Kouluruokailun ohjaus ja tehtävien toteutuminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172882
Title: Kouluruokailun ohjaus ja tehtävien toteutuminen
Author: Kinnunen, Matleena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172882
http://hdl.handle.net/10138/168178
Thesis level: master's thesis
Abstract: School meals are regulated to be guided. Thus, the tasks of school meals are fulfilled. The part of the study which discussed the practices of school meals revealed that the guidance of school meals needs to be reconsidered: students don't eat school meals according to the recommendations, they don't participate in school meals and the school meal event itself can be uncomfortable. (mm. Vikstedt, Raulio, Puusniekka & Prättälä, 2012). The part of the study that discussed the guidance of school meals revealed that it is insufficient (mm. Urho & Hasunen, 2003). This study will examine how teachers guide school meals and carry out the tasks of school meal tasks and it will also examine what they think about the fact that school meals have certain aims. This study was conducted as a survey. The study involved 20 elementary school teachers that come from one municipality. The data was collected through an online questionnaire and the qualitative data from it was analyzed by content analysis. A little more than half of the respondents felt that they are more in the role of a supervisor than a guide at school meal events. The tasks of school meals however, were mainly carried out. There were the most variety of methods for implementing the nutrition and manner education, and paying attention to the importance of health. Observing the social aspects and refreshment was less familiar. Only students' participation in the planning and implementation of school meals had been almost completely ignored. The implementation of the tasks of school meals varied depending on the teacher and there was a lack of coherence and common practices. More than half of the teachers considered the tasks good and and important. The majority of the teachers were suspicious in terms of having opportunities to fulfill them. In their opinion, the biggest obstacle was that there are not enough adults guiding the school meal event. The teachers took different stands when the tasks of the school meals were discussed: some of the teachers thought they were far-fetched whereas a small minority questioned the role of tasks and aims altogether. However, some teachers believed that the new basics of the basic education curriculum will also be a new beginning for school meals.Kouluruokailu on säädetty ohjattavaksi. Ohjauksen avulla toteutetaan muun muassa kouluruokailun tehtäviä. Aikaisempien tutkimusten mukaan kouluruokailun ohjaus tarvitsee uudelleen tarkastelua: kouluruokaa ei syödä suositusten mukaan, kouluruokailuun ei osallistuta ja kouluruokailutilanne voi olla epämiellyttävä. (mm. Vikstedt, Raulio, Puusniekka & Prättälä, 2012). Aikaisempien tutkimusten mukaan kouluruokailun ohjauksessa on myös puutteita (mm. Urho & Hasunen, 2003). Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten opettajat ohjaavat kouluruokailua ja toteuttavat kouluruokailun tehtäviä sekä, mitä he ajattelevat kouluruokailun tavoitteellisuudesta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Tutkimukseen osallistui 20 yhden kunnan peruskoulun opettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin verkkolomakkeella ja siitä saatu laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Vähän yli puolet vastanneista opettajista koki olevansa ruokailussa enemmän valvojan kuin ohjaajan roolissa. Kouluruokailun tehtäviä kuitenkin toteutettiin pääosin. Runsaimmin erilaisia toteuttamistapoja oli ravitsemus- ja tapakasvatukselle sekä terveydellisen merkityksen huomioimiselle. Vieraampana koettiin sosiaalisuuden ja virkistäytymisen huomioiminen kouluruokailussa, mutta ainoastaan oppilaiden osallisuus kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen oli jätetty lähes kokonaan huomiotta. Tehtävien toteuttaminen oli kuitenkin opettajakohtaista ja niistä puuttui johdonmukaisuus ja yhteiset käytänteet. Opettajien suhtautuminen kouluruokailun tavoitteellisuuteen vaihteli. Reilu puolet opettajista piti tehtäviä hyvinä ja tärkeinä, mutta valtaosa opettajista suhtautui samalla epäilyksellä niiden toteuttamisen mahdollisuuksiin. Suurimpana esteenä koettiin, ettei ruokailun ohjaukseen osallistu riittävästi aikuisia. Kouluruokailun tehtäviin suhtauduttiin monin tavoin: osa ajatteli niiden olevan jokseenkin kaukaa haettuja ja pieni osa kyseenalaisti kokonaan ruokailun tehtävät ja tavoitteellisuuden. Osa opettajista kuitenkin uskoi, että uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tuo muutoksen mahdollisuuden ja aloittaa uuden aikakauden kouluruokailussa.
Subject: kouluruokailu
kouluruokailun ohjaus
kouluruokailun tehtävät
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record