Työntekijöiden tekninen valvonta yhteisellä työpaikalla

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222521
Title: Työntekijöiden tekninen valvonta yhteisellä työpaikalla
Author: Aho, Jukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222521
http://hdl.handle.net/10138/164922
Thesis level: master's thesis
Discipline: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstract: Tekninen valvonta kehittyy koko ajan. Työkalut meidän jatkuvaan seurantaamme ovat jo olemassa. Ihmiselämän eri osa-alueista työelämä on yksi niistä, joilla tämä kehitys on osittain otettu avosylin vastaan. Työnantajalle annettu täydellisen ja aukottoman seurannan työkalupakki tarvitsee vastinparikseen sääntelyä. Toinen työelämän käynnissä oleva muutos on työpaikkojen ja työn muutos. Työnantajien into ulkoistaa toimintoja, joita ei nähdä oman toiminnan kannalta keskeisinä johtaa siihen, että samalla työpaikalla toimii useampaan työnantajaan työsuhteessa olevia työntekijöitä. Näiden kahden työelämän muutoksen kohdatessa kohtaa sääntelykin ihan uudenlaisia haasteita. Miten säännellään erilaisia teknisen valvonnan muotoja työpaikalla? Miten säännellään erilaisia velvollisuuksia ja oikeuksia yhteisellä työpaikalla? Kenelle kuuluvat mitkäkin oikeudet ja vastuut? Miten säännellään tätä koko kokonaisuutta? Työntekijän suojasta teknistä valvontaa vastaan säännellään eri laeilla. Suoja koostuu sekä nimenomaisesti työntekijää suojaavista että yleistä suojaa kaikille henkilöille antavista säännöksistä. Suoja koostuu pitkälti kotimaisesta sääntelystä, mutta myös tietyillä eurooppalaisilla instrumenteilla on merkitystä suojan kokonaisuuden kannalta. Henkilötietolaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja uusi tietoyhteiskuntakaari ovat niitä säännöksiä, joilla suojataan työntekijän oikeutta yksityisyyteen. Yhteinen työpaikka määritellään työturvallisuuslaissa. Kyse on tilanteesta, jossa työpaikalla toimii useamman kuin yhden työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä. Työturvallisuuslain mukainen yhteisen työpaikan määritelmä on työturvallisuuslain järjestelmään konstruoitu. Tämän valmiin määritelmän käyttö on kuitenkin perusteltua ilmiön laajemmassakin tarkastelussa. Valmis, yleinen ja lakiin pohjautuva määritelmä tekee tilanteesta helpommin vertailukelpoisen ja yksiselitteisen. Yhteisellä työpaikalla on määritelmän mukaisesti aina yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, jolle on asetettu eräitä velvollisuuksia. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja myös hallinnoi työympäristöä ja usein myös ainakin tiettyjä työvälineitä. Kaikkiin teknisen valvonnan keinoihin ei liity mitään erityispiirteitä yhteisen työpaikan tilanteessa. Sähköpostipalvelinta hallinnoi todennäköisesti aina työntekijän oma työnantaja, mutta ulkopuolisenkin työnantajan työntekijä tallentuu pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan asennuttamien valvontakameroiden kuviin. Kameravalvonta, kulunvalvonta ja tietoverkon käytön valvonta ovat kaikki teknisen valvonnan muotoja, joiden kohdalla ulkopuolisen työnantajan työntekijästä voi tallentua tietoja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan järjestelmiin. Mikäli nämä tiedot ovat yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön, ovat ne henkilötietoja ja sellaisina saavat henkilötietolain suojaa. Jokaista näistä teknisen valvonnan muodoista säännellään lainsäädännössämme. Toisista on enemmän ja yksityiskohtaisempaa sääntelyä kuin toisista. Jokainen näistä teknisen valvonnan muodoista on omanlaisensa ja edellyttää työnantajalta erilaisten asioiden huomioimista. Tekniseen valvontaan liittyy yhteistoimintavelvoite, josta määrätään sekä laissa yksityisyyden suojasta työelämässä että työturvallisuuslaissa. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sisältää yksityiskohtaisemman sääntelyn työsuojeluyhteistoimintavelvoitteesta sekä sääntelyn yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Tämä sääntelykokonaisuus muodostaa monikerroksisen erilaisten yhteistoimintamenettelyjen joukon, jossa erilaiset perusteet puoltavat erilaisia menettelyjä erilaisilla työpaikoilla. Tämän tutkielman tarkoituksena on avata näitä kaikkia sääntelykerroksia, jotka kokonaisuutena muodostavat työntekijän teknisen valvonnan sääntelyn yhteisellä työpaikalla. Tämä tutkielma ei kuitenkaan rajoitu pelkkään säännösten läpikäyntiin, vaan tarkoitus on tarjota lukijalle laajempi kuva teknisestä valvonnasta, valvonnasta yleensä ja siihen liittyvistä lainsäädännöllisistä ja eettisistä ongelmista, jotka korostuvat tilanteissa, joissa sääntely ei ole tarpeeksi selkeää tai jättää liikaa tulkinnanvaraa. Tutkielman yhtenä tavoitteena on selvittää löytyykö tämän kaltaista epäselvyyttä ja tulkinnanvaraa teknistä valvontaa yhteisillä työpaikoilla koskevasta lainsäädännöstä?


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record