"Aluksi koin, että Suomi-koulu on minulle paljon tärkeämpi kuin lapsille" : Suomi-koulun ja suomalaisuuden merkitys Amsterdamin Suomi-koululaisten vanhemmille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172898
Title: "Aluksi koin, että Suomi-koulu on minulle paljon tärkeämpi kuin lapsille" : Suomi-koulun ja suomalaisuuden merkitys Amsterdamin Suomi-koululaisten vanhemmille
Author: Kara, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172898
http://hdl.handle.net/10138/168163
Thesis level: master's thesis
Abstract: The main subject of this Master Thesis is to study the importance created by the expat parents towards schools which operate abroad and serve Finnish language studies for expat children. This research is strongly theory based, where parenthood, Finnish-expats and the dimensions of Finnish-schools operating abroad is studied. The main goal has been to understand the meaning of Finnish-schools abroad to expat-families. There is only limited amount of previous studies concerning Finnish-schools abroad, so there has been a clear research gap. The topic was investigated by electronic surveys, where parents could freely tell about their experiences and feelings about the Finnish-schools abroad, under the guidance of the researcher. This research is qualitative in nature and the research method has been hermeneutic. Data was collected from 11 parents, whose children study at Amsterdam's Finnish School during the spring 2016. On top of that, researcher has been present in Amsterdam's Finnish School in order to understand the topic better. The results from the study are in with the research questions. Parents felt that the importance of Finnish School is mainly social, for both themselves and for the children. Finnish School was seen as a social environment, from which it was possible to find Finnish-speaking friends and also to communicate in Finnish. Cultural and linguistic education was also part of the results but it was seen less important than the social-aspect. It was also found that parents do a lot of voluntary work for Finnish School and everyone wanted to participate to these activities. It can be seen from the results that the importance of Finnish School to parents is very high. Through the Finnish School the Finnish-culture and language could be maintained through the whole family and the school also provided peer support. These were also aspects, which help Finnish-expats to maintain their mother-tongue and to cherish their cultural identity, within both children and adults. Finally, it could be concluded that investing to Finnish Schools and maintaining those schools is very important part of supporting the Finnish expats.Tässä pro gradu työssä tutkitaan ulkosuomalaisten vanhempien luomia merkityksiä ulkomailla toimivalle Suomi-koululle. Tutkimus nojaa teoriapohjaan, jossa on selvitetty vanhemmuutta, ulkosuomalaisuutta, sekä Suomi-koulujen toiminnan ulottuvuuksia. Tavoitteena on ollut selvittää suoraan vanhemmilta kysymällä, millainen merkitys Suomi-koululla on heidän perheilleen. Aiempaa tutkimusta Suomi-kouluista on melko vähän, joten tutkimusaiheelle on ollut tilaa tutkimuksen kentällä. Aihetta tutkittiin sähköisillä kyselyillä, joihin vanhemmat saivat kirjoittaa vapaasti kokemuksistaan ja tuntemuksistaan, tutkijan ohjatessa vastauksia avustavilla kysymyksillä. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jota on ohjannut fenomenologis-hermeneuttinen tutkimustapa. Aineisto kerättiin yhteensä yhdeltätoista Amsterdamin Suomi-koulun vanhemmalta kevättalvella 2016. Tämän lisäksi tutkijalla on käynyt Suomi-koululla havainnoimassa ja tutustumassa joitakin tunteja. Tutkimuksen tulokset vastasivat hyvin tutkimuskysymyksiin. Vanhemmat pitivät Suomi-koulun merkitystä niin itselleen, kuin lapsilleen ensisijaisesti sosiaalisena. Suomi-koulu näyttäytyi vastauksissa sosiaalisena ympäristönä, josta ulkosuomalaisten vanhempien ja lasten on mahdollista löytää suomenkielisiä ystäviä, sekä kommunikoida suomeksi. Myös kielellisen ja kultturillisen kasvatuksen merkitys nähtiin, mutta sitä pidettiin vähemmän tärkeänä kuin sosiaalista puolta. Vanhemmat tekevät paljon vapaaehtoistyötä Suomi-koulujen eteen, ja jokaisella vastanneella oli myös halu osallistumiseen. Tuloksista voidaan nähdä, että Suomi-koulujen merkitys ulkosuomalaisille on vanhempien näkemänä suuri. Koulun kautta on mahdollista tukea koko perheen suomen kielen- ja kulttuurin ylläpitämistä ja oppimista ja lisäksi koululta on helppo löytää vertaistukea ja suomenkielisiä ystäviä. Myös nämä osaltaan auttavat ulkosuomalaisia pitämään yllä omaa äidinkieltään ja vaalimaan kulttuurista identiteettiään niin lasten kuin aikuisten osalta. Lopputuloksena voidaan todeta, että Suomi-kouluihin panostaminen ja niiden ylläpitäminen on tärkeä osa ulkosuomalaisten tukemista.
Subject: Suomi-koulu
ulkosuomalainen
vanhemmuus
kulttuuri-identiteetti
kielellinen identiteetti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record