Geneeriset taidot ja oppimisen lähestymistavat maisteriksi valmistuneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153035
Title: Geneeriset taidot ja oppimisen lähestymistavat maisteriksi valmistuneilla
Alternative title: Generic skills and approaches to learning of master graduates
Author: Koivunen, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153035
http://hdl.handle.net/10138/169746
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The objective of this study was to find out from Helsinki university's master graduates about their experiences on generic skills, approaches to learning and the similarities of those two. The study sought to answer three questions: 1. What kinds of generic skills students feel they learned during their university studies? 2. What kinds of approaches to learning can be found from the graduates' studying descriptions? 3. What kinds of similarities are there in generic skills and approaches to learning? Similarities have only been studied in quantitative researches so there is a need for qualitative analysis. Methods. The data is a part of a dissertation research of Tarja Tuononen (University of Helsinki) and it was collected in the spring of 2013. The data consist of 10 interviews from students who have already graduated. All the interviewees worked while studying and most of them studied in generalistic fields. First two research questions were conducted with theory-bound content analyses. Top categories were created based on theory because full detachment from previous knowledge would have been difficult. The third research question was conducted on the basis of the results from two previous research questions. Results and conclusions. From the students' descriptions of generic skills, six top categories were separated. Some of those skills were divided into subcategories. Top category skills were knowledge processing, reflection, organization skills, thinking skills, argumentation and social skills. Some of the students felt like they had not learnt any generic skills when asked directly but as the interview progressed, some generic skills appeared. In the second face of the research, students' descriptions of approaches to learning were studied. Three top categories were created based on previous theory: deep approach, surface approach and organized studying. Especially deep approach and organized studying were visible in the interviews and descriptions of surface approach appeared in a few interviews. When examining the similarities between generic skills and approaches to learning especially deep approach and organized studying included similarities. Surface approach had little similarities with generic skills. It can be said based on this research that for example organization skill is nearly identical with organized studying, when examining students' descriptions on both dimensions. Additionally, the descriptions of thinking skills and the descriptions of deep approach included many similarities. Social skills and argumentation from the generic skills did not contain similarities with approaches to learning in this study. It can be said on the basis of the analyses that generic skills and approaches to learning have some similarities but this topic needs to be further researched qualitatively underlining individual profiles.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin yliopistosta maisteriksi valmistuneiden geneerisiä taitojen ja oppimisen lähestymistapojen kuvauksia sekä kuvauksien yhtäläisyyksiä. Tarkoituksena oli haastatteluiden pohjalta muodostaa kuva valmistuneiden geneerisistä taidoista sekä oppimisen lähestymistavoista ja vertailla ulottuvuuksien sisältöä keskenään mahdollisten yhtäläisyyksien löytämiseksi. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1. Millaisia geneerisiä taitoja opiskelijat kokevat oppineensa korkeakouluopintojen aikana? 2. Millaisia oppimisen lähestymistapoja voidaan havaita opiskelijoiden opiskeluprosessien kuvauksista? 3. Miltä osin geneeristen taitojen kuvauksissa ja oppimisen lähestymistaitojen kuvauksissa voidaan havaita yhtäläisyyksiä? Geneeristen taitojen ja oppimisen lähestymistapojen yhtäläisyyksiä on tutkittu aiemmin ainoastaan kvantitatiivisissa tutkimuksissa, joten kvalitatiiviselle analyysille oli selkeä tarve. Menetelmät. Tutkimusaineisto on osa Tarja Tuonosen (HY) väitöskirjatutkimusta, ja se on kerätty keväällä 2013. Aineistona on 10 maisteriksi valmistuneen haastattelua. Kaikki haastateltavat kävivät töissä opintojen ohella ja suurin osa opiskeli generalistisilla aloilla. Kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysi on toteutettu teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Yläkategoriat luotiin aiemman teorian pohjalta, sillä täysi irrottautuminen aiemmasta tiedosta olisi ollut haastava toteuttaa. Kolmas tutkimuskysymys toteutettiin puhtaasti kahden aiemman tutkimuskysymyksen tulosten pohjalta ja näin alkuperäiseen aineistoon ei enää palattu. Tulokset ja johtopäätökset. Geneeristen taitojen kuvauksien perusteella eroteltiin kuusi eri yläkategoriaa, joista osa jakaantui vielä alakategorioihin. Taitoja ovat tiedonprosessointitaidot, reflektointi, organisointikyky, ajattelutaidot, argumentointi sekä sosiaaliset taidot. Osa opiskelijoista koki, etteivät he olleet oppineet ollenkaan geneerisiä taitoja asiasta suoraan kysyttäessä, mutta haastattelun edetessä taitoja kuitenkin ilmeni. Oppimisen lähestymistavoissa opiskelijoiden kuvauksista etsittiin piirteitä syvä- ja pintasuuntautuneesta sekä suunnitelmallisesta lähestymistavasta. Erityisesti syväsuuntautunut sekä suunnitelmallinen lähestymistapa olivat vahvasti edustettuina opiskelijoiden kuvauksissa, ja näkyivät lähes jokaisessa haastattelussa. Pintasuuntautuneen lähestymistavan kuvauksia esiintyi muutamassa haastattelussa. Jokaiselle lähestymistavalle tyypilliset piirteet jaoteltiin alakategorioihin. Geneeristen taitojen ja oppimisen lähestymistapojen yhtäläisyyksiä tarkasteltaessa, varsinkin syväsuuntautuneen ja suunnitelmallisen lähestymistavan kuvauksissa yhtäläisyyksiä geneeristen taitojen kuvauksiin esiintyi. Pintasuuntautuneella lähestymistavan kuvauksillakin oli joitain samankaltaisuuksia, mutta pienemmässä määrin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että esimerkiksi geneerisistä taidoista organisointikyky on lähes identtinen suunnitelmallisen lähestymistavan kanssa, kun tarkastellaan opiskelijoiden kuvauksia kummastakin ulottuvuudesta. Lisäksi ajattelutaitojen kuvaukset ja syväsuuntautuneen lähestymistavan kuvaukset sisältävät runsaasti yhtäläisyyksiä. Geneerisistä taidoista sosiaaliset taidot sekä argumentointi olivat aineiston perusteella sellaisia, joiden piirteitä ei löytynyt lähestymistavoista. Analyysin perusteella voidaan sanoa, että geneeriset taidot ja oppimisen lähestymistavat sisältävät yhtäläisiä piirteitä, mutta aihe vaatii lisää erityisesti kvalitatiivista tutkimusta, jossa kohteena on yksilölliset profiilit.
Subject: geneeriset taidot
oppimisen lähestymistavat
yliopisto-opiskelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record