Tarkkailunalaiset: kroonisesti sairaat nuoret naiset ja diskursiivisesti rakentunut sairauskokemus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16396
Title: Tarkkailunalaiset: kroonisesti sairaat nuoret naiset ja diskursiivisesti rakentunut sairauskokemus
Author: Ojanperä, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2009-01-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16396
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kroonisesti sairaiden nuorten naisten sairauskokemukselleen antamia merkityksiä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen, sosiaalista konstruktionismia edustava diskursiivinen terveystutkimus ja foucault lainen diskurssianalyysi. Tutkielman aineistona käytettiin seitsemää haastattelua. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun haastattelumenetelmän (teemahaastattelu) avulla. Haastateltavat olivat iältään 20 30-vuotiaita naisia, jotka sairastavat 1-tyypin diabetesta tai kroonista suolistosairautta (Crohnin tauti tai colitis ulcerosa). Tutkielmassa tarkastellaan seuraavia tutkimuskysymyksiä: 1) Millaisia merkityksiä kroonisesti sairaat nuoret naiset antavat sairauskokemukselleen? 2) Millaisia diskursseja sairauskokemusta koskevaan puheeseen liittyy? 3) Millaisia subjektipositioita näissä diskursseissa tarjotaan? sekä 4) Millaisia potentiaalisia ideologisia seurauksia näillä diskursseilla on. Haastateltavien sairauskokemustaan koskevassa puheessa esiintyi kaksi hegemonista diskurssia, joihin muut diskurssit olivat alisteisessa suhteessa. Toiseksi hegemoniseksi diskurssiksi rakentui lääketieteen rationaalinen diskurssi (lääkäri-potilas -suhteen diskurssi), jossa potilaalle tarjotaan hoidon kohteen, objektin positiota sekä toisaalta aktiivisen omahoidon subjektin, oman terveytensä vastuullisen edistäjän positiota. Sille alisteinen holistinen vastadiskurssi pyrkii tarjoamaan potilaalle tasavertaisen subjektin, oman sairautensa asiantuntijan positiota. Toinen hegemoninen diskurssi, objektivoidun ruumiin diskurssi, tarjoaa oman ruumiinsa tarkkailijan ja kontrolloijan subjektipositiota. Lääketieteen rationaalinen diskurssi ja objektivoidun ruumiin diskurssi liittyivät läheisesti toisiinsa ja esiintyivät aineistossa eri teemojen yhteydessä. Terveys ja sairaus näyttäytyivät normatiivisina ja ideologisesti dilemmaattisina kaikissa diskursseissa: moraalisesti lapsen terveydestä vastuussa olevan äidin subjektipositiota tarjoavassa kontrolloidun, moraalisesti problemaattisen äitiyden diskurssissa; pystyvän, terveiden tapaan työskentelemään kykenevän positiota tarjoavassa tunnollisen työntekijän diskurssissa; stigman kantajan positiota tarjoavassa poikkeavuuden diskurssissa sekä Toisen, erilaisen positiota tarjoavassa koetun toiseuden diskurssissa. Sairauden tuottamaa stigmaa pyrittiin torjumaan normaalistamalla, erottautumalla samaa sairastavista ja ottamalla itselle oikeiden elämänarvojen ymmärtäjän ja edustajan subjektipositio. Sairauskokemusta näytti leimaavan velvoite ulkopuolisen tarkkailun kohteena olemiseen ja sisäistettyyn, jatkuvaan oman ruumiin tarkkailuun ja kontrollointiin. Lääketieteen rationaalinen diskurssi ja objektivoidun ruumiin diskurssi olivat voimakkaimmin läsnä oman kuolevaisuuden tiedostamisen diskurssissa. Riskinalaisena elävän, oman kuolevaisuutensa tiedostavan nuoren aikuisen subjektipositiota tarjoavaan diskurssiin sisältyi kausaalioletus omahoidon, sairauden pahenemisen ja elinajan yhteydestä. Kroonisesti sairas näyttäytyi siten niin terveydestään kuin mahdollisesta ennenaikaisesta kuolemastaan vastuussa olevana. Tärkeimmät lähteet: Willig, C. (2001). Introducing qualitative research; Burr, V. (2003). Social constructionism; Jokinen, A. Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) (1993). Diskurssianalyysin aakkoset; Jokinen, A. Juhila, K. & Suoninen, E. (toim.) (1999). Diskurssianalyysi liikkeessä; Harré, R. & van Langenhoven, L. (toim.) (1999). Positioning theory; Foucault, M. (1977). Discipline and punish; Lupton, D. (1995). Medicine as culture ja Lupton, D. (1995). Imperative of health.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.436Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record