Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnanohjaukseen : Mahdollisuus ja velvollisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172874
Title: Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnanohjaukseen : Mahdollisuus ja velvollisuus
Author: Raappana, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172874
http://hdl.handle.net/10138/168164
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Previous studies have shown that the sensitive interaction produced by adults is connected to the self-regulation and working memory of children. This is because interactions stir emotions in children. The processing of emotions is connected to the functions of the prefrontal area of the brain. These functions include self-regulation and the working memory. Children are more easily led by their emotions when compared to adults, and they need adult support in their self-regulation. Self-regulation has been shown to be a prerequisite for metacognition, and metacognition is an important component of the learning process. This study aims to find out how the interaction produced by an adult is connected to the executive functions of a student. The results of the study can be applied to interactions between adults and children in a general level, but special emphasis has been placed on immigrant children. The importance of interaction is emphasized when the child has moved from their own culture to a foreign one. Immigrant students are over-represented when looking at the decisions related to specific support, but according to various studies, the need for specific support for these children has not been demonstrated reliably. The study examines the interactive means that adults have at their disposal and tries to shed light on the interaction produced by adults. Methods. The material of the study is part of the University of Helsinki's Long Second data. The material was videotaped during the school year 2011–2012 in a preparatory class, twice a week. The approach to the study was through a socio-cultural learning theory perspective, because the socio-cultural theory focuses on the interaction between the environment, cultural tools, the individual and the community. The method of analysis applied was discussion analysis. The analysis was supported by a questionnaire on concentration, Keskittymiskysely (Klenberg, L., Jämsä, S., Häyrinen, T. & Korkman, M. 2010) which was used to analyse executive functions. One student was picked from the video material, and the changes in the student's executive functions were monitored in relation to teacher interactions. The material that was selected for analysis included four teachers. Results and conclusions. Four different types of adult interactions were discovered in the analysis phase. One of these interaction types shows genuine interest in the child. By utilizing dialogical discussion, this type of adult interaction makes students regulate their activities and speak Finnish. The more dialogical the teacher interaction was, the better were the student's own executive functions. The study also showed that rules related to the interaction improved the student's own executive functions.Tavoitteet. Lapset ovat aikuisiin verrattuna tunteidensa vietävissä ja tarvitsevat aikuisen tukea itsesäätelyyn. Itsesäätelyn on todettu olevan metakognition edellytys ja metakognitio on komponentti oppimisen prosessissa. Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää, miten aikuisen tuottama vuorovaikutus on yhteydessä oppilaan toiminnanohjaukseen. Tutkimuksen tuloksia voi soveltaa yleisesti aikuisen ja lapsen vuorovaikutustilanteisiin, mutta tutkimus on toteutettu erityisesti maahanmuuttajalasten näkökulmasta katsottuna. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu, kun lapsi on siirtynyt omasta kulttuuristaan vieraaseen. Maahanmuuttajaoppilaat ovat yliedustettuina erityisentuen päätöksiä katsoessa, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että näiden lasten erityisentuen tarvetta ei ole pystytty osoittamaan luotettavasti. Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisen vuorovaikutuksellisia keinoja ja haetaan ymmärrystä aikuisen tuottamaan vuorovaikutukseen. Menetelmät. Tutkimuksen aineiston on osa Helsingin yliopiston Long Second aineistoa. Aineisto videoitiin lukuvuoden 2011–2012 aikana valmistavassa luokassa kaksi kertaa viikossa. Tutkimuksen aihetta lähestyttiin sosiokulttuurisen oppimisen teorian avulla, koska sosiokulttuurisen teorian keskeisiä tutkimuksen kohteita ovat vuorovaikutus ympäristön-, kulttuuristen välineiden-, yksilön ja yhteisön välillä. Analyysi menetelmänä sovellettiin keskustelun analyysia. Analyysin tukena käytettiin Keskittymiskyselyä (Klenberg, L., Jämsä, S., Häyrinen, T. & Korkman, M. 2010), jonka avulla analysoitiin toiminnanohjausta. Videoaineistosta valittiin yksi oppilas, jonka toiminnanohjauksen vaihtelua seurattiin suhteessa opettajien vuorovaikutukseen. Analyysiin valikoituneessa aineistossa opettajia oli neljä. Tulokset ja johtopäätökset. Analyysivaiheessa löydettiin neljä erilaista aikuisten toteuttamaa vuorovaikutustyyppiä. 1. Aikuinen, tarkkailee tilannetta ja kieltää oppilasta, 2. Aikuinen tarkkailee tilannetta ja kehuu oppilasta, 3. Aikuinen, joka on jatkuvassa kontaktissa puheen ja katseen avulla, on aidosti kiinnostunut oppilaasta; voi kehua oppilasta, mutta myös torua, 4. Aikuinen on jatkuvassa kontaktissa puheen, katseen ja fyysisyyden avulla, sekä neuvoo ja kieltää oppilasta. Kolmas vuorovaikutustyyppi on aidosti kiinnostunut lapsesta ja saa dialogisen keskustelun avulla oppilaan säätelemään toimintaansa sekä puhumaan suomen kieltä. Mitä dialogisempaa opettajan vuorovaikutus oli, sitä paremmin oppilaan oma toiminnanohjaus toimi. Tutkimuksessa selvisi myös, että vuorovaikutustilanteen säännöt paransivat oppilaan oman toiminnanohjausta.
Subject: executive function
socio-cultural theory
interaction
self-regulation
toiminnanohjaus
sosiokulttuurinen oppimisen teoria
vuorovaikutus
itsesäätely
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maria_Raappana.pdf 624.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record