Vangin oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä : Yhteydenpito perus- ja ihmisoikeutena ja yhteydenpitomahdollisuudet vankilassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609212742
Title: Vangin oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä : Yhteydenpito perus- ja ihmisoikeutena ja yhteydenpitomahdollisuudet vankilassa
Author: Havas, Ilmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609212742
http://hdl.handle.net/10138/167116
Thesis level: master's thesis
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Abstract: Tässä tutkielmassa käsitellään vangin oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä sekä keinoja, joilla yhteydenpito mahdollistetaan vankilassa. Tutkielmassa on omaksuttu perus- ja ihmisoikeuslähtöinen näkökulma, jonka kannalta yhteydenpito-oikeutta tarkastellaan tutkielman alusta loppuun. Koska tarkastelun kohteena on yhteydenpito-oikeus nimenomaan vangin läheisten kanssa, tutkielmassa kiinnitetään huomiota paitsi vangin, myös hänen läheistensä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tutkielman alussa luodaan yleiskatsaus vangin asemaan perus- ja ihmisoikeuksien kohteena ja kuvataan sitä, millaisten vaiheiden kautta asema on kehittynyt sellaiseksi, kuin se on tällä hetkellä. Tutkielmassa keskitytään myös tilanteisiin, joissa vangin perus- ja ihmisoikeuksia rajoitetaan sekä lainsäädäntöön, jolla rajoitukset mahdollistetaan. Rajoitustilanteita tarkastellaan kriittisesti perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin peilaten. Ensimmäisen varsinaisen luvun lopuksi esitellään lyhyesti vangin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovia toimielimiä sekä suomalaisen perus- ja ihmisoikeuskontrollin keinoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toisessa varsinaisessa pääluvussa keskitytään yhteydenpito-oikeuden sääntelypohjaan niin kotimaisen lainsäädännön kuin ihmisoikeussopimusten tasolla. Tämän lisäksi luvussa kartoitetaan yhteydenpidon merkitystä sekä vangille itselleen että hänen läheisilleen ja selvitetään, mitkä seikat vaikuttavat yhteydenpito-oikeuden toteutumisen tasoon vankiloissa. Tutkielman viimeisessä varsinaisessa pääluvussa tarkastellaan yhteydenpito-oikeutta käytännön tasolla ja käydään vuorotellen läpi kaikki vankilassa vankeuslain nojalla tarjottavat yhteydenpitokeinot. Tässä luvussa tuodaan esille käytännön esimerkkejä yhteydenpito-oikeuden toteutumisesta ja samalla vangin perus- ja ihmisoikeuksien tasosta. Tarkasteltaessa eri yhteydenpitokeinoja otetaan myös kantaa siihen, millaisia perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksia yhteydenpito-oikeutta koskevalla sääntelyllä mahdollistetaan ja muodostetaan. Tutkielman teoriapohja muodostuu pääasiallisesti lainsäädännöstä ja sen esitöistä, mutta erityisesti yhteydenpitokeinoja käsittelevässä pääluvussa on hyödynnetty myös vankien kokemuksista saatua tietoa ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytäntöä. Tarkoituksena on paitsi kartoittaa yhteydenpito-oikeutta lainsäädännön tasolla, myös selvittää vangin perus- ja ihmisoikeuksien ja erityisesti yhteydenpito-oikeuden toteutumisen todellista tasoa. Läpi tutkielman pyritään arvioimaan sitä, kuinka ensisijaisesti vangin, mutta myös hänen läheistensä perus- ja ihmisoikeudet otetaan huomioon vankeuslaissa ja kuinka nämä oikeudet toteutuvat yhteydenpitokäytännöissä. Tutkielmassa arvioidaan lainsäädännön tasolla tehtyjä valintoja ja esitetään keinoja yhteydenpitomahdollisuuksien kehittämiseksi. Tutkielma rakentuukin siten, että teoriatietoa syvennetään käytännön esimerkeillä ja kokonaisuus viimeistellään arvioimalla lainsäädännön ja yhteydenpitokäytäntöjen kohtaamisen tasoa sekä muotoilemalla kehitysehdotuksia yhteydenpito-oikeuden mahdollisimman kattavaksi turvaamiseksi.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OTM-tutkielma, Ilmi Havas.pdf 736.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record