Venäjän kapasiteetin toimitussopimuksiin perustuvan uusiutuvan energiatuotannon tukijärjestelmän soveltuvuus Suomen oikeusjärjestelmään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611103022
Title: Venäjän kapasiteetin toimitussopimuksiin perustuvan uusiutuvan energiatuotannon tukijärjestelmän soveltuvuus Suomen oikeusjärjestelmään
Author: Turunen, Mark
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611103022
http://hdl.handle.net/10138/169812
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Suomen ja Venäjän käyttämiä uusiutuvan energiatuotannon toiminnan tukemiseen pyrkivistä ohjauskeinoista toimintatukimaksuihin perustuvia tukijärjestelmiä ja niitä koskevaa norminohjausta. Tutkielmassa uusiutuvalla energiatuotannolla tarkoitetaan ainoastaan uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä tuotantolaitoksia ja tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan uusiutuvan energiatuotannon tukemiseksi tarkoitettuja tukijärjestelmiä, jotka perustuvat jossakin muodossa tuottajalle maksettaviin maksuihin. Tutkielmassa suoritetta-van tarkastelun tarkoituksena on ensinnäkin edistää kahden toisistaan huomattavasti eroavan tukijärjestelmän keskinäistä vertailua koskevaa tutkimusta ja toisekseen esittää uusia näkökulmia Suomen käytettävissä olevaan energiapoliittisten strategioiden toteuttamiseen käytettävään ohjauskeinovalikoimaan. Tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi on valittu Suomen tukijärjestelmän rinnalle Venäjällä voimassa oleva järjes-telmä, sillä järjestelmät eroavat toimintamekaniikaltaan huomattavasti. Lisäksi Venäjän tukijärjestelmiä koskeva tutkimus on vähäistä ja tutkimustarve on ilmeinen. Tutkielmassa Venäjällä tunnistettiin olevan käytössä erilaisia tukijärjestelmiä, joista tutkielman rajatun laajuuden vuoksi kohdennettiin huomio ainoastaan kapasiteetin toimi-tussopimuksiin perustuvaan järjestelmään. Tutkielman pääasiallinen tutkimuskysymys perustuu Venäjän kapasiteetin toimitussopimuksiin perustuvan uusiu-tuvan energian tukijärjestelmän Suomen oikeusjärjestelmään soveltuvuuden tarkastelulle. Tutkimuskysymykseen vastaaminen kuitenkin edellyttää moniin esikysymyksiin vastaamista. Tukijärjestelmien toimintamekanismien ja ominaispiirteiden arviointi tehdään järjestelmiä koskevan lainsäädännön tarkastelulla. Tutkielmassa huomioi-daan erityisesti EU-sääntelyn merkitys tukijärjestelmien implementoinnissa ja arvioidaan Venäjän tukijärjestel-män hyväksyttävyyttä niiden perusteella. Tukijärjestelmiä koskevan normiohjauksen tarkastelussa on hyödyn-netty Suomen, Venäjän sekä EU:n julkaisemia energiapoliittisia strategioita. Lisäksi on hyödynnetty Suomen ja Venäjän kansallista lainsäädäntöä sekä sen laatimista ja soveltamista koskevia mietintöjä ja lausuntoja. EU-sääntely on huomioitu siltä osin kun se vaikuttaa Suomessa sovellettavan tukijärjestelmän suunnitteluun. Tarkas-teltava EU-sääntely koostuu direktiiveistä ja asetuksista, sekä erilaisista tiedonannoista, työryhmämietinnöistä sekä markkinakatsauksista. Tutkimuksen pääasiallinen metodi on oikeusvertailu, jolla pyritään tarkastelemaan ja vertailemaan kahden eri valtion normeja ja oikeudellisia ilmiöitä. Tutkielmassa käytettyä metodia voi kuvata oikeusvertailuna ohjauskei-notutkimuksen näkökulmasta. Lainsäädännöllä toteutettua normiohjausta tunnistetaan lainopin keinoin, kuitenkin hyödyntäen oikeusvertailun keinoja Suomen ja Venäjän oikeusjärjestelmien eroavaisuuden vuoksi. Tutkimuksen metodissa on lisäksi sääntelyteoreettisia piirteitä, sillä pyrkimyksenä on luoda uutta näkökulmaa Suomessa käy-tettäviin ohjauskeinoihin. Tutkimuksessa pyritään irrottamaan Venäjällä käytössä oleva uusiutuvan energiatuo-tannon tukijärjestelmä Venäjän oikeusjärjestelmästä irralliseksi ja tarkastella sen siirrettävyyttä, mikä kuvastaa tutkimuksen oikeusvertailevan metodin praktista tarkoitusta.
Discipline: Ympäristöoikeus
Environmental law
Miljörätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record