaittavissa kaksi erilaista lähestymistapaa: jotkut tutkijat yhdistävät kaupungin markkinoinnin poliittiseen taloustieteeseen, toiset keskittyvät esittelemään niitä käytäntöjä ja metodeja, joita kaupunkien markkinoinnissa ja brändäämisessä käytetään. Kumpikin näkökulma on tämän tutkielman kannalta relevantti, joten kumpaakin suuntausta käsittelevää kirjallisuutta esitellään. Tutkielman empiirisen osan muodostaa asiantuntijahaastattelut. Haastateltavaksi valittiin neljä kaupunkien ja alueiden markkinoinnin ammattilaista. Haastateltavat edustivat erilaisia organisaatioita, joten he kertoivat kaupunkien markkinoinnista monipuolisesti. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, eli kullekin haastateltavalle esitettiin kysymyksiä koskien hänen erikoisosaamistaan, mutta muuten haastattelurungot olivat samanlaisia. Koska kaikkien haastateltavien työ liittyy Helsinkiin, nousee Helsinki tässä tutkielmassa eräänlaiseksi case-esimerkiksi. Lisäksi tutkittiin kaupunkien matkailusivuja, jotta saataisiin käsitys siitä, minkälaisia vaikutelmia kaupungit haluavat itsestään välittää. Yksi keskeisistä tuloksista on, että kaupungin markkinointi on monimutkainen prosessi, ja kaupungin brändiä on vaikea hallita. Kaupungin markkinoinnissa on usein mukana monia tahoja, joilla saattaa olla keskenään ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kuinka markkinointia tulisi toteuttaa. Aineistosta käy ilmi, että Suomella ja Helsingillä ei ole kovin tunnistettavaa brändiä, ja Suomen suurin ongelma onkin se, ettei Suomea tunneta maailmalla laajasti. Suomalaisia tuotteita ei välttämättä osata maailmalla yhdistää Suomeen, ja suomalaisessa kulttuuriviennissäkin on parantamisen varaa. Suomen tilanne on kuitenkin sikäli hyvä että Suomessa on monet tärkeät perusasiat kunnossa: puhdas luonto, toimiva infrastruktuuri ja korkeasti koulutettu väestö. Suomen ja Helsingin tunnettavuuden kannalta olisi tärkeää viestiä näitä asioita määrätietoisesti muualle maailmaan. Aineiston avulla päädytään siihen tulokseen, että Suomen ja Helsingin brändi tukevat toisiaan, ja monen mielessä luultavasti myös sekoittuvat keskenään.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ekholm_Yhteiskuntapolitiikka.pdf 745.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record