”Kyl maar siin sit kesä aikaan rupee liikkumaan, ku siin on noit polkuikin tehty…” : Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211711
Title: ”Kyl maar siin sit kesä aikaan rupee liikkumaan, ku siin on noit polkuikin tehty…” : Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä
Author: Malin, Minna-Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211711
http://hdl.handle.net/10138/17124
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi (trädgårdsvetenskap)
Plant Production Biology (Horticulture)
Kasvintuotannon biologia (puutarhatiede)
Abstract: Suomen suuri tulevaisuuden haaste tulee olemaan väestön ikääntyminen, joka tuo mukanaan erilaisten sairauksien lisääntymisen ja toimintakyvyn alenemisen ja sen seurauksena tarvittavan avun määrän kasvamisen. Tutkimusten mukaan ikäihmiset pitävät hyvinvointinsa kannalta tärkeimpinä asioina etenkin fyysistä toimintakykyä sekä mahdollisuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden kanssa. Iän myötä aktiivisuus usein vähenee ja sen seurauksena muutkin elämän laatuun vaikuttavat tekijät kärsivät. Ikääntyneilläkin on oikeus ihmisarvoiseen elämään, johon voidaan oleellisesti vaikuttaa tukemalla heidän itsenäisyyttään ja arkipäivästä selviytymistään. Tämä vaatii tietyn tasoista terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, johon voidaan vaikuttaa erilaisten aktiviteettien ja toimintojen avulla. Kaikella toiminnalla on aina ympäristönsä, joten se on merkittävä tekijä ihmisen viihtymisen kannalta ja etenkin viherympäristöillä katsotaan olevan monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Fyysisten ja toiminnallisten vaikutusten lisäksi, sillä on erityisiä vaikutuksia muun muassa henkisen hyvinvoinnin kannalta. Etenkin laitosympäristöissä luonnon läheisyydellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia potilaiden mielialaan ja hyvinvoinninkokemukseen mahdollistamalla muun muassa ulkoilun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kartoittaa niitä viherympäristön tekijöitä, jotka motivoivat laitoksissa asuvia ikäihmisiä aktivoitumaan ulos ja selvittää ulkoilun mukanaan tuomia hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mahdollisia ulkoilutottumusten muutoksia. Tutkimus suoritettiin kesän 2009 aikana, jolloin havainnoitiin pihan käyttöä sekä haastateltiin asukkaita, hoitajia ja omaisia. Tutkimuksessa haastateltiin tutkimusjakson aikana kahdesti yhdeksää talon asukasta heidän ulkoilutottumuksistaan ja kokemuksistaan, ensimmäisen kerran keväällä ennen pihan käyttö aikaa ja toisen kerran syksyllä, ”sadonkorjuun jälkeen”. Omaisia ja hoitajia haastateltiin kerran jakson loppuvaiheessa haastattelulomakkeen avulla. Haastattelujen avulla kartoitettiin pihan tekijöitä, jotka saivat asukkaat lähtemään ulos ja miten he kokivat niiden vaikuttavan hyvinvointiin. Saadusta aineistosta haettiin alaluokkia, joita yhdistelemällä saatiin lopulliset pääluokat, pääsyyt, miksi ulos mennään. Aineistosta nousi esille kolme pääluokkaa, jotka voitiin katsoa ikäihmisillä ulos aktivoiviksi tekijöiksi. Tällaisia olivat turvallisuus, toiminnallisuus ja kokemuksellisuus. Nämä olivat osittain päällekkäisiä ja vaikuttivat kaikki toisiinsa. Hyvinvointikokemukset pidettiin yhtenä omana pääluokkanaan, joihin turvallisuudella, toiminnallisuudella ja kokemuksellisuudella oli merkittäviä vaikutuksia. Keskeisimpiä tekijöitä, jotka aineistosta nousivat syyksi lähteä ulos, olivat tunne itsenäisyydestä, muut ihmiset sekä hyvä mieli. Tutkimuksesta esille nousseiden asioiden perusteella voisi yleisesti todeta, että vihreällä ympäristöllä ja mahdollisuudella ulospääsylle vanhustenkotiyhteisössä on merkittäviä hyvinvoinnin ja sen kokemisen kannalta pääsääntöisesti myönteisiä vaikutuksia. Suurin osa asukkaista piti ulos pääsyn mahdollisuutta elinehtona hyvälle elämänlaadulle.One of the biggest challenges in Finland in the future will be the growing number of elderly people. It means that more and more people will be dependent on care and medication. According to research elderly people consider physical working order and an option for social interaction with other people to be the most important things for their well-being. As one ages the activity of living decreases. As a result other matters relating to the quality of life suffer as well. Older people are entitled to life worthy of a human being. To underpin this objective we have to maintain their independence and activity. This requires a certain level of health, well-being and working order which can all be influenced by other people. All activities are surrounded by some sort of an environment, so it is an important part of well-being. Green environment in particular is believed to have a positive effect to the well being and health. This is emphasized in hospitals and institutions. The first aim of this study was to map out the factors in green environment that motivate and encourage to use more time outdoors. The second aim was to study the impacts of the increased activity for the elderly people in the assisted living building Palta in Paimio, Finland. The research was carried out during summer 2009. Method was to observe the use of green environment and to interview nine habitants and their relatives and the staff of Paltanpuisto. The habitants were interviewed twice, spring and autumn. Other participants were interviewed once late summer. The object was to find out what were the reasons that got the habitants to go out and how did they feel it had affected their well-being The results were organized into three categories that were considered to activate habitants to go out: Safety, operationality and experientiality. The categories are interactive and in part overlapping. Experiences of well-being were considered as one category, which once again interacts with the three mentioned above. Main reasons to go out were the feeling of independence, other people and the affect going out has on general mood. In general this study confirms that green environment has a positive affect for the habitants of assisted living buildings. Most habitants saw the opportunity to go out as a vitally important factor behind good quality of life.
Subject: green environment
well-being
activity
elderly person
viherympäristö
hyvinvointi
aktiivisuus
ikäihmiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MInna_Malin_Gradu.pdf 1.016Mb PDF View/Open
Liitteet.pdf 1.044Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record