Kielenkehitykseltään viiveisen lapsen vuorovaikutus lähiaikuisten kanssa : Tapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192718
Title: Kielenkehitykseltään viiveisen lapsen vuorovaikutus lähiaikuisten kanssa : Tapaustutkimus
Author: Kosonen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192718
http://hdl.handle.net/10138/166879
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedia
Logopedics
Logopedi
Abstract: Background and aims. The environment has a significant influence on a child's language acquisition. The interaction styles of the adults in a child's everyday environment influence also on a child's possibilities to have an active role in interaction. If a child's language develops atypically, the role of adults' interaction styles is even more significant. Adults often seem to dominate the interaction in dyads of adults and young children. This kind of asymmetry seems to be more persistent when children have atypical language development. AAC is one way to provide children with language disorders a way to communicate more equally and thus learn a more active role in interaction. The purpose of this study is to examine the interaction between a child with delayed language development and his close adults. Also the study observes the experiences of the AAC use in everyday life by a brief interview. Methods. A 2 years 7 months old child, Leo, participated this study. Leo's language development was delayed. Leo had received speech therapy intervention concentrating on the AAC use. The data of the study consists of face-to-face interaction situations between Leo and his mother, and Leo and his kindergarten teacher. Interaction situations were videotaped. Additionally the mother and the kindergarten teacher were interviewed. The interaction situations were analysed by counting the number of turns of each participant. Within turns the communication moves, communicative functions and the communication modes were analysed. Results and discussion. The results revealed that Leo was an active interaction partner using various communicative functions and modes of communication. The interaction between both dyads was quite symmetric. Leo made even a bit more initiations than his mother. However, the kindergarten teacher had a bit more dominant role in the interaction, having a bit more turns and initiations than Leo. The results of this study does not entirely support the results of previous studies in which adults were dominating the interaction in dyads of adults and young children. The one-to-one interaction situations of this study supported well reciprocal communication. Also the adults encouraged Leo to take an active role in the interaction. As being a case study the results cannot be generalised. There are relative few studies examining interaction of Finnish adult-child-dyads. More research is needed to examine general features as well as individual variation of the interaction between a child and their close adults.Tavoitteet. Lähiympäristön ihmisillä on merkittävä rooli lapsen kielenkehityksessä sekä siinä, kuinka hän pystyy osallistumaan ympäristössään. Lähiympäristön ihmisten kommunikointityylin merkitys korostuu entisestään, jos lapsen kieli ei kehity tyypillisesti. Aikuiset vaikuttavat usein pieniä lapsia hallitsevammilta vuorovaikutuksessa muun muassa vuorojen määrää ja aloitteita tarkasteltaessa. Jos lapsella on kielellisessä kehityksessään pulmia, vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys voi jatkua myös lapsen kasvaessa. Jos lapsen puheen kehitys on epätyypillistä, voidaan puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla (AAC) tarjota lapselle keino osallistua tasavertaisemmin vuorovaikutukseen. Tämä voi edistää lapsen aktiivisen vuorovaikutusroolin omaksumista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kielenkehitykseltään viiveisen lapsen ja tämän lähiympäristön aikuisten välistä vuorovaikutusta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään haastattelun perusteella, millaisia kokemuksia lähiaikuisilla on AAC-keinojen käytöstä arjessa. Menetelmät. Tutkitavana oli 2;7 -vuotias kielenkehitykseltään viiveinen lapsi, Leo. Leo sai tutkimuksen aineiston keruun aikana puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin keskittyvää puheterapiaa. Tutkimusaineisto koostui videoiduista vuorovaikutustilanteista Leon ja hänen äitinsä sekä Leon ja hänen lastentarhanopettajansa välillä. Lisäksi äitiä ja lastentarhanopettajaa haastateltiin. Vuorovaikutustilanteista laskettiin kunkin vuorojen määrä sekä analysoitiin vuorojen sisältämät siirtymät, vuorovaikutusfunktiot sekä kommunikointiin käytetyt keinot. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimushavaintojen mukaan Leo oli aloitteellinen vuorovaikutuskumppani, joka käytti monia eri vuorovaikutusfunktioita sekä monipuolisesti ilmaisukeinoja. Molempien parien välinen vuorovaikutus oli melko symmetristä. Äidin kanssa kuvatuissa vuorovaikutustilanteissa Leo oli hieman äitiä aloitteellisempi. Lastentarhanopettajan kanssa kuvatuissa vuorovaikutustilanteissa lastentarhanopettajalla oli vuorovaikutuksessa Leoa hieman aloitteellisempi rooli. Tämän tutkimuksen tulokset eivät kaikilta osin tue useissa aiemmissa tutkimuksissa esiin noussutta vuorovaikutuksen epäsymmetrisyyttä lasten ja heidän lähiaikuistensa välillä, jos lapsella on kielellisen ilmaisun pulmia. Tämän tutkimuksen aineistona olleet kahdenkeskiset vuorovaikutushetket tukivat hyvin vastavuoroista vuorovaikutusta, ja aikuiset kannustivat toiminnallaan Leoa aktiiviseen osallistumiseen. Kyseessä oli tapaustutkimus, joten tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää. Suomalaista tutkimusta lapsi–aikuinen-parien vuorovaikutuksesta ei ole kovin paljon. Lisätutkimuksella voidaan selvittää, millaisia yleisiä piirteitä ja toisaalta yksilöllistä vaihtelua on lapsien ja heidän lähiaikuistensa välisessä vuorovaikutuksessa.
Subject: lapsi–aikuinen-vuorovaikutus
viivästynyt kielenkehitys
puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
Subject (yso): kielellinen vuorovaikutus
puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record