Verbaalin itsepuolustuksen malli : Vaihtoehtoinen lähestyminen koulukiusaamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192723
Title: Verbaalin itsepuolustuksen malli : Vaihtoehtoinen lähestyminen koulukiusaamiseen
Author: Issabeigloo, Babak
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192723
http://hdl.handle.net/10138/166868
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena on luoda malli koulukiusaamistilanteisiin yhdessä alakoululaisten kanssa. Mallin ajatus on kaventaa kiusaajan ja kiusatun välistä valtaeroa ja kannustaa oppilaita puolustamaan itseään kiusaamistilanteissa. Aiemmat tutkimukset ovat tarjonneet samansuuntaisia kiusaamisenvastaisia malleja, mutta kehittämäni Verbaalin itsepuolustuksen malli eroaa näistä erityisesti humoristisen lähestymisen takia. Koska humoristista lähestymistä koulukiusaamiseen ei ole aiemmin tutkittu, valitsin menetelmäksi grounded theoryn. Teetin standardoidun esikyselyn erään helsinkiläisen koulun kaikille 6. luokan oppilaille, joista ryhmähaastatteluihin valikoitui 15 oppilaan ryhmä. Toteutin haastattelut täsmäryhmähaastatteluna kolmessa osassa, joista kukin kesti yhden 45 minuutin oppitunnin verran. Keräsin aineiston avoimena otantana, jonka jälkeen tutustuin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen samalla haastatteluja analysoiden. Haastatteluissa selvitimme kuudesluokkalaisten kanssa, minkälaisia humoristisia vastauksia kiusaamistilanteessa voi käyttää. Päädyimme viiteen kategoriaan, jolloin kategorioiden määrä saavutti saturaatiopisteen. Haastatteluista selvisi myös muun muassa, että osa oppilaista ei sano kiusaajille mitään takaisin, koska he eivät halua antaa kiusaajille tyydytyksen tunnetta provosoitumalla. Kirjallisuuskatsauksesta selvisi, että Verbaalin itsepuolustuksen malli sisältää elementtejä kolmesta eri tavasta vahvistaa lapsen kykyä puolustautua kiusaajaa vastaan, mutta tarjoaa kuitenkin jotain uutta humoristisella lähestymisellään. Kirjallisuudesta löytyi myös tukea hypoteesilleni, että nasevat vastahuomautukset ja huumori saattavat hillitä kiusaajaa muuttamalla valtasuhteita ja tilanteen tulkintakehystä. Viisi humoristista itsepuolustuksen kategoriaa ovat comeback, itsepuolustus, itselle nauraminen, sarkasmi sekä irtocomeback. Oppilaat voivat käyttää näitä kategorioita apuna harjoitellessaan puolustautumista huumorin avulla. Taitoa voidaan harjoitella neljällä eritasoisella servausleikillä ensimmäisestä luokasta lähtien. Ennen servausleikkejä oppilaille esitellään viiden tietoiskun sarja, joiden tarkoituksena on ehkäistä oppilaiden välisten valtaerojen muodostumista tai kaventaa jo syntyneitä valtaeroja.The goal of this thesis is to create an anti-bullying model with primary school children. The core idea of the model is to narrow the inequality between the bully and his victim and to encourage students to stand up for themselves when facing bullying. Previous research has offered similar anti-bullying models but the model I have developed, The Verbal Self-Defence Model, differs from other approaches especially due to its humoristic nature. Because the humoristic approach to bullying has not been previously studied, I chose Grounded Theory as my method. I carried out a standardised preparatory questionnaire to all sixth graders in a school in Helsinki of which a group of 15 students were selected to the group interviews. I conducted the group interviews in three parts, each of which lasted 45 minutes. I collected the data by open sampling after which I studied the literature on the subject while simultaneously analysing the interviews. In the interviews the sixth graders and I investigated what kinds of humoristic answers can be used in bullying situations. We ended up with five categories after which the amount of categories reached its saturation point. One thing the interviews revealed was that a part of students do not talk back to their bullies because they do not want to give the bully the satisfaction by being provoked. The literature review revealed that The Verbal Self-Defence Model includes elements from three different models in which the ability of the victim to stand up for himself is strengthened yet offering something new due to its humoristic approach. From the literature I also found support for my hypothesis that witty comments and humour might calm the bully by changing the balance of power and the frame of interpretation. The five categories of verbal self-defence are: comeback, self-defence, laughing at yourself, sarcasm and random comeback. Students can apply these categories when practicing the skills of humorous self-defence. These skills can be practiced, starting from the first grade, by playing the four adaptations of the serving game, each having a different difficulty level. Before the serving game, a five-point bulletin is presented to the children whose aim is to prevent the forming of inequality of power between students.
Subject: grounded theory
Subject (yso): koulukiusaaminen
itsepuolustus
huumori
mobbning (skola)
självförsvar
humor
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record