Mediakasvatus luokkahuoneessa : opettajien kokemuksia mediakasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133236
Title: Mediakasvatus luokkahuoneessa : opettajien kokemuksia mediakasvatuksesta
Author: Paajanen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133236
http://hdl.handle.net/10138/173525
Thesis level: master's thesis
Abstract: The societal impact of media has grown during the past decade, mostly as a result of the ongoing digitalisation. We live in a culture where a significant part of our daily experiences are delivered by some form of media. The influential role of media is obvious, and the contents are produced by an unprecedented range of authors, from the children and youth to marketing professionals. For this reason, having good media skills is more important than ever. These skills include the understanding, production and interpretation of media. In the present work, we studied the teaching of media skills at elementary school level from the viewpoint of class room teachers. Our goal was to find out how media education is realised in practice. We approached media education from the perspective of its technical, content-related and cultural aspects. We studied how the teachers understand media education, and how they see themselves as media educators. The study was realised as a qualitative case study. The research material was gathered by interviewing six elementary school teachers during the spring of 2016. The material was interpreted by means of content analysis. The research material is divided into three main themes, which in turn consist of seven sub-themes. The interviewees were very different with respect to their understanding of media education. Nevertheless, they all considered it to be of importance. The practical media education, as realised in the class room, had a clear emphasis on the content-related aspects, as well as on the development of critical media literacy. The same emphasis could be seen in the teachers' own definitions of media education. The interviewees felt uncertain of using media as a tool in their own teaching. They believed that a practical media education guide would be beneficial when planning their lessons. They felt that focusing on media education was challenging amidst their other teaching duties. Majority of the teachers told that media education was only realised integrated into others substances. Our results imply that, in the Finnish elementary school, media education is not realised to its full need and potential.Median merkitys yhteiskunnassamme on kasvanut kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneen digitalisaation seurauksena. Elämme mediakulttuurissa, jossa valtaosa päivittäisistä kokemuksistamme välittyy meille median kautta. Median vaikutusvalta on ilmeinen, ja sisällöntuottajana voi olla kuka tahansa viattomasta lapsesta omia etuja tavoittelevaan markkinoijaan. Hyvien mediataitojen merkitys on siksi suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Näitä taitoja ovat median ymmärtäminen, tuottaminen ja tulkitseminen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mediataitojen opetusta alakoulussa luokanopettajan näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten mediakasvatusta toteutetaan alakoulussa. Mediakasvatuksen toteutumista tarkastellaan sen kolmen osa-alueen kautta. Lisäksi tarkastellaan opettajien käsityksiä mediakasvatuksesta, sekä sitä, miten opettajat kokevat itsensä mediakasvattajina. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla kuudelta alakoulun opettajalta keväällä 2016. Aineistonlukutapana on käytetty sisällönanalyysiä. Aineisto koostuu kolmesta pääteemasta, jotka on jaettu seitsemään alateemaan. Haastatellut opettajat olivat keskenään hyvin eritasoisia mediakasvattajia, mutta kaikki pitivät mediakasvatusta tärkeänä. Jokaisella oli käsitys siitä, mitä mediakasvatuksella tarkoitetaan. Luokkahuoneessa toteutettu mediakasvatus painottui sisällöntason tarkasteluun ja kriittisen lukutaidon kehittämiseen. Sama painotus näkyi opettajien henkilökohtaisissa mediakasvatuksen määritelmissä. Opettajat kokivat olevansa epävarmoja mediankäyttäjiä. He uskoivat, että selkeästä ja yksinkertaisesta, mediakasvatusta tukevasta, oppaasta olisi hyötyä opetuksen suunnittelussa. Mediakasvatuksen tietoinen opetus koettiin haastavaksi muun koulutyön ohella. Useimmat opettajat kertoivat mediakasvatuksen toteutuvan ainoastaan muiden oppiaineiden rinnalla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että mediakasvatus ei toteudu luokkahuoneessa kokonaisvaltaisesti.
Subject: media
mediakasvatus
mediataju
medialukutaito
mediakulttuuri
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record