Alakoulun opettajien näkemyksiä ruokakasvatuksesta ja Ruuan reitti -oppimateriaalista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172883
Title: Alakoulun opettajien näkemyksiä ruokakasvatuksesta ja Ruuan reitti -oppimateriaalista
Author: Alhainen, Netta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172883
http://hdl.handle.net/10138/168165
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims and objectives. The purpose of this study is to define what primary school teachers find important in food education and how it is present in school and in class. As well as the aforementioned the aim of this study is to, based on the teachers' experience, find out what kind of support and added value primary school teachers get from the Ruuan reitti -learning material, published by Ruokatieto Yhdistys and how the material could be developed further. The theoretical context of this study is compounded of home economics education, the curriculum of home economics education, examination of the learning environment and materials as well as the multidimensionality food education. The research questions are: 1. a) What subjects within food education are important from primary school teachers' point of view? b) How food education is present in their school and in their class? 2. How the Ruuan reitti -learning material supports food education in primary school and what added value does it bring? 3. How would primary school teachers want to change or develop the contents and methods within the learning material? Methods. The nature of this study is qualitative research, which conforms to the principles of case study. The material was compiled using questionnaires, semi-structured interviews and observation. Nine primary school teachers from three different schools in the Uusimaa region took part in the study. Analysis of the dataset was executed as a meta-combination of context analysis and systemic textual analysis. Results and conclusions. According to the interviewees the most important aspects of food education are healthiness, food behaviour, environment and day-to-day life of a child. In schools food education is present during school meals, within the curriculum and in class. In class teachers mainly effectuate the themes they themselves find important. According to the results the learning material is a valuable asset and it applies well in to teaching. As the main development proposal teachers were hoping for more complete material and various electric applications like games, tests and videos.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien näkemyksiä siitä, mikä on alakoulun ruokakasvatuksessa tärkeää ja miten se näkyy koulussa sekä opetuksessa. Tutkimuksen tehtävänä on myös selvittää opettajien kokemuksien perusteella, millaista tukea sekä lisäarvoa Ruokatieto Yhdistyksen valmistama Ruuan reitti -oppimateriaali antaa alakoulun ruokakasvatukselle, sekä miten oppimateriaalia voisi vielä kehittää. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kotitalousopetuksen, sen opetussuunnitelman sekä oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tarkastelusta, sekä ruokakasvatuksesta ja sen moniulotteisuudesta. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 1. a) Mitkä asiat ruokakasvatuksessa ovat tärkeitä alakoulun opettajien mielestä? b) Miten ruokakasvatus näkyy heidän koulussaan ja opetuksessaan? 2. Millä tavoin Ruuan reitti -oppimateriaali tukee alakoulun ruokakasvatusta ja mitä lisäarvoa se sille tuo? 3. Millä tavoin alakoulun opettajat haluaisivat muuttaa tai kehittää oppimateriaalia, sen sisältöjä ja menetelmiä? Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, joka noudattaa tapaustutkimuksen piirteitä. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, puolistrukturoiduilla haastatteluilla sekä havainnoinnilla. Tutkimukseen osallistui yhdeksän alakoulun opettajaa kolmesta eri koulusta Uudeltamaalta. Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin ja systemaattisen tekstianalyysin metakombinaationa. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien mukaan ruokakasvatuksen tärkeimmät asiat ovat terveellisyys, ruokakäyttäytyminen, ympäristö sekä lapsen arki. Ruokakasvatus näkyy kouluissa opetussuunnitelman tasolla sekä opetuksessa ja kouluruokailussa. Opetuksessa opettajat toteuttavat pitkälti niitä teemoja, joita itse pitävät tärkeinä. Tutkimustulosten perusteella oppimateriaali on arvokas apu opettajan työhön ja se soveltuu hyvin opetukseen. Tärkeimpinä kehitysehdotuksina opettajat toivoivat lisää valmista materiaalia sekä erilaisia sähköisiä sovelluksia, kuten pelejä, testejä ja videoita.
Subject: alakoulun kotitalousopetus
ruokakasvatus
verkko-oppimateriaalit
oppimisympäristöt
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record