Yksilöinä ja yhdessä : Oppimiskäytännöt ja ammatillisen toimijuuden merkitys itseohjautuvassa toimintamallissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192706
Title: Yksilöinä ja yhdessä : Oppimiskäytännöt ja ammatillisen toimijuuden merkitys itseohjautuvassa toimintamallissa
Author: Vauhkonen, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192706
http://hdl.handle.net/10138/166878
Thesis level: master's thesis
Abstract: Work has become more and more expertised and complex, leading to a situation where best knowledge of the issues is dispersed wider in the organization. Implementation of work has changed towards more versatile, emphasazing individual's agency at work and learning. Thereby, the transition of power and responsibility for each employee is seen as important. These changes at work requires examining work-based learning in a new light. Need for this research arose from organizational change towards self-directing operating model. This demands to think individual's role and responsibility about their own learning and development. Research problem consisted of how experts learn in their work and what is the role of agency in learning. Results will help to better understand the development of organizational knowledge processes and expert work. Theoretical framework examines key theoretical concepts of learning, understanding impact of changes in the work and agency's role for learning. The study was conducted using a theme interview for ten employees, who operate in hybrid expertise roles in the organization. The data was collected at the turn of the year 2015-2016 and analyzed with content analysis. The units of analysis consisted from the nature of the job, learning practices and agency in professional development. The results showed that the working environment has a strong orientation to learning and informal learning played an important role. In addition, the results showed a different agency in relation to professional development. Others defined their learning objectives very actively and others were more adjusted to the possibilities offered by the organisation. Learning, however, was more individual than shared. The results demonstrate the need to modify the learning environment in the way it takes into account the different individuals from the perspective of learning. In practice, change to self-directing model requires that everyone takes responsibility to de-fine the shared and individual learning needs. As a conclusion the organization should provide a wide range of learning and influence channels, to support both individual and shared agency in learning and professional development.Työstä on tullut yhä asiantuntijakeskeisempää ja monimutkaistuneet toimintamallit ovat johtaneet siihen, että paras tietämys asioista on hajaantunut laajemmalle organisaatioon. Siten vallan ja vastuun siirtyminen jokaiselle työntekijälle on nähty tärkeäksi. Työn toteutus on muuttunut rihmastoisemmaksi, jolloin yksilön toimijuus työssä ja oppimisessa korostuu. Nämä muutokset työssä vaativat tarkastelemaan myös työssä oppimista uudessa valossa. Tarve tälle tutkielmalle nousi organisaation muutoksesta kohti itseohjautuvampaa toimintamallia, joka pakottaa miettimään myös yksilöiden roolia ja vastuunottoa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Tutkimusongelmakseni muodostui, miten asiantuntijat oppivat työssään ja millainen merkitys yksilön toimijuudella on työssä oppimisessa. Tulosten avulla voidaan ymmärtää paremmin organisaation osaamisen kehittymisen prosesseja asiantuntijatyössä ja luoda siten uuden oppimista tukeva toimintakulttuuri. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan työssä oppimisen keskeisiä teoreettisia käsitteitä, työn muutosten vaikutusta oppimisen ymmärtämiseen sekä toimijuutta. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna kymmenelle organisaation työntekijälle, jotka toimivat monipuolisissa asiantuntijarooleissa. Aineisto kerättiin 2015–2016 vuoden vaihteessa ja analysointiin sisällönanalyysillä. Aineiston analyysiyksiköiksi muodostuivat työn luonne, oppimisen käytännöt sekä toimijuus ammatillisessa kehittymisessä. Tulokset osoittivat, että työympäristö on vahvasti oppimiseen orientoiva ja informaali oppiminen oli tärkeässä roolissa. Tuloksissa esiintyi erilaista toimijuutta suhteessa ammatilliseen kehittymiseen. Toiset määrittivät oppimistavoitteitaan hyvin aktiivisesti ja toiset sopeutuivat enemmän organisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Oppiminen koettiin kuitenkin enemmän yksilölähtöisenä kuin yhteisenä toimintana. Tulokset kuvastavat tarvetta oppimisympäristön muokkaamiselle niin, että siinä huomioidaan erilaiset toimijat. Muutos itseohjautuvampaan toimintamalliin käytännössä edellyttää, että jokainen ottaa vastuuta niin jaettujen kuin henkilökohtaisten oppimistarpeiden määrittämisessä ja toteuttamisessa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että organisaation tulisi tarjota monipuolisia yhteisen oppimisen ja vaikuttamisen kanavia, jotka tukisivat sekä yksilöllistä että jaettua toimijuutta työssä oppimisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.
Subject: toimijuus
ammatillinen toimijuus
asiantuntijuus
oppimisen käytännöt
oppimisympäristö
itseohjautuvuus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record