Psykopatiapiirteiden ja älykkyyden yhteys nuorisorikollisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133228
Title: Psykopatiapiirteiden ja älykkyyden yhteys nuorisorikollisuuteen
Author: Valkonen, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133228
http://hdl.handle.net/10138/173517
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. A relatively small group of people are responsible for disproportionate amount of offenses which cause significant monetary and societal costs. It has been important to recognize different risk and protective factors for chronic offending in youth to develop effective treatment and preventive strategies. One subgroup of offenders who commit many offenses are individuals with high psychopathic traits. However, not all psychopathic individuals commit crimes and some seem well adjusted to society. High intelligence is considered as a protective factor from chronic offending. This study examines the relationship of psychopathic traits and intelligence on juvenile delinquency with seven-year long follow up design. Methods. The data of the study was employed from the Pathways to Desistance longitudinal study which material was collected in between 2000 - 2010. The sample included all male juvenile offenders (n=1170) from the cities of Phoenix and Philadelphia in the United States of America. The participants were 14 - 19 of age at the beginning of the study and 21 - 26 at the end. Psychopathic traits were assessed with PCL:YV and intelligence with WASI. The relationship of psychopathic traits and intelligence on delinquency was examined with binary logistic regression analysis. As well as the moderating effect of intelligence on the relationship between psychopathic traits and delinquency. Delinquency was assessed separately for violent and income related crimes based on the self-report of the participants with SRO method. Results and conclusions. High psychopathic traits were related to a higher risk for both violent and income offending in every measurement year of the seven year follow up. In addition, high psychopathic traits were related to a higher risk for faster rate of recidivism and to the continuity of criminal activity. Intelligence did not have either increasing or decreasing effect on delinquency and it did not have any moderating effect on the relationship between psychopathic traits and delinquency. However, further studies are needed to examine more closely the observed relationships, possible mediating factors and other risk and protective factors for crime. The results indicate that the risk and protective factors for delinquency in youth with high psychopathic traits needs to be intervened as early as possible to achieve effective treatment and preventive results.Tavoitteet. Hyvin pieni osa ihmisistä on vastuussa suhteettoman suuresta määrästä rikoksia, jotka aiheuttavat merkittäviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Krooniselle rikollisuudelle altistavien ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen nuoruudessa on koettu tärkeäksi tehokkaiden hoito- ja ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiselle. Yhtenä moniin rikoksiin syyllistyvänä ihmisryhmänä pidetään henkilöitä, joilla on voimakkaat psykopatian piirteet. Kaikki psykopaattisiksi luokiteltavat henkilöt eivät kuitenkaan koskaan syyllisty rikoksiin ja ainakin osa vaikuttaa yhteiskuntaan hyvin sopeutuneilta. Yhtenä rikollisuudelta suojaavana tekijänä pidetään yksilöiden korkeaa älykkyyttä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, seitsemän vuotta kestävän pitkittäistutkimusasetelman avulla kuinka psykopatiapiirteet ja älykkyys ovat yhteydessä nuorisorikollisuuteen. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto perustui vuosina 2000 - 2010 kerättyyn Pathways to Desistance -pitkittäistutkimuksen aineistoon. Tutkimuksen otos koostui yhdysvaltalaisista, Phoenixin ja Philadelphian kaupungeissa asuvista miespuolisista nuorisorikollisista (n=1170). Tutkittavat olivat tutkimuksen alussa 14 - 19 vuotiaita ja lopussa 21 - 26 vuotiaita. Psykopaattisia piirteitä arvioitiin PCL:YV -menetelmällä ja älykkyyttä WASI -älykkyystestillä. Nuorten psykopaattisten piirteiden ja älykkyyden yhteyttä rikollisuuteen tutkittiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin älykkyyden moderoivaa vaikutusta psykopatiapiirteiden ja rikollisuuden väliseen yhteyteen. Rikollisuutta arvioitiin erikseen väkivaltaan ja rahaan liittyen, nuorten itseraportointiin perustuvalla SRO -menetelmällä. Tulokset ja johtopäätökset. Nuorten korkeammat psykopatiapiirteet olivat yhteydessä suurempaan riskiin syyllistyä rikollisuuteen seitsemän vuoden seurannan jokaisessa mittausvuodessa, molemmille rikostyypeille. Lisäksi korkeat psykopatiapiirteet olivat yhteydessä korkeampaan riskiin syyllistyä uusintarikollisuuteen nopeammin sekä rikollisen toiminnan jatkuvuuteen. Älykkyydellä ei ollut rikollisuuden riskiä kasvattavaa tai vähentävää vaikutusta. Älykkyydellä ei myöskään ollut psykopatiapiirteiden ja rikollisuuden välisen yhteyden moderoivaa vaikutusta. Havaittujen yhteyksien, mahdollisten medioivien tekijöiden sekä muiden rikollisuudelta suojaavien ja altistavien tekijöiden tarkempi tarkasteleminen vaatii kuitenkin jatkotutkimuksia. Tulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että korkeapsykopatiapiirteisten nuorten rikollisuudelle altistaviin ja suojaaviin tekijöihin sekä yksilöllisiin erityispiirteisiin tulisi puuttua mahdollisimman aikaisin tehokkaiden ennaltaehkäisy- ja hoitotulosten saavuttamiseksi.
Subject: psychopathy
intelligence
crime
juvenile delinquency
psykopatia
älykkyys
rikollisuus
nuorisorikollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Teemu_Valkonen_pg_2016.pdf 281.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record