Lukiolaisten koulutusvalinnat : lukion 2.vuoden opiskelijoiden koulutusvalinnat, valintoihin vaikuttavat tekijät ja koulutusvalintavalmiudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172908
Title: Lukiolaisten koulutusvalinnat : lukion 2.vuoden opiskelijoiden koulutusvalinnat, valintoihin vaikuttavat tekijät ja koulutusvalintavalmiudet
Author: Karlsson, Tomi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172908
http://hdl.handle.net/10138/168187
Thesis level: master's thesis
Abstract: Targets. The study examined the educational choices of upper secondary school students. It focused on the educational choices of upper secondary school second-year students, factors influencing those choices, and their connection to a student's background information (parents' education, gender, school achievements). Furthermore, adolescents' readiness to make educational choices was examined as well how high their educational goals were set and whether education had instrumental or intrinsic value for the. The rational choice theory emphasizing an individual's own choice (Elster 1989) and the reproduction theory emphasizing the influence of social structures on educational choice-making (Bourdieu 1986;1995;1998) formed the theoretical background of the study. Methods. 111 second-year students from seven upper secondary schools in the capital region participated in the study. Research data was collected by an electronic questionnaire. This quantitative study was examined by using statistical methods. The data was analysed with statistical analysis program SPSS. The data was evaluated by using factor analysis, cross tabulation, chi-square test, t-test, the Kruskall-Wallis Test, Crobach's alpha, the nonparametric Mann-Whitney U test, and descriptive statistics. Results and conclusions. It was concluded in the study that four factors have an impact on educational choices, the most important of which were the variables depicting personal interest. In this study background information had no connection to the argumentation concerning the educational choices. The study showed that an upper secondary school steers an adolescent's educational goals strongly towards academic studies and university. The parents' education or gender had no relevance on educational level goals whereas school achievements had an impact on educational choices. The better the school achievements, the more likely the student applied for a university. The study indicated that the upper secondary school students' readiness to make educational choices at the end of their second school year is not sufficient yet.Tavoitteet. Tutkimus tarkasteli lukiolaisten koulutusvalintoja. Tutkimuksessa selvitettiin lukion 2. vuoden opiskelijoiden koulutusvalintoja, valintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyttä taustatekijöihin (vanhempien koulutus, sukupuoli, koulumenestys). Lisäksi tutkittiin nuorten koulutukselle antamia merkityksiä sen suhteen, kuinka korkealle nuoret olivat koulutustavoitteensa asettaneet ja oliko koulutuksella nuorille välineellinen vai itseisarvoinen merkitys. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostivat koulutusvalinnan teorioista yksilön omaa valintaa korostava rationaalisen valinnan teoria (Elster 1989) ja yhteiskunnan rakenteita valinnoissa korostava reproduktioteoria (Bourdieu 1986; 1995; 1998). Koulutusvalintoja ja valintojen valmiuksia tarkasteltiin näiden teorioiden pohjalta. Menetelmät. Tutkimukseen osallistuivat kaikkiaan 111 lukion 2. vuoden opiskelijaa pääkaupunkiseudun seitsemästä eri lukiosta. Tutkimuskysely toteutettiin sähköisesti e-lomakkeella. Tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen ja se käsiteltiin tilastollisin menetelmin. Aineisto analysoitiin tilastollisiin menetelmiin tarkoitetulla SPSS-tilasto-ohjelmalla. Aineisto käsiteltiin faktorianalyysin, ristiintaulukoinnin, khiin neliön, T-testin,parametrittomien Mannin-Whitneyn U-testin sekä Kruskall-Wallisin testin, Crobachin alfan ja kuvailevien tilastojen avulla. Tulokset ja johtopäätökset.Tutkimuksessa päädyttiin neljään koulutusvalintaan vaikuttavien tekijöiden faktoriin, joista tärkeimpinä lukiolaiset pitivät kiinnostuneisuutta kuvaavia muuttujia. Taustatekijöillä ei tässä tutkimuksessa ollut yhteyttä koulutusvalinnan perusteluihin. Tutkimus osoitti, että lukio ohjaa nuorten koulutustavoitteita vahvasti korkeakouluun ja erityisesti yliopistoon. Vanhempien koulutuksella ja sukupuolella ei ollut yhteyttä koulutustasotavoitteisiin. Koulumenestys sen sijaan oli yhteydessä koulutusvalintoihin. Mitä parempi oli koulumenestys, sitä todennäköisemmin haettiin yliopistoon. Tutkimus osoitti, että lukiolaisten valmiudet tehdä tulevia koulutusvalintoja eivät vielä lukion 2. vuoden lopussa ole riittävät.
Subject: educational choices
parents' education
school achievements
gender
koulutusvalinnat
vanhempien koulutus
koulumenestys
sukupuoli
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record