Miten oma historiamme vaikuttaa meissä? : Lastentarhanopettajien käsityksiä oman historian merkityksestä kasvatustyötään ohjaavana tekijänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192711
Title: Miten oma historiamme vaikuttaa meissä? : Lastentarhanopettajien käsityksiä oman historian merkityksestä kasvatustyötään ohjaavana tekijänä
Author: Palokangas, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192711
http://hdl.handle.net/10138/166864
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives: The purpose of this master's thesis is to find out what kindergarten teachers think about the meaning of one's history in connection with education and adding consciousness about the significance of teaching history in a kindergarten. Research problems are: What new impressions do kindergarten teachers find in the significance of personal history? What kind of things are kindergarten teachers able to add to their work through reflecting personal history? How do different generations of kindergarten teachers address to personal history? How does kindergarten teachers' awareness of history appear in this study? This study is part of the Aikamatkalla-project. In this project educators have received education concerning personal history in the fall of 2015. The theory is based on references that cover teaching history in a kindergarten, personal history, professional progress of teachers and generations. Methods: Six kindergarten teachers were selected to take part in this study. They all worked in day care centres that took part in the Aikamatkalla-project during 2015 and 2016. This is a qualitative study and the information was gathered through personal interviews. I applied phenomenographical analysis as the research method. Results and conclusions: The interviewees told that during the project they received new insights of the significance of personal history in their work and personal lives. On the basis of this study it seems important to share historical facts of children and families. This helps educators to understand why children act in certain ways. Kindergarten teachers told that they also shared their own personal memories during the project and this only had a positive effect in their work. Knowledge and skills of different generations are very valuable. My conclusion is that we should increase the teaching of history to preschool children. In addition, educators should be aware of the diverse effects of personal history in their work.Tavoitteet: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää lastentarhanopettajien käsityksiä oman historian merkityksestä kasvatustyössä sekä lisätä tietoisuutta päiväkotien historiakasvatuksen merkityksestä. Tutkimuskysymykset ovat: Mitä käsityksiä lastentarhanopettajat nostavat esiin oman historian merkityksellisyydestä? Minkälaisia asioita lastentarhanopettajat kokevat saavansa työhönsä oman historian pohdinnan kautta? Miten eri sukupolvien lastentarhanopettajat käsittelevät omaa historiaa? Miten lastentarhanopettajien historiatietoisuus näyttäytyy tässä tutkimuksessa? Tutkielma liittyy Aikamatkalla-hankkeeseen, jonka kautta kasvattajat ovat saaneet koulutusta oman historian pohdintaan syksyllä 2015. Teoriaosuus pohjautuu lähteisiin, jotka käsittelevät päiväkotien historiakasvatusta, omaa historiaa, lastentarhanopettajan ammatillista kehittymistä ja sukupolvia. Menetelmät: Tutkimushenkilöiksi valikoitui kuusi kahdessa eri päiväkodissa työskentelevää lastentarhanopettajaa. He työskentelivät Aikamatkalla-hankkeeseen vuodeksi 2015–2016 valituissa päiväkodeissa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmänä oli yksilöhaastattelu. Tutkimusmetodina käytin soveltavasti fenomenografista analyysimenetelmää. Tulokset ja johtopäätökset: Haastateltavat kertoivat saaneensa hankkeen aikana uusia oivalluksia oman historian merkityksestä elämässään ja työssään. Tutkimuksen perusteella kasvatuskumppanuudessa on hyvä jakaa lapsen ja perheen historiaan liittyviä asioita, sillä niiden kautta voidaan ymmärtää lapsen toimintatapoja paremmin. Lastentarhanopettajat kertoivat jakaneensa myös enemmän omia muistojaan hankkeen aikana lapsiryhmässä, millä on ollut ainoastaan positiivisia vaikutuksia heidän työhönsä. Eri sukupolvien tiedot ja taidot ovat tutkimuksen mukaan rikkaus. Johtopäätöksenä alle kouluikäisten lasten historiakasvatusta olisi hyvä lisätä. Lisäksi kasvattajan tulisi tiedostaa oman historian monipuoliset vaikutukset työssään.
Subject: lastentarhanopettaja
muistot
sukupolvet
ammatillinen kehittyminen
Aikamatkalla-hanke


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record