Seleznjovon kylän vedenhankinnan kehittäminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/17302
Title: Seleznjovon kylän vedenhankinnan kehittäminen
Author: Kuhmonen, Anna
Abstract: Turvallisen juomaveden saanti on ihmisoikeus. Kuitenkin on arvioitu, että 1,1 miljardia ihmistä kärsii sen puutteesta. Venäjällä on 20 % maailman pinta- ja pohjavesivaroista, mutta silti puolet Venäjän talousvesistä ei täytä turvalliselle talousvedelle asetettuja mikrobiologisia laatuvaatimuksia. Venäläinen Seleznjovon kunta on kärsinyt jo vuosia huonosta juomaveden laadusta, ja vesi on asetettu käyttökieltoon vuonna 2004. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Seleznjovon kylän vedenhankinnan kehittämistä. Tavoitteena on kartoittaa vedenhankinnan järjestämisen nykytila ja ongelmat, tutkia kylässä vedenhankintaan käytettävän talousveden ja vaihtoehtoisen raakaveden (pohjavesi) laatua, kartoittaa pohjavesiesiintymän keskeisimmät pilaantumisriskit sekä pohtia edellisten perusteella, miten nämä vaikuttavat Seleznjovon vedenhankinnan järjestämiseen tulevaisuudessa. Veden laatua tutkittiin ottamalla näytteitä kallioporakaivon vedestä sekä talousveden raakavedestä, lähtevästä vedestä ja kuluttajapisteistä sekä analysoimalla niiden fysikaalis-kemiallista ja mikrobiologista laatua. Veden esteettisyyttä ja vedenhankinnan nykytilaa selvitettiin kyselyn avulla. Pohjaveden riskejä kartoitettiin haastattelemalla Seleznjovon viranomaisia sekä liikkumalla maastossa. Aineistona on käytetty myös Viipurin alueen terveysviranomaisen vedenlaatuseurannan tietoja. Talousveden nykyinen tila on jokaisella tasolla huono. Suurin ongelma on kelvoton raakavedenlähde, joka on syytä vaihtaa. Raakavedenlähteenä on mahdollista käyttää tutkittua pohjavettä, mikäli se käsitellään sillä laajuudella, että vesi täyttää turvallisen veden vaatimukset. Vesi on desinfioitava ja alkaloitava sekä siitä on poistettava rautaa ja mangaania, mahdollisesti myös fluoridia ja ammoniumia. Lisäksi lähtevässä vedessä on oltava pieni jäännösklooripitoisuus. Pohjaveden laadussa havaittiin viitteitä likaantumisesta mm. kohonneina ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuuksina sekä huonona mikrobiologisena laatuna, joten lainsäädännön mukaiset suojavyöhykkeet tulee perustaa vedenottamon ympärille välittömästi. Veden laatua on seurattava säännöllisesti ja vedenottamon turvallisuudesta on huolehdittava mm. pitämällä kaivo ja vedenottamo lukittuina. Lisäksi kaivon rakenteiden kestävyydestä on huolehdittava. Jatkossa on seurattava, että valittu veden käsittely on riittävä ja ettei veden laatu heikkene verkostossa matkalla kuluttajalle. Tässä tutkimuksessa saatujen kokemusten perusteella on mahdollista kehittää myös muiden vastaavien kylien vedenhankintaa.Safe drinking water is a human right. However it is estimated that 1,1 billion people do not have access to this resource. 20 per cent of the world’s ground and surface water is in Russia, yet at the same time half of the drinking water in Russia doesn’t meet the microbiological requirements that have been set for safe drinking water. The Russian village of Seleznjovo has suffered many years from a poor quality of drinking water, and further, it’s water has been banned for drinking since 2004. This Master’s thesis examines the development of the water supply in the village of Seleznjovo. The aims of this work are: to study the present water supply and problems with it, to study the quality of drinking water and groundwater, to study risk factors in the groundwater area, and, based on this study, to discuss how these risks will affect future water supply development. Water quality was studied by taking water samples from a drilled well, from raw water (surface water), from treated drinking water, and water from consumers’ taps, then analysing the physical, chemical and microbiological quality of the samples. The aesthetics of ground water and drinking water and the state of water supply were studied using a questionnaire. The risk factors in the groundwater area were studied by interviewing the municipal authorities and by working in the field. Additionally, some water quality data from the regional health authority was used in the study. The state of the present water supply is unsatisfactory at every level. The biggest problem is the unsuitable raw water source, which should be replaced. However, it is possible to use groundwater as a raw water source if the water is treated so that it’s condition fulfils the requirements set for drinking water as safe. In this case the water has to be disinfected, pH-adjusted, and treated to reduce the concentration of iron and manganese, and possibly also of fluoride and ammonium. In addition, there has to be low concentration of chlorine after treatment. Contamination of ground water due to rising concentrations of ammonium and chloride has been detected, as has poor microbial quality of the water, and therefore the legally required exclusion area around the drilled well needs to be established immediately. The water quality must be monitored regularly, and the security of the waterworks must be assured, for example by locking the well and waterworks. In addition, the structural stability and durability of the structure of the well needs to be looked after. Additionally, the adequacy of water treatment has to be monitored, to make sure that the water quality remains high in consumers’ taps. The experiences gained from this study can also be used when developing the water supply in other similar villages.
Description: Pro gradu -työ : Kuopion yliopisto, luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta, ympäristötieteen laitos, 2007.
URI: http://hdl.handle.net/10138/17302
Date: 2010-07-08
Subject (ysa): talousvesi
juomavesi
pohjavesi
vedenhankinta
vedenlaatu
vesien saastuminen
Venäjä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuhmonen_gradu_2007_.pdf 1.492Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record