"Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta." : Oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172895
Title: "Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta." : Oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina
Author: Linna, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172895
http://hdl.handle.net/10138/168182
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim of the study. Literature has many positive impacts on the reader. Besides adding knowledge reading enhances social skills, adds empathy and helps to build ones self-image. Through fictitious literature like fairytales one can deal with moral problems and behavioral patterns in a safe environment. Still, every reader interprets text in his own way and both evaluates and process the meaning of it. The purpose of this study was to analyze how first graders and third graders interprets the fairytale chosen and how they evaluate fair action in this fairytale. Methods. Material for this study was collected from elementary school in Helsinki in March 2015. The story chosen for this study, The Little Red Hen, was read to ten pupils from first grade and ten pupils from third grade. Then each pupil answered to semi-structured interview. The material gained from the interviews was transcribed. This study was theory bound qualitative study and gained information was analyzed using content analysis and discourse analysis. The aim was to find out what kinds of discourses can be found in students' perceptions of the fairness of the fairy tale. Also differences between the grades were opened in the study. Results and conclusions. According to this study the third graders were further on both abstract thinking and in evaluating fair actions of the fairytale than the first graders. Still, the differences weren't big and results varied also individually. The discourses found on the material were the discourse of physical reward, the discourse of reciprocity and the discourse of social norms.Tavoitteet. Kirjallisuudella nähdään olevan monia positiivisia vaikutuksia lukijaan. Tiedon karttumisen lisäksi lukeminen edistää sosiaalisia taitoja, lisää empatiakykyä ja auttaa minuuden rakentumisessa. Varsinkin fiktiivisessä kirjallisuudessa, kuten saduissa, voidaan turvallisessa kontekstissa käsitellä moraalisia ongelmia sekä käyttäytymismalleja. Kuitenkin jokainen lukija tulkitsee tekstiä omalla tavallaan ja arvioi sekä prosessoi tapahtumat itse. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia 1.-luokkalaiset ja 3.-luokkalaiset ovat satujen tulkitsijoina. Lisäksi tutkittiin, miten oppilaat kokivat tutkimukseen valitussa sadussa ilmenevän oikeudenmukaisen toiminnan. Menetelmät. Aineisto koottiin helsinkiläisessä koulussa maaliskuussa 2015 haastattelemalla kymmentä ensimmäisen luokan ja kymmentä kolmannen luokan oppilasta. Oppilaille luettiin satu Kana Karoliina, jonka jälkeen toteutettiin puolistrukturoitu haastattelu. Saatu materiaali litteroitiin ja käsiteltiin laadullisella tutkimusotteella käyttäen analyysivälineinä sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia. Diskurssianalyysin avulla selvitettiin, mitä erilaisia diskursseja voitiin löytää oppilaiden käsityksistä sadun oikeudenmukaisesta toiminnasta, ja miten niitä perusteltiin. Aineistoa käsiteltiin lisäksi ikäkausilähtöisesti ja tarkasteltiin eroja eri-ikäisten haastateltujen vastauksissa. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan kolmannen luokan oppilaat olivat ensimmäisen luokan oppilaita pidemmällä sekä abstraktissa ajattelussa että moraaliongelmien käsittelyssä. Erot olivat kuitenkin pieniä ja vaihtelua tuloksissa oli molemmin puolin. Oikeudenmukaisen toiminnan diskursseja löydettiin tästä aineistosta kolme: fyysisen palkkion diskurssi, vastavuoroisuuden diskurssi ja sosiaalisten normien diskurssi.
Subject: satu
sadun oikeudenmukaisuus
sadun tulkinta
diskurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
laura_linna_pg_201x.pdf 589.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record