Meta-analyysi : Hevosen dieetin tärkkelyspitoisuuden, tärkkelyksen syönnin ja dieetin NDF-pitoisuuden vaikutus paksusuolen fermentaatioon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612143273
Title: Meta-analyysi : Hevosen dieetin tärkkelyspitoisuuden, tärkkelyksen syönnin ja dieetin NDF-pitoisuuden vaikutus paksusuolen fermentaatioon
Author: Jokela, Eira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612143273
http://hdl.handle.net/10138/172489
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap
Animal Science
Kotieläintiede
Abstract: Hevoset kärsivät yhä enemmän lihavuudesta ja metabolisista sairauksista. Tämä on yhdistetty yleistyneeseen ja lisääntyneeseen väkirehuruokintaan. Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda meta-analyysi tutkimuksista, joissa on tarkasteltu hevosen dieetin tärkkelyspitoisuuden (g/kg ka), tärkkelyksen syönnin (kg/pv) sekä dieetin NDF-pitoisuuden (g/kg ka) vaikutusta hevosen paksu-suolen fermentaatioon. Meta-analyysiin hyväksyttiin tutkimuksia, joissa oli käytetty joko fiste-löityjä tai lopetettuja hevosia. Tutkimuksissa tuli olla selkeästi ilmaistu dieetti, mitattuja paksu-suolen fermentaatioparametrejä ja mitattu syöntiä. Meta-analyysissä käytettiin yhteensä yhdek-sän eri tutkimuksen tuloksia. Tulosten tilastollisessa analyysissa käytettiin SAS-ohjelmiston ver-siota 9.3 ja Proc Mixed -proseduuria. Dieetin tärkkelys- ja NDF-pitoisuuksien sekä tärkkelyksen syönnin ja paksusuolen fermentaatiota kuvaavien parametrien yhteyttä tarkasteltiin käyttäen regressioanalyysiä ja lineaarista sekamallia. Dieetin tärkkelyspitoisuuden (g/kg ka) ja tärkkelyk-sen syönnin (kg/pv) lisääminen laski paksusuolen pH:ta (P=0,03) (P=0,04) ja vähensi etikkaha-pon osuutta (P=0,01) (P<0,01). Tärkkelyspitoisuuden kasvu lisäsi propionihapon osuutta (P=0,02) (P=0,07) ja pienensi dieetin tärkkelyspitoisuudella (C2+C4)/C3 -suhdetta (P=0,02). Tärkkelyksen syönnin lisäys yhdellä kilolla laski paksusuolen pH:ta 0,12 yksikköä ja etikkahapon osuutta 3,69 mmol/mol. Dieetin NDF-pitoisuuden (g/kg ka) lisääminen nosti paksusuolen pH:ta (P=0,01) sekä lisäsi etikkahapon (P=0,03) ja vähensi voihapon (P=0,02) osuutta. Vaikka aineisto oli pieni ja tutkimusten taustat olivat erilaiset, tässä meta-analyysissä löydettiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä hevosen paksusuolen fermentaatioparametrien ja dieetin koostumuksen välillä. Tärkkelys- ja NDF-pitoisuuksien muutos vaikuttaa lineaarisesti paksusuolen fermentaati-oon. Suunniteltaessa hevosen päivittäistä ruokintaa, tulee väkirehun ja karkearehun suhteeseen kiinnittää huomiota.Increasing proportion of horses is suffering from obesity and metabolic diseases. This has been associated with concentrate feeding. The aim of this thesis was to conduct a meta-analysis based on studies that examined the effect of dietary starch and NDF concentrations (g/kg DM), and starch intake (kg/day) on hindgut fermentation. Only studies that used fistulated horses or eu-thanized horses where included in the data. The inclusion criteria were that studies had to report results for diet composition, measured fermentation parameters and feed intake. Results from nine studies were used in this meta-analysis. Statistical analysis was conducted using SAS 9.3 program and Prox Mixed procedure. A linear mixed model and regression analysis was used to determine possible relationship between dietary starch concentration and NDF concentrations, starch intake and hindgut fermentation parameters. Dietary starch concentration (g/kg DM) and daily intake of starch (kg/day) increased pH (P=0,03) (P=0,04) and decreased acetate (P=0,01) (P<0,001). Increased dietary starch concentration also increased propionate (P=0,02) and low-ered the (C2+C4)/C3 ratio (P=0,02). Increase of one kilogram of starch intake lowered the hindgut pH by 0,12 units. Increase in dietary NDF concentration (g/kg DM) increased the hind-gut pH (P=0,01) and acetate (P=0,03) proportion and decreased butyrate (P=0,02) proportion. Increase in dietary NDF concentration (g/kg DM) increased pH and molar proportion of acetate in hindgut, and decreased the molar proportion of butyrate. Although data for the meta-analysis was limited and the backgrounds differ, for example diets and horse breeds, this analysis gave statistically significant results concerning hindgut fermentation parameters and diet composition. Changes in starch and NDF concentrations affect linearly to hindgut fermentation. The results of this meta-analysis emphasize that special attention should be paid to roughage-concentrate ratio when planning horses daily feeding.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record