Poliittisen julkisuuden representaatiot eduskuntavaaleissa 2015 : vaaliesitteiden visuaalinen kehysanalyysi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273670
Title: Poliittisen julkisuuden representaatiot eduskuntavaaleissa 2015 : vaaliesitteiden visuaalinen kehysanalyysi
Author: Nylund, Susanne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273670
http://hdl.handle.net/10138/169851
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan vaalijulkisuutta. Politiikka on monen muutoksen ristipaineessa; politiikan ammattimaistuminen, henkilöityminen, median murros, julkisuuden vaatimukset ja heikentynyt luottamus politiikkaan asettavat paineita poliitikolle, joka kampanjoi itseään eduskuntaan. Eduskuntavaalien alla käydään kiivas taisto pääsystä vallan ytimeen huomiota hakemalla mitä erilaisimmin tyylein. Vallan sanotaan mataloituneen yhteiskunnassa, mutta onko näin myös politiikassa? Millaisilla representaatioilla vaalijulkisuudessa kamppaillaan vallasta mediayhteiskunnassa, jossa politiikan tekeminen on muuttunut ammattimaiseksi? Tutkimusaineisto koostuu keväällä 2015 valittujen kansanedustajien vaaliesitteistä, joita kerättiin 123 kappaletta. Rajauksella tavoitetaan 'onnistuneet' vaalijulkisuuden visuaaliset representaatiot. Eeva Luhtakallion kehittämä visuaalinen kehysanalyysi mahdollistaa moniulotteisen, mutta systemaattisen menetelmän kuvantutkimukseen. Sosiologista, laadullista tutkimusotetta syventää aineiston kvantitatiivisten piirteiden tarkastelu. Visuaalinen kehysanalyysi perustuu määräävien ja virittävien kehysten aineistolähtöiseen paikantamiseen ja näiden kehysten keskinäisen dynamiikan analyysiin. Aineistosta piirtyy neljä määräävää kehystä: asiantuntijan, päällikön, hoivaajan ja innostajan kehykset. Näitä 'poliitikkopersoonia' tarkastelemalla syvennetään ymmärrystä vallan visuaalisista representaatioista ja tyyleistä. Virittävät kehykset auttavat ymmärtämään määrääviä kehyksiä sukupuolen ja ideologian näkökulmista. Asiantuntijan kehyksen hillitty tyyli ja turvallisuus edustavat aineistossa 'yleistä' tyyliä. Hoivaajan ja päällikön kehyksissä näkyy vallan performatiivinen ja affektiivinen ulottuvuus erityisesti sukupuolen esittämisen näkökulmasta. Innostajan kehyksen eteenpäin pyrkivä muutosvoima asettuu jännitteiseen asemaan muita kehyksiä kohtaan – se onkin poliittisen matalan vallan tyyppiesimerkki. Johtopäätöksinä esitetään, että ammattimaistuneet poliittisen vaalijulkisuuden esitykset ovat pääasiassa turvallisia ja hillittyjä. Toisaalta merkittävän osuuden vaalijulkisuuden representaatioista muodostavat konservatiiviset performanssit, jossa sukupuolen representaatiot saavat voimakkaita tulkintoja maskuliinisten symbolien tai äidillisten, feminiinisten ja pehmeiden esitysten myötä. Vaikka neutraalimpia, tasa-arvon ideologiaan suhteutuvia esityksiä löytyy, traditionaalisia sukupuolirooleja ei kuitenkaan rikota vaaliesitteiden representaatioissa. Visuaaliset representaatiot nivovat yhteen vallan, performatiivisuuden sekä affektiivisuuden näkökulmia poliittisessa vaikuttamisen tilassa. Ne luovat ymmärrystä poliittisista vallan tyyleistä sekä näiden tyylien sukupuolittuneista ja ideologisista virityksistä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record