"Yksilö yksilönä" : Opettajaopiskelijoiden käsityksiä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133217
Title: "Yksilö yksilönä" : Opettajaopiskelijoiden käsityksiä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta
Author: Korhonen, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133217
http://hdl.handle.net/10138/173528
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study is to describe, what kind of understanding students have about gender and its diversity. I am interested in how student teachers talk about gender. In addition, I examine what student teachers think about how well student education has prepared them for facing gender diversity in school. Previous studies have shown that heteronormativity and gendered practices are common in school. This leads to discrimination of gender minorities. According to the research, the situation for gender minorities would improve if teachers had more information about gender diversity. However, teacher education hardly includes any gender issues in their curriculums. Methods. This study is a qualitative study with a dialogical approach. The data was collected mainly using focus groups. There were two groups and in total four student teachers. Both groups had an hour to discuss about gender issues. The data was transcribed and it was analyzed by content analysis and dialogical analysis of multivoicedness. Questionnaire was used as an additional data. It was sent to all student teachers in the University of Helsinki. 29 replies were received to the questionnaire. Results and conclusions. Three main understandings emerged from discussions: Gender is a complex phenomenon, school is a gendered environment in which gender roles and expectations are common, Finland is lagging behind in gender related issues. Gendered practices were recognized by students. In conceptions that emerged from the survey data, gender was seen also as two-parted. Most of the students felt like gender diversity is not being discussed enough in teacher education. Gender related content is discussed only in a few courses. Students also felt that dealing with gender related issues is up to the students themselves.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata sitä, millaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla on sukupuolesta ja sen moninaisuudesta. Selvitän myös käsitysten taustaa. Olen kiinnostunut siitä, miten opettajaopiskelijat puhuvat sukupuolesta. Lisäksi tarkastelen sitä, millaisina opettajaopiskelijat kokevat opettajankoulutuksen antamat valmiudet sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Aiempi tutkimus on osoittanut, että koulussa vallitsevat sekä sukupuolittuneet käytänteet että heteronormatiivisuus, mikä johtaa siihen, että sukupuolivähemmistöt kokevat syrjintää koulussa. Tutkimusten mukaan sukupuolivähemmistöjen asemaa parantaisi parhaiten opettajien koulutus. Opettajankoulutus ei kuitenkaan juuri ole sisällyttänyt sukupuolikysymyksiä opetussuunnitelmiinsa. Menetelmät. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, joka on lähestymistavaltaan dialoginen. Tutkimuksen aineisto kerättiin pääosin fokusryhmäkeskusteluita käyttäen. Ryhmiä oli kaksi, joihin osallistui yhteensä neljä opettajaopiskelijaa. Molemmat ryhmät keskustelivat noin tunnin verran sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvistä aiheista. Aineisto litteroitiin sanatarkasti ja sen analyysissa käytettiin sekä sisällönanalyysia että dialogista moniäänisyyden analyysia. Lisäaineistona käytettiin verkkokyselyä, joka lähetettiin kaikille Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoille. Vastauksia kyselyyn kertyi 29. Tulokset ja johtopäätökset. Keskusteluaineistosta nousi kolme keskeisintä käsitystä liittyen sukupuoleen ja sen moninaisuuteen: Sukupuoli on moninainen ilmiö, Koulu on sukupuolittunut ympäristö, jossa sukupuoliroolit ja -odotukset vallitsevat ja Suomi on sukupuoliasioissa jäljessä. Opiskelijoiden puheessa toistui oppilaiden yksilöllinen huomioiminen ja sukupuolisensitiivinen asenne. Sukupuolittuneita käytänteitä tunnistettiin. Kyselyaineistosta nousi esiin myös käsityksiä, joissa sukupuoli nähtiin kaksijakoisena. Suurin osa opiskelijoista koki, ettei opettajankoulutus käsittele tarpeeksi sukupuolen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Sukupuoleen liittyvät sisällöt keskittyvät vain muutamalle kurssille, eikä niitä käsitellä syvällisesti. Sukupuolikysymysten käsittelyn koettiin jäävän opiskelijan oman aktiivisuuden varaan.
Subject: sukupuolen moninaisuus
opettajankoulutus
fokusryhmäkeskustelu
sosiaaliset representaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Korhonen_Iiris.pdf 1.038Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record