Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153028
Title: Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa
Author: Pohjoismäki, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153028
http://hdl.handle.net/10138/169742
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this thesis was to research the interaction in Finnish as a second language lessons and the support of visual elements to the students and to the use of Finnish vocabulary in the classroom. In the thesis it was researched how the students possibly use the visual elements in the classroom to help them to find a specific Finnish word. The aim of this thesis was also to research if the assignments the students did during the lesson might helped them to learn Finnish vocabulary. There are only few studies on the support of the visual elements in the classroom and to the students learning. The data was collected as a part of the Long Second research project. The lessons were recorded twice a week in 2011-2012 in instruction preparing for basic education lessons. The data of this thesis was recorded in January and February 2012. The lessons consisted the human body and it's functions. In this thesis was used four Finnish as a second language lessons. There were five to six students in each lesson and they were 7 to 12 years old when the lessons were recorded. The data was transcribed and analyzed using the methods of the conversation analysis. In the classroom there is rich interaction between the students and with the teacher but also with using the support of the visual elements. Using the methods of the conversation analysis examples was presented where the students used the visual elements to support their interaction in the classroom. On the basis of the collected data, it seems that the visual elements in the classroom might support the learning and remembering of the Finnish vocabulary of the students. Furthermore it seems that the student's assignments done during the lesson possibly support the interaction of the students and help them to constitute a joined understanding on a subject.Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomi toisena kielenä -oppituntien vuorovaikutusta sekä luokkahuoneen visuaalisten elementtien tuomaa tukea oppilaiden suomen kielen sanaston käytölle. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millä tavoin oppilaat mahdollisesti käyttävät luokkahuoneen visuaalisia elementtejä apunaan tietyn suomen kielisen sanan etsimiselle. Tavoitteena oli myös selvittää auttoivatko oppilaiden oppitunnin aikana tehdyt tehtävät suomen kielen sanaston oppimista. Tutkimusta luokkahuoneen visuaalisten elementtien tuomasta tuesta oppilaiden oppimiselle ei ole juurikaan tehty. Aineisto oli kerätty osana Long Second tutkimusprojektia, jossa oli kuvattu perusopetukseen valmistavan luokan oppitunteja kahdesti viikossa lukuvuonna 2011–2012. Tutkimuksen aineistona olleet oppitunnit oli kuvattu tammi- ja helmikuun aikana 2012. Oppitunnit käsittelivät ihmisen kehoa ja sen toimintaa muodostaen kokonaisuuden. Aineisto koostui neljästä videoidusta suomi toisena kielenä -oppitunnista. Oppilaita aineiston oppitunneilla oli viidestä kuuteen ja he olivat kuvaushetkellä 7–12-vuotiaita. Aineisto litteroitiin ja analysoitiin noudattaen keskustelunanalyysin periaatteita vuorovaikutuksen kuvaamisesta. Luokkahuoneessa tapahtuu paljon rikasta vuorovaikutusta niin oppilaiden ja opettajan välillä, mutta myös visuaalista tukimateriaalia käyttämällä. Keskustelunanalyysin keinoin aineistosta etsittiin esimerkkejä, joista olisi mahdollisuus huomata oppilaiden käyttävän vuorovaikutuksen apuna luokkahuoneen visuaalisia elementtejä. Tutkimuksen aineiston perusteella näyttää, että luokkahuoneen visuaalisilla elementeillä voi tukea oppilaiden sanaston oppimista ja muistamista. Lisäksi oppilaiden tunnin aikana tekemät tehtävät auttavat oppilaita suomenkielisessä vuorovaikutuksessa sekä tukevat yhteisymmärryksen muodostumisessa.
Subject: suomi toisena kielenä
visuaalinen tuki
vuorovaikutus
keskustelunanalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record