Syntymäaikaisten riskitekijöiden ja niihin liittyvän ADHD:n yhteys masennusoireiluun ja alkoholinkäyttöön 40-vuotiailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153040
Title: Syntymäaikaisten riskitekijöiden ja niihin liittyvän ADHD:n yhteys masennusoireiluun ja alkoholinkäyttöön 40-vuotiailla
Author: Ränninranta, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153040
http://hdl.handle.net/10138/169741
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan syntymäaikaisiin riskitekijöihin liittyvän aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) yhteyttä masennusoireiluun ja runsaaseen alkoholinkäyttöön 40-vuoden iässä. Syntymäaikaisten riskitekijöiden vaikutuksista ennen aikuisuutta sekä yhteydestä ADHD:een tiedetään paljon, mutta aikuisikään asti ulottuvia tutkimuksia ei juuri ole tehty. ADHD:een yleisesti liittyy laaja psykiatrisen oireilun komorbiditeetti. Tutkimuksessa tarkastellaan, onko myös syntymäaikaisiin riskitekijöihin liittyvä ADHD yhteydessä masennusoireiluun tai runsaaseen alkoholinkäyttöön aikuisiällä. Tutkittavat ovat henkilöitä, joilla on 1) syntymäaikaisia riskitekijöitä ja ADHD (n=45), 2) syntymäaikaisia riskitekijöitä, mutta ei ADHD:ta (n=387) sekä 3) verrokeita (n=73). Tutkimuskysymykset ovat: Onko ryhmällä, jolla on syntymäaikaisiin riskitekijöihin liittyvä ADHD 1) enemmän masennusoireilua tai 2) enemmän runsasta alkoholinkäyttöä 40-vuotiaana verrattuna muihin ryhmiin?, 3) Ovatko aikuisiän ADHD-oireilu, masennusoireilu ja alkoholinkäyttö 40-vuotiaana yhteydessä toisiinsa eri tavoin eri ryhmissä? ja 4) Onko alkoholinkäyttö välittävänä tekijänä aikuisiän ADHD-oireilun ja masennuksen välisessä yhteydessä? Syntymäaikaisiin riskitekijöihin liittyvä ADHD oli yhteydessä runsaampaan masennusoireiluun verrattuna muuhun riskiryhmään, mutta ei verrattuna kontrolliryhmään. Alkoholinkäyttö ei keskimäärin eronnut muista ryhmistä. Ryhmällä, joilla oli syntymäaikaisiin riskitekijöihin liittyvä ADHD oli enemmän keskivakavaa tai vakavaa masennusoireilua ja haitallista tai riippuvuustasoista alkoholinkäyttöä. Kaikissa ryhmissä nykyinen ADHD-oireilu, masennusoireilu sekä alkoholinkäyttö olivat samaan tapaan yhteydessä toisiinsa siten, että ADHD-oireilun ja masennusoireilun yhteys oli kaikista voimakkain ja lisäksi ADHD-ryhmässä vielä muita voimakkaampi. Kun alkoholinkäyttö vakioitiin, todettiin, että alkoholinkäyttö toimii välittävänä tekijänä aikuisiän ADHD-oireilun ja masennusoireilun välillä. Tulokset viittaavat siihen, että masennusoireilu ja haitallinen alkoholinkäyttö ovat syntymäaikaisiin riskitekijöihin liittyvän ADHD:n mahdollisia liitännäisongelmia. Tämä korostaa ADHD:n varhaisen tunnistamisen ja tukitoimien merkitystä sekä psykososiaalisen tuen ulottamista aikuisuuteen saakka.The purpose of this study is to examine whether attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) related to perinatal risk factors is linked to depressive symptoms and excessive alcohol consumption at age 40. There is a lot of scientific information about perinatal risk factors and their effects in childhood and connection to ADHD, but only few studies have researched adults. ADHD generally has a wide psychiatric comorbidity. This study examines whether ADHD related to perinatal risk factors is linked to depressive symptoms or excessive alcohol consumption in adulthood. Examinees consists of people who have 1) ADHD related to perinatal risks (n=45), 2) perinatal risks without ADHD (n=387) and 3) a control group (n=73). Research problems are: Does the ADHD group have 1) more depression symptoms and 2) more excessive alcohol consumption in their fourties than other groups, 3) is there a similar pattern of correlations between adulthood ADHD symptoms, depressive symptoms and alcohol consumption between all groups and 4) does alcohol consumption mediate the correlation between adulthood ADHD symptoms and depressive symptoms? ADHD related to perinatal risks had a connection to more substantial depressive symptoms comparing to other risk group but not to control group. Alcohol consumption on average did not differ from other groups. ADHD group did have more severe depressive symptoms and more harmful or addictional alcohol consumption. In all groups adulthood ADHD symptoms, depressive symptoms and alcohol consumption shared a similar correlation pattern. The correlation between ADHD and depressive symptoms was greatest and that correlation was strongest in the ADHD group. When the alcohol consumption was controlled over all groups, it was possible to notice that alcohol consumption mediates the correlation between adulthood ADHD and depressive symptoms. These results suggests that depressive symptoms and harmful alcohol consumption are possible associative problem to ADHD related to perinatal risks. This emphasized the significance of early symptoms recognizing and support to people with ADHD and also continuing psychosocial support until adulthood.
Subject: syntymäaikaiset riskitekijät
masennusoireilu
alkoholinkäyttö
Subject (yso): ADHD


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record