Vuorovaikutuksen yhteisöllinen oppiminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192716
Title: Vuorovaikutuksen yhteisöllinen oppiminen
Author: Asplund, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192716
http://hdl.handle.net/10138/166874
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aim: Social interaction is the basis for experiencing life and knowing the fact that one even exists. For people with speech impairments the opportunities to be heard and to participate in social interaction depends greatly their communication partner's skills to act as a competent and a guiding partner. In this study, the term communication partner refers to staff working with people with speech impairments. Staff interaction skills will largely depend on the knowledge, skills and attitudes that they have embraced during their education, work and life experience. The purpose of this study was to gather and describe staff observations of interaction when the OIVA-interaction model applied in community. The aim of this study was to provide information about the elements of a successful interaction, as well as to illustrate the factors which are key in developing interaction skills in communities that provide services for people with severe speech impairments. Methods: The research data for this study were collected by the Communication and Technology Center of the Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities (Tikoteekki). The data consisted of 38 OIVA-interaction model summary forms, which were gathered during the period of 2010-2013 from the communities that provide services for people with severe speech impairments and whom participated in the OIVA-interaction models. Summary forms were filled in by the actual OIVA-counselors. The data were analyzed applying the Grounded Theory method. Results and conclusions: The core category of collaborative interaction learning became the combining theme for the entire data set. The core category consisted of three main categories: community and learning, competent partner and customer's quality of life. The core category describes the collaborative way of working, as well as socioconstructive and experiential learning to improve staff communication skills. Collaborative working practices helped staff to identify the key elements of interaction and strengthen the competent partnership by utilizing these elements. Well-functioning community and reflecting on learning among the members of the community played a key role when adopting new interaction skills. Staff as a competent partner made it possible for their customers to have the best possible quality of life regarding interaction.Tavoitteet: Ihmisten kokemukset elämästä ja siitä, että he ovat olemassa, syntyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Puhevammaisten ihmisten mahdollisuudet tulla kuulluksi ja osallistua toimivaan vuorovaikutukseen riippuvat hyvin paljon heidän lähi-ihmistensä taidoista toimia vuorovaikutusta ohjaavana, osaavana kumppanina. Lähi-ihmisillä viitataan tässä tutkimuksessa puhevammaisten kanssa työskenteleviin ihmisiin. Työntekijöiden vuorovaikutustaidot riippuvat pitkälti niistä tiedoista, taidoista ja asenteista, joita he ovat omaksuneet koulutuksen, työn ja elämänkokemuksen myötä. Tutkimuksen tarkoituksena oli koota ja kuvata työntekijöiden tekemiä havaintoja vuorovaikutuksesta OIVA-vuorovaikutusmalli® työskentelyn aikana. Tavoitteena oli tuottaa tietoa onnistuneen vuorovaikutuksen elementeistä sekä havainnollistaa, mitkä asiat ovat keskeisessä asemassa vuorovaikutustaitojen kehittämisessä vaikeimmin puhevammaisten ihmisten palveluja tuottavissa yhteisöissä. Menetelmät: Tämän tutkimuksen aineisto saatiin valmiina Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekistä. Aineisto koostui 38 OIVA-vuorovaikutusmallin® kooste -lomakkeesta. Ne oli kerätty vuosien 2010–2013 aikana vaikeimmin puhevammaisten ihmisten palveluja tuottavien yksiköiden toteutuneista OIVA-vuorovaikutusmallin® mukaisista työskentelyistä. Koosteet olivat keränneet toteutuneiden OIVA-vuorovaikutusmallien® OIVA-ohjaajat. Aineiston analyysi toteutettiin mukaillen Grounded Theory -menetelmää. Tulokset ja johtopäätökset: Koko aineiston yhteen kokoavaksi ydinkategoriaksi muodostui vuorovaikutuksen yhteisöllinen oppiminen. Ydinkategorian muodostaviksi pääkategorioiksi muodostuivat yhteisöllisyys ja oppiminen, osaava kumppani sekä asiakkaan elämänlaatu. Ydinkategoria kuvaa keskeisesti yhteisöllistä työskentelytapaa sekä sosiokonstruktiivista ja kokemuksellista oppimista työntekijöiden vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Yhteisölliset työskentelytavat auttoivat työntekijöitä havaitsemaan vuorovaikutuksen keskeiset elementit ja vahvistamaan osaavaa kumppanuutta näitä elementtejä hyväksi käyttäen. Uusien vuorovaikutustaitojen omaksumisessa keskeisessä asemassa oli yhteisön toimivuus ja oppimisen reflektointi yhteisön jäsenten kesken. Osaavana kumppanina työntekijät mahdollistivat asiakkaille vuorovaikutuksellisesti hyvän elämänlaadun.
Subject: vuorovaikutus
yhteisöllinen oppiminen
kokemuksellinen oppiminen
sosiokonstruktiivinen oppiminen
osaava kumppanuus
vuorovaikutuksen elementit
elämänlaatu
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record