Liikesalaisuudet ja asianosaisen tiedonsaantioikeus julkisissa hankinnoissa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609212745
Title: Liikesalaisuudet ja asianosaisen tiedonsaantioikeus julkisissa hankinnoissa
Author: Ingman, Rasmus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609212745
http://hdl.handle.net/10138/167109
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaista yksityisen liike- ja ammattisalaisuuden suojaa sekä julkisuuslaissa säädettyä tarjouskilpailun asianosaisen tiedonsaantioikeutta. Liikesalaisuuksien suojan osalta tarkastellaan etenkin liike- ja ammattisalaisuuden käsitteen määrittelyä. Määrittelyn tarkastelu ulottuu julkisuuslain lisäksi muussa lainsäädännössä säädettyyn liikesalaisuuksien suojaan. Julkiset hankinnat toimivat tutkielmassa liikesalaisuuksien suojan tarkastelun viitekehyksenä. Hankintajuridiset kysymykset on rajattu tarjouskilpailun asianosaisen tiedonsaantioikeutta lukuun ottamatta tutkimuksen ulkopuolelle. EU-oikeuden vaikutukset kansalliseen sääntelyyn ovat osa tutkielmaa, jonka lisäksi käsitellään Ruotsissa säädettyä liikesalaisuuksien suojaa koskevaa lakia. Tutkielmassa tarkastellaan myös liikesalaisuuksien paljastamiseen liittyviä julkisyhteisön korvausvastuuta koskevia vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä. Tutkielmassa lähtökohdaksi otetaan julkisia hankintoja tekevän hankintayksikön näkökulma. Tarkoituksena on selvittää hankintayksikön asema silloin, kun se käsittelee tarjoajan liikesalaisuuksia tai saa tarjouskilpailun asianosaiselta tietopyynnön toisen tarjoajan liikesalaisuuksia koskien. Tutkielmassa otetaan huomioon sekä liikesalaisuuksien suojan taustalla vaikuttavat yksityiset intressit että asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevat oikeussuojatarpeet ja hallinto-oikeudelliset periaatteet. Keskeisimpänä tavoitteena on voimassaolevan sääntelyn tulkinta ja systematisointi. Tutkielman valmistumisaikataulu on osunut yhteen hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa siten, että uutta lakia koskeva hallituksen esitys (HE 108/2016 vp) on julkaistu vähän ennen tutkimuksen valmistumista. Uudessa hallituksen esityksessä on kaavailtu muutosta myös tätä tutkimusta koskevaan julkisuuslain sääntelyyn. De lege ferenda -suositusten sijasta tässä tutkimuksessa arvioidaan kaavailtua muutosta nykyisen lainsäädännön toimivuuteen nähden. Tutkimuksessa on tämän lisäksi huomioitu vastaavasti hieman ennen tutkielman valmistumista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (2016/943/EU).
Discipline: Hallinto-oikeus
Administrative law
Förvaltningsrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record