Prominenssin havaitseminen : havaintokoe sanan ja tavun kaltaisilla ärsykkeillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133256
Title: Prominenssin havaitseminen : havaintokoe sanan ja tavun kaltaisilla ärsykkeillä
Author: Ojala, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133256
http://hdl.handle.net/10138/173540
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics
Fonetiikka
Fonetik
Abstract: Goals The aim of this study was to examine how prosodic features affect the perception of prominence with Finnish participants. In more detail, the focus of the study was on the strength and hierarchy of four different acoustic features, length, intensity, fundamental frequency and its dynamic movement. These are examined for the first time in the same experiment. Addition to the acoustic features, the order of the stimuli is also considered to have an effect on perceived prominence. Generally, the phenomena of speech perception have been explained with both universal theories and language specific features, which could affect the perception differently for speakers from different language backgrounds. Method This experiment had two parts. First part of the test included 200 stimuli which all consisted of three sounds. The stimuli were synthetic, word-like stimuli, approximately 300 milliseconds long and varied randomly with regard to the acoustic features of length, intensity, fundamental frequency and its dynamicity. The second part of the test included 200 stimuli with three sound sequences, that were manipulated from the 300 ms long sound into syllable-like, approximately 100 millisecond long sounds. Altogether 24 informants took part in the experiment (14 for the first part, 15 for the second) and they judged which one of the three sound stood out from the others. The answers were analysed with a linear mixed-effect model. Results and conclusions Based on this experiment, fundamental frequency and length of the stimuli were the most important features of perceived prominence for Finnish speakers. Dynamicity of the pitch and intensity of the stimuli were not statistically significant features. It's possible that the influence of pitch height is so great that it overrides the other features possible impacts on perceived prominenceTavoitteet. Tässä tutkielmassa selvitetään suomenkielisten henkilöiden puheen prominenssin havaitsemiseen vaikuttavien prosodisten piirteiden voimakkuutta, sekä niiden suhdetta toisiinsa. Aiempien tutkimusten perusteella ärsykkeen pituuden, intensiteetin, sekä sävelkorkeuden ja sen dynaamisuuden on todettu vaikuttavan puheen havaittuun prominenssiin. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan neljän akustisen muuttujan vaikutusta koehenkilöiden arvioihin prominenssista. Yleisellä tasolla puheen havaitsemisen ilmiöitä on selitetty sekä universaalien teorioiden, että äidinkielen ominaispiirteiden kautta. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla erilaiset selitysmallit toteutuvat suomenkielisten koehenkilöiden havainnoissa. Kahden erilaisen kokeen kautta selvitetään myös se, eroaako koehenkilöiden sana- ja tavupituisten ärsykkeiden prominenssihavainnot toisistaan. Menetelmät. Kokeeseen osallistui 24 koehenkilöä, iältään 18-35 vuotiaita. Kaikki koehenkilöt puhuivat äidinkielenään suomea, olivat oikeakätisiä, eikä heillä ollut raportoitua kuulon alenemista. Musiikillinen harrastuneisuus ei täyttänyt aktiivisen harrastamisen kriteerejä viimeisen kahden vuoden aikana. Koevastaukset kerättiin kahdessa eri kokeessa, joista ensimmäisessä oli sanapituiset ärsykkeet, toisessa sanapituisista ärsykkeistä muokatut tavupituiset ärsykkeet. Molempiin kokeisiin kuului 200 ärsykesarjaa, joista jokainen sisälsi kolmen ärsykettä. Ärsykkeiden akustiset ominaisuudet vaihtelivat intensiteetin, pituuden, perustaajuuden tason sekä dynaamisuuden arvoissa. Koehenkilöt valitsivat jokaisesta kolmen ärsykkeen sarjasta sen, jonka arvioivat joukosta eniten erottuvaksi. Koevastaukset analysoitiin lineaarisella monimuuttujamallilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän kokeen perusteella ärsykkeen pituus sekä sen perustaajuuden taso olivat merkittävimmät tekijät prominenssin havaitsemisessa. Vastoin aikaisempia tutkimustuloksia koe ei tuonut esiin intensiteetin tai perustaajuuden dynaamisuuden vaikutusta koehenkilöiden arvioissa. Sävelkorkeuden vaikutus prominenssiin oli tilastollisesti selvästi merkittävin ja sen vaikutuksen voimakkuus saattoi alentaa sävelkorkeuden dynaamisuuden sekä intensiteetin vaikutusta koehenkilöiden havainnoissa.
Subject: prominenssi
sävelkorkeus
intensiteetti
prosodia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record