Määräysvallan jakautuminen yrityssaneerauksessa : tarkastelussa erityisesti selvittäjän toimivalta ja tehtävät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222553
Title: Määräysvallan jakautuminen yrityssaneerauksessa : tarkastelussa erityisesti selvittäjän toimivalta ja tehtävät
Author: Onkamo, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222553
http://hdl.handle.net/10138/164937
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Määräysvallan jakautuminen on yksi kollektiivisen insolvenssioikeuden perusongelmista. Konkurssimenettely perustuu määräysvallan siirtymisen periaatteelle. Modernin, tervehdyttämiseen tähtäävän saneerausmenettelyn kohdalla lainsäätäjä on asettanut lähtökohdaksi velallisen määräysvallan pysyvyyden periaatteen. Rehabilitaatiossa eli tervehdyttämisessä tarkoituksena on velallisyhtiön liiketoiminnan häiriötön jatkuminen ja sitä kautta pyrkimys käyttää velkojien saatavien maksuun velallisyhtiön tulevaa ansaintakykyä, joten määräysvallan kertakaikkisen siirtymisen ei voida katsoa soveltuvan tämänkaltaisiin tilanteisiin. Määräysvallan jakautumista onkin lähestyttävä päinvastaisesta lähtökohdasta eli tähdäten velallisen määräysvallan pysyvyyden säilyttämiseen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan määräysvallan jakautumista yrityssaneerauksessa. Määräysvallan pysyvyyden täsmällisemmän laajuuden määrittäminen on hankala oikeuspoliittinen kysymys ja siitä syystä saneerauslain (laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) säännökset on muotoiltu varsin yleisiksi ja tapauskohtaista harkintaa sisältäviksi. Yleisluontoisten säännösten heikkoutena voidaan muun muassa nähdä se, että niitä aletaan soveltaa lain tarkoituksen vastaisesti. Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti muodostunut käsitys, että selvittäjät ovat ottaneet aktiivisen ja huomattavasti lain tarkoittamaa pidemmälle menevän roolin. Tutkielman yhtenä tarkoituksena on selvittää, mikä on selvittäjän tosiasiallinen toimenkuva ja rooli saneerausmenettelyssä. Tutkimuksessa ennakko-oletuksena on käsitys, että selvittäjän määräysvalta on jossain määrin laajentunut. Selvittäjän määräysvallan laajentumista ei ole aiemmin systemaattisesti ja kokoavasti tutkittu, joten tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan määräysvallan jakautumista painottuen selvittäjän määräys- ja päätäntävaltakysymyksiin, muun muassa oikeuskäytännön kautta ja käytännön saneeraustyöstä ilmenevien seikkojen avulla. Tämä tutki-mus pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten selvittäjän määräysvallan laajentuminen ilmenee saneerauskäytännössä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record