Luokanopettajaksi opiskelevien odotukset ja huolet kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133231
Title: Luokanopettajaksi opiskelevien odotukset ja huolet kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
Author: Ruokonen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133231
http://hdl.handle.net/10138/173534
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. This study examines the cooperation between home and school from the viewpoint of teacher students. In particular, this study focuses on the expectations and concerns of teacher students relating to cooperation between home and school. The teacher students that took part in this study (N=19) were in the final stage of their studies when the interviews were conducted so they were to soon enter working life and start cooperating with parents. Much research hasn't been done on the subject of teacher students' thoughts, expectations and concerns concerning home-school cooperation so the subject is important and topical. The theoretical framework of this study takes a closer look at the legal framework, the purpose of home-school cooperation and the practical implications of the cooperation. The aim of the empirical part of the study is to discover the expectations and concerns that teacher students have about home-school cooperation. Methods. The research data of this qualitative study consists of interviews of nineteen teacher students. The interviews are part of a bigger project lead by Kirsi Pyhältö and funded by the Academy of Finland. The project is called 'From Student teacher to Experienced Teacher: Learning an Active Professional Agency'. The purpose of the interviews was to find out how teacher students' professional agency progresses. There were sixteen questions in the interview and they were related to studying in the teacher education program and teachers' work at school. The research interviews were conducted during spring 2011. The data comprised 894 pages. The interviews were analyzed by means of qualitative content analysis, quantitative content analysis and data-oriented content analysis. Results and conclusions. The concerns and expectations of teacher students relating to home-school cooperation could be divided into three categories: student-related, teacher-related and parents-related. Most of the concerns were related to students and more specifically to special students and multicultural students. Teacher-related concerns came in second and were mostly related to teachers' professionalism, hurry and boundaries. Parents-related concerns were mostly related to the opinions of parents, facing parents, parents' boundaries and their taking part in the cooperation. Most of the expectations focused on the teacher: teachers' qualities, professionalism, appreciation and respect. Parents-related expectations came in second and were related to the fluency of the cooperation, the parents' positive attitude towards the teacher and the parents' involvement. Least of the expectations focused on students. Teacher students hope that students say positive things about the teacher at home and that students feel themselves important also at school. Teacher students described their concerns about the skills of teachers relating to home-school cooperation. This study can be utilized in, for example, the teacher education as the interviewed teacher students describe issues that are currently not taught in the teacher education but they hope to learn in order to improve their skills in home-school cooperation.Tavoitteet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä luokanopettajaopiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajaopiskelijoiden odotuksia ja huolia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyen. Luokanopettajaopiskelijat (N=19) olivat haastatteluiden aikana loppuvaiheessa olevia opiskelijoita eli pian työelämään ja yhteistyön pariin siirtyviä. Luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia yhteistyöhön liittyen ei ole aiemmin paljon tutkittu, joten aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään kodin ja koulun välisen yhteistyön lakivelvoitteisiin, yhteistyön tarkoitukseen ja yhteistyön toteuttamiseen käytännössä. Empiirisen osion tarkoituksena on saada tietouteen, minkälaisia odotuksia ja huolia luokanopettajaopiskelijoilla on yhteistyötä ajatellen. Menetelmät. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu yhdeksästätoista luokanopettajaopiskelijan haastattelusta, jotka ovat osa laajempaa Kirsi Pyhällön johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta 'From Student teacher to Experienced Teacher: Learning an Active Professional Agency'. Haastatteluiden avulla on pyritty selvittämään luokanopettajaksi opiskelevien ammatillisen toimijuuden kehittymistä. Haastattelukysymyksiä oli kuusitoista, jotka liittyivät opiskeluun opettajankoulutusohjelmassa ja opettajan työhön koulussa. Tutkimushaastattelut on toteutettu keväällä 2011 yksilöhaastatteluina. Aineisto oli laajuudeltaan 894 sivua. Laadullisen sisällönanalyysin avulla aineistosta etsittiin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvät asiat, ryhmiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin kohteen perusteella ja lajiteltiin aihealueittain. Lisäksi käytettiin myös määrällistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajaopiskelijoiden kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvät huolet ja odotukset jakautuivat kohteen perusteella kolmeen: oppilaat, opettajat ja vanhemmat. Eniten huolia liittyi oppilaisiin ja tarkemmin erityisoppilaisiin ja monikulttuurisiin oppilaisiin. Opettajaan liittyviä huolia oli toiseksi eniten ja ne koskivat suurimmaksi osaksi opettajan ammattitaitoa, opettajan kiirettä ja opettajan rajoja. Vanhempiin liittyviä huolia oli vähiten ja ne liittyivät pääasiassa vanhempien mielipiteisiin, kohtaamiseen, rajoihin ja osallistumiseen. Suurin osa toiveista kohdistui opettajaan: opettajan ominaisuuksiin, ammattitaitoon, arvostukseen ja kunnioitukseen. Vanhempiin liittyviä toiveita oli toiseksi eniten ja ne liittyivät suurimmaksi osaksi yhteistyön sujuvuuteen, vanhempien myönteiseen suhtautumiseen opettajaa kohtaan ja vanhempien osallistumiseen. Vähiten toiveita kohdistui oppilaisiin. Opiskelijat toivoivat oppilaiden kokevan tärkeydentunnetta myös koulussa ja oppilaiden kertovan positiivisia asioita opettajasta kotona. Opiskelijat kuvasivat opettajan ammattitaitoon liittyviä huolia koskien kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi opettajankoulutuksessa, sillä opettajaopiskelijat kuvaavat asioita, joita he eivät saa tietoonsa opettajakoulutuksesta, mutta toivoisivat oppivansa ammattitaitonsa parantamiseksi ollakseen parempia yhteistyön tekijöitä.
Subject: kodin ja koulun välinen yhteistyö
luokanopettajaopiskelija
opettaja
oppilas
vanhemmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
anne_ruokonen_pg_2016.pdf 518.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record