Arbetstillfredsställelse i förändringarnas virvel

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192725
Title: Arbetstillfredsställelse i förändringarnas virvel
Author: Nilsson, Beata
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192725
http://hdl.handle.net/10138/166872
Thesis level: master's thesis
Abstract: Wellbeing and satisfied employees is the fundament of a successful work place. It promotes health of employees, work atmosphere, engagement, development and productivity. The aim of the present study is to analyze job satisfaction among research and education personnel at The University of Helsinki. The job satisfaction was studied through analyzing the balance between effort and reward, the experience of job demands, control and social support and the effects of saving measures on work motivation. The data for the present study was gathered though an electronic survey and analyzed statistically during spring 2016. The measurement used was the Effort-Reward Imbalance (ERI), a questionnaire created on the theoretical base of the Job Demand, Control and Social support model (JDCS) and the job satisfaction questions were also created on a theoretical base. The results were analyzed with a statistical program, IBM SPSS Statistics 22. Results of the present study showed that the job satisfaction among the participated employees were very high. The employees also experienced somewhat high levels of demands, a high amount of control and social support. A very significant part of the respondents experienced a disadvantageous balance between effort and reward in their work. In addition almost 70 % pointed out that the saving measures had effected their work motivation negatively. There were statistically significant differences between men and women. Women experienced their work more disadvantageous than men. The teaching- and research personnel experienced a very high level of job satisfaction and their work could be characterized as an active type of work providing fruitful conditions for learning and development. On the other hand there were several factors that form a risk for the employees well-being and therefore causes a threat to the active nature of work if the present conditions continues unchangeable.Välmående och tillfredsställda arbetstagare utgör grunden för en framgångsrik organisation. Det främjar både arbetstagarnas hälsa, arbetsklimatet, engagemanget och utvecklingen samt produktiviteten. Syftet med denna studie var att undersöka arbetstillfredsställelsen bland forskning- och undervisningspersonalen vid Helsingfors universitet. Detta gjordes genom att undersöka ifall balansen mellan insats och belöning, upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd eller sparåtgärdernas påverkan på motivationen hade ett samband med arbetstillfredsställelsen. Undersökningen genomfördes på Helsingfors universitet iform av en webbenkät och analyserades utgående från en kvantitativ ansats våren 2016. I undersökningen anvädes det validerade mätinstrumentet Effort-Reward Imbalance (ERI), ett frågeformulär utarbetat på basen av Job Demand, Control and Social support modellen (JDCS) samt frågor utarbetade på basen av den teoretiska referensramen i fråga om arbetstillfredsställelse. Resultaten analyserades med hjälp av statistiska metoder och program (IBM SPSS Statistics 22). Resultaten i studien visade att arbetstagarna på Helsingfors universitet upplevde en hög arbetstillfredsställelse, tämligen höga krav, hög autonomi och ett gott socialt stöd. En mycket stor del av respondenterna upplevde en ofördelaktig balans mellan insats och belöning i sitt arbete. Därtill upplevde 70 % att sparåtgärderna påverkat deras arbetsmotivation negativt. Det förekom skillnader mellan könen och kvinnorna upplevde sitt arbete mer ofördelaktigt än männen. Undervisnings- och forskningspersonalen hade en hög arbetstillfredsställelse och deras arbete kunde karakteriseras som ett aktiv arbete som erbjuder möjlighet för inlärning och utveckling. Samtidigt utgjorde flera faktorer en risk för arbetstagarnas välmående vilket därmed kan utgöra ett hot mot det givande arbetet ifall det nuvarande läget fortsätter.
Subject: arbetstillfredsställelse
akademiskt arbete
JDCS-modellen
insats
belöning
förändringsprocesser
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record