Investigating the functional roles of occipital face area and lateral occipital cortex with transcranial magnetic stimulation

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2403-6
Julkaisun nimi: Investigating the functional roles of occipital face area and lateral occipital cortex with transcranial magnetic stimulation
Tekijä: Bona, Silvia
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: This thesis investigates the causal role of two extra-striate visual regions, the lateral occipital (LO) cortex and the occipital face area (OFA), in certain visual processes. Firstly, I examined whether these areas are causally implicated in the perception of bilateral visual symmetry. Despite the ubiquitous presence of this feature in the external world, the neural basis underlying its detection is not fully known. In Studies I and II,this issue was explored by disrupting the activity of LO and OFA with fMRI-guided transcranial magnetic stimulation (TMS) while participants discriminated between symmetric and nonsymmetric dot configurations and between perfectly symmetric and normal (i.e. somewhat non symmetric) faces. The results showed that rightOFA plays a causal role in detection of symmetry in both configurations of dots and faces whereas LO exclusively in the former, with the rightLO showing greater involvement relative to the homologous region in the left hemisphere. As symmetry is extracted in a holistic manner (i.e. through a parallel global analysis of the stimulusrather than via a serial point-by-point comparisonof the local elements), Study III examined whether rightOFA is involved, more generally, in visual detection based on holistic encoding and, if so, whether its role is restricted to faces or extends also to non-face stimuli. To examine this issue, rightOFA and rightLO were stimulated with fMRI-guided TMS meanwhile participants were asked to detect Mooney faces and non-face images, a class of stimuli which are known to be perceived through holistic processes. The results showed that rightOFA is causally involved in detection of both Mooney faces and objects. Taken together, this thesis sheds new light on the functions of LO and OFA in visual perception. Firstly, it demonstrates that both of these regions are causally involved in holistic processes, including detection of symmetry. Secondly, it is shownthat OFA s role in holistic processing extends to both face and non-face stimuli, suggesting that this region is not strictly face-selective.Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan kahden myöhäisen näköaivokuoren alueen (lateral occipital cortex (LO) ja occipital face area (OFA)) kausaalista roolia tietyissä visuaalisissa prosesseissa. Ensiksi tutkittiin, osallistuvatko nämä alueet kausaalisesti bilateraalisen symmetrian havaitsemiseen. Huolimatta siitä, että symmetriaa on läsnä kaikkialla ympäröivässä maailmassa, sen havaitsemisen hermostollinen perusta ei ole vielä täysin tunnettu. Osatutkimuksissa I ja II asiaa tutkittiin häiritsemällä koehenkilöiden aivojen aktiivisuutta alueilla LO ja OFA fMRI-ohjatun trankraniaalisen magneettistimulaation (TMS) avulla, samalla kun he erottelivat symmetrisiä ja epäsymmetrisiä pistekuvioita sekä täysin symmetrisiä ja normaaleja (jonkin verran epäsymmetrisiä) kasvoja toisistaan. Tulokset osoittivat, että oikeanpuoleisella OFA:lla on kausaalinen rooli sekä pistekuvioiden että kasvojen symmetrian havaitsemisessa, kun taas LO:lla pelkästään edellisessä. Oikeanpuoleisen LO:n osallistumisen havaittiin olevan lisäksi voimakkaampaa suhteessa vastaavaan alueeseen vasemmassa aivopuoliskossa. Koska symmetria havaitaan holistisesti (havaitun ärsykkeen globaalin rinnakkaisen analyysin perusteella paikallisen piste pisteeltä vertailun sijaan), III osatyössä selvitettiin osallistuuko oikeanpuoleinen OFA yleisemmin visuaaliseen havaitsemiseen holistiseen enkoodaukseen perustuen, ja onko sen rooli rajoittunut pelkästään kasvoärsykkeisiin. Tämän tutkimiseksi oikeanpuoleista OFA:ta ja LO:ta stimuloitiin fMRI-ohjatulla TMS:lla koehenkilöiden tarkkaillessa n.k. Mooney kasvoja ja kuvia, joita molempia tiedetään prosessoitavan holistisesti. Tulokset osoittivat, että oikeanpuoleinen OFA osallistuu kausaalisesti sekä Mooney kasvojen että objektien tarkasteluun. Tämä väitöskirja laajentaa ymmärrystä LO ja OFA alueiden toiminnasta visuaalisessa havaitsemisessa. Ensiksi, se demonstroi, että molemmat näistä alueista osallistuvat kausaalisesti holistiseen prosessointiin, sisältäen myös symmetrian havaitsemisen. Toiseksi, työssä osoitetaan, että OFA:n rooli holistisessa prosessoinnissa käsittää sekä kasvo- että muut ärsykkeet, ehdottaen että alue ei ole tiukasti kasvoselektiivinen.
URI: URN:ISBN:978-951-51-2403-6
http://hdl.handle.net/10138/166231
Päiväys: 2016-09-14
Avainsanat: psychology
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
investig.pdf 627.5KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot