Vertaissuhteiden ristiriitatilanteet lasten toimijuuden näyttämöinä : Kerronnallinen tutkimus esiopetusikäisten lasten toimijuudesta sekä lasten ja aikuisten välisestä suhteesta vertaissuhteiden ristiriitatilanteissa päiväkotikontekstissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172904
Title: Vertaissuhteiden ristiriitatilanteet lasten toimijuuden näyttämöinä : Kerronnallinen tutkimus esiopetusikäisten lasten toimijuudesta sekä lasten ja aikuisten välisestä suhteesta vertaissuhteiden ristiriitatilanteissa päiväkotikontekstissa
Author: Rautakoski, Marjaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172904
http://hdl.handle.net/10138/168167
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the present study was to determine agency and practices of pre-school aged children in peer conflict situations. Furthermore, based on the children's experiences, adults' practice was studied in peer conflict situations of children as well as the relationship between children and the personnel of day care center. Thus this study is a qualitative research with child perspective and features of narrative research. Previous research shows that children solve conflicts in different ways, and interestingly, conflict situations do not necessarily appear especially negative to children. According to general understanding in the childhood studies, children are able to affect their environment as competent social actors. The agency involves both the activity and the opportunity to participate and influence. In the context of day care centers, pedagogical skills of the adults are essential and as previous studies confirm, such skills are required to guide children in conflict situations. The research data consists of the material collected from narrative interviews made with ten pre-school aged children (5 girls and 5 boys) and the observation diary of the researcher. All children were in the same pre-school group and the data was gathered in the spring of 2016. Narrative analysis methods and elements of the British discourse analysis were utilized in data analysis. The present study shows that children resolve their peer disputes in various ways. Moreover, children have an active role in play and conflict situations especially when adults are not present. Actually, in children's descriptions adults are far from children although the adults are of importance in resolving conflicts. Based on this research, pedagogical skills and adults' presence in the children's play activities should be in focus in early childhood education. The supporting of children's agency and skills is possible, if the adults of day care centers are more present to children, acknowledge the power relationship between children and adults and understand the importance of pedagogical competence. The results suggest that the quality of early childhood education is associated with the interaction between adults and children.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esiopetusikäisten lasten toimintatapoja ja toimijuutta vertaissuhteiden ristiriitatilanteissa. Lisäksi tutkittiin sitä, millaisina näyttäytyvät aikuisen toiminta vertaissuhteiden ristiriitatilanteissa sekä lasten ja päiväkodin aikuisten välinen suhde lasten kertomuksissa. Tutkimus on lapsinäkökulmainen laadullinen tutkimus, jossa on kerronnallisen tutkimuksen piirteitä. Aiemman tutkimustiedon mukaan lapset ratkaisevat ristiriitatilanteita erilaisin keinoin eivätkä ristiriitatilanteet näyttäydy lapsille erityisen negatiivisessa valossa. Lapsuudentutkimuksessa yleisen lapsikäsityksen mukaan lapset ovat kompetentteja sosiaalisia toimijoita, jotka vaikuttavat omalla toiminnallaan ympäristöönsä. Toimijuus sisältää mm. aktiivisuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa sekä osallistua. Päiväkotikontekstissa aikuisen pedagoginen osaaminen on keskiössä ja aiempien tutkimusten mukaan lasten välisiin riitatilanteisiin puuttuminen tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttää pedagogista osaamista. Tutkimusaineisto koostui kymmenen esiopetusikäisen lapsen (5 tyttöä ja 5 poikaa) kerronnallisesta haastattelusta sekä tutkijan havainnointipäiväkirjasta. Tutkimusaineisto kerättiin yhdestä esiopetusryhmästä keväällä 2016. Aineiston analyysissa hyödynnettiin kerronnallisia analyysimenetelmiä kuten subjektiasemien analyysia sekä elementtejä brittiläisestä diskurssianalyysista. Tutkimuksessa selvisi, että lapset ratkaisevat vertaissuhteissa syntyviä ristiriitatilanteita moninaisin keinoin. Tutkimuksessa ilmeni myös, että lapset ovat vahvoja toimijoita leikeissä ja ristiriitatilanteissa etenkin silloin, kuin aikuiset eivät ole leikkitilanteissa läsnä. Lasten kertomuksissa aikuinen on etäällä lapsista, mutta aikuisen rooli ristiriitojen ratkaisijana joko suoraan tai epäsuorasti oli merkittävä. Tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksessa tulisi panostaa aikuisten pedagogiseen osaamiseen sekä aikuisten läsnäoloon lasten leikeissä. Lasten toimijuuden ja taitojen tukeminen mahdollistuu, kun päiväkodissa työskentelevät aikuiset ovat lähempänä lapsia, tiedostavat lasten ja aikuisten välillä vallitsevan valtasuhteen sekä pedagogisen ohjaamisen merkityksen. Tutkimustulokset ovat yhteydessä varhaiskasvatuksen laatuun siellä tapahtuvien vuorovaikutuskohtaamisten kautta. Tulosten valossa laadukkaan vuorovaikutuksen ja pedagogisen ohjaamisen kautta mahdollistetaan myös lasten ikätasoisen toimijuuden toteutuminen.
Subject: varhaiskasvatus
vertaissuhteet
ristiriidat
toimijuus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_rautakoski.pdf 817.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record